Vés al contingut (premeu Retorn)

Aspectes específics

Curs 2021-22

Covid 19

S’habilita l’activitat presencial plena, sempre que es compleixin els aforaments vigents en cada moment. Totes les activitats regulades en el Pla de Contingència UPC 21-22 es podran realitzar sempre que es respectin les mesures higiènic-sanitàries i de distanciament físic determinades en el citat document. En termes generals, per a l’organització de la docència, de la recerca i de les activitats de gestió universitària, es considerarà l’aplicació d’aquestes mesures en les aules, laboratoris docents i de recerca, despatxos i llocs de treball del personal i d’altres espais tancats.


L’evolució de la situació epidemiològica a Catalunya ha obligat al Govern de la Generalitat a adoptar al llarg dels darrers mesos una sèrie de mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 per protegir la salut de la població.

 

Per tal de garantir l’adequada implementació de les successives mesures (Resolució SLT/2048/2021) i per preparar el progressiu retorn a la normalitat ciutadana i laboral, l'ETSAB garanteix la màxima presencialitat simultània possible atenent a les resolucions que es vagin publicant i sempre d'acord amb el Pla de Contingència de la UPC, que fixarà pel curs 2021-2022 les mesures de distanciament, higiene i seguiment de casos COVID. Cal recordar que el 29 de juny de 2020, el Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT va aprovar el Pla Sectorial d’Universitats, que estableix que cada universitat elaborarà i aprovarà el seu pla de contingència específic, que haurà de respectar, entre d’altres, les mesures establertes en el Pla Sectorial, que s'actualitzarà aquest mes de juliol.

 

En aquest context normatiu cal senyalar també la "Proposta d’acord sobre la modalitat de l’activitat acadèmica i d’impartició de la docència dels estudis de grau i de màster universitari en el sistema universitari de Catalunya, per al curs 2021-2022", que va emetre el Consell Interuniversitari de Catalunya, reunit el 26 de març de 2021. En la citada proposta s'amplia el període d'excepcionalitat acadèmica pel curs 2021-2022 i es dona un marc jurídic per implementar les mesures preventives que calguin per tal de garantir el desenvolupament de l'activitat lectiva, d'investigació i de gestió. Així doncs, durant aquest període excepcional, els programes de grau, de màster universitari i de doctorat:

  • Mantindran la seva modalitat d’impartició docent determinada, si bé les universitats podran organitzar entorns virtuals en cada programa, per tal d’assegurar que els estudiants obtinguin els resultats d’aprenentatge esperats, mitjançant una altra modalitat en el cas que no es pogués impartir la docència tal i com estableixen les memòries verificades.
  • Les universitats podran introduir canvis en els elements dels programes formatius que s'hagin de veure alterats: activitats presencials en grups grans, pràctiques externes, mobilitat, entre altres.
  • Les universitats podran anunciar i difondre públicament la possibilitat d’organitzar els entorns virtuals necessaris en cada programa, però no difondre un canvi de modalitat del programa sense haver estat aprovat prèviament.

Així doncs, amb aquest context i atenent a les característiques pròpies de la docència de l'ETSAB i les infraestructures disponibles, pel curs 2021-2022 les condicions de presencialitat lligades a la matrícula tenen aquests objectius (Les mesures específiques d’higiene, ventilació, distància interpersonal, senyalització i traçabilitat, seran les recollides pel Pla de Contingència de la UPC):

  • Preservar la màxima docència presencial adaptada possible, atenent a les ràtios de simultaneïtat i ocupació que marquin les diferents directrius competents. Aquesta presencialitat serà obligatòria al Grau i al MarqEtsaB Màster Universitari en Arquitectura, i s'adaptarà a la realitat de cada programa de Màster no habilitant, amb un estudiantat d'àmbit internacional i per tant sotmès a d'altres condicionants.
  • Garantir l’avaluació final de manera presencial.
  • Garantir la protecció i seguretat dels membres de la comunitat universitària, amb especial atenció a les situacions de risc del PDI i del PAS.
  • Habilitar l’activitat plena en tots els àmbits per oferir la màxima prestació del servei, presencial o telemàtic.
  • Flexibilitzar i desenvolupar a distància algunes activitats de docència, de recerca i de gestió si les circumstàncies sanitàries i les mesures normatives ho requereixen.

En resum, cal senyalar que en cap cas el seguiment de les diferents titulacions i estudis que oferta l’ETSAB es podrà realitzar exclusivament en format online, donada la verificació dels mateixos en format presencial i la programació d’activitats presencials dintre de l’escola o en espais exteriors. El centre preservarà, doncs, el dret a la presencialitat dels seus matriculats, atenent en tot moment a les indicacions de les mesures preventives de protecció de les normatives prescriptives.

 

La informació sobre la modalitat de la docència i l'organització del curs s'actualitzarà d'acord amb les directrius que marqui el PROCICAT i el plan de contingències de la UPC. Aquesta informació s'actualitzarà a través de l'enllaç  a la pàgina d'inici.  

 

Primer Curs

L'estudiantat de nou accés ha de matricular totes les assignatures, les que cursaran el primer i el segon semestre, en una única matrícula. L'estudiantat repetidor, també matricula tot el curs, però podrà reconsiderar la seva matrícula a la fi del primer semestre.

Totes les assignatures s'imparteixen en un únic semestre, excepte Bases per a la Teoria i Bases per a la Tècnica que ofereixen docència distribuïda en els dos semestres.

Totes les assignatures tenen, a més de l'avaluació continuada, una avaluació en finalitzar el seu període lectiu i també, atenent al caràcter especial del primer curs introductori als estudis i selectiu, una convocatòria extraordinària d'avaluació final per curs. L'avaluació curricular s'efectuarà en finalitzar aquesta convocatòria extraordinària. 

 

A partir de segon curs

Totes les assignatures s'imparteixen a tots dos semestres (excepte Projectes, Tallers Temàtics i Urbanístiques) encara que no s'ofereix doble docència. És a dir, que es pot triar en quin semestre es cursen però no es poden cursar als dos semestres. Malgrat que totes les assignatures tenen una avaluació en finalitzar el seu període lectiu, l'avaluació curricular s'efectua en cas que es tanqui un bloc en finalitzar el curs acadèmic. 


La matriculació és anual. Així, els/les estudiants han de matricular totes les assignatures, les que cursaran el primer i el segon semestre, en una única matrícula que es realitzarà el mes de juliol, habitualment durant la segona quinzena. En cas de superar assignatures al primer semestre que són prerequisits d'una altra, es podrà demanar ampliació de matrícula al període que s'obre a tal efecte. 

Tant les assignatures de Projectes com les Urbanístiques es poden matricular en grups diferents en cadascun dels semestres.

 

Cinquè curs

Les assignatures Taller temàtic I i II es podran matricular en grups diferents.

Així mateix, s’oferirà, associada a cada Taller temàtic i a cada semestre, una optativa de tipus Seminari, de 3 ECTS cadascuna, que l’estudiant haurà de cursar. Únicament estaran exempts d’aquest requeriment els estudiants que ja tinguin incorporats al seu expedient de grau tots els ECTS optatius que indica el pla d’estudis (els crèdits optatius de l'expedient d'activitats d'extensió universitària no incorporat a l'expedient de grau en el moment de la matrícula, no computen com a superats). No obstant això, i donat al seu interès acadèmic, l’escola recomana que aquests estudiants matriculin el Seminari i, per tant, els autoritzarà, prèvia sol·licitud de l'estudiant, a superar el nombre de crèdits optatius de la titulació cursant aquestes assignatures optatives. L’estudiant només tindrà accés al Seminari associat al Taller temàtic corresponent i per a aquell semestre.

 

Treball de fi de Grau

El curs 2021-22, d'acord amb el document aprovat per Junta l'abril de 2021 “Protocol reformulació TFG ETSAB 2021-2022” el TFG es podrà cursar en dues modalitats:

Modalitat A - TFG vinculat als Tallers Temàtics (5è curs)

L’estudiantat que cursi els Tallers Temàtics (tallers + seminaris del primer o del segon semestre) alhora que el TFG, farà el TFG en el marc del TT, sota la direcció d’un dels 3/4 membres del professorat de cada taller+seminari, en funció de la distribució que facin els coordinadors/es.

El TFG es desenvoluparà com un treball que incidirà en un o diferents aspectes del projecte que s’estigui realitzant. Aquesta intensificació pot ser de caràcter projectual, tècnic o teòric, segons els interessos de l’estudiantat i d’acord amb el/la director/a. Cada TT inclourà dintre del seu programa docent l’enfoc de TFG i els procediments de realització. El treball ha de suposar una aportació de contingut clarament diferenciada i complementària del treball projectual del taller i del seminari, amb el qual estarà vinculat però en cap cas serà intercanviable.

Modalitat B -  TFG lliure vinculat a un/a director/a

L’ETSAB cada any publicarà un llistat de potencials directors/es de TFG i les temàtiques que poden dirigir. L’estudiant podrà triar del llistat ofert per l’Escola, aquell perfil investigador que s’adeqüi més als seus interessos.

El director/a tindrà un període de temps establert per l’Escola per acceptar o no les propostes rebudes per l’estudiantat. En aquesta modalitat també es poden incloure assumptes estratègics pels diferents grups de recerca o projectes de recerca en marxa, o fórmules de co-tutories amb professorat de diferents àrees que plantegin temàtiques afins. Es valorarà positivament tota voluntat d’estructura i organitzar les temàtiques, així com la capacitat d’establir lligams amb els assumptes dels TT.

Darrera actualització juliol de 2021