Política de qualitat

Política i objectius de qualitat de l’ETSAB

L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), com a part integrant de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), reafirma el compromís i la seva responsabilitat amb la qualitat acadèmica en tots els camps de l’Arquitectura (projectes, urbanisme, teoria, tecnologia, paisatgisme, disseny, representació) i les disciplines afins. El nostre enfocament se centra a proporcionar una formació hàbil per permetre a l’estudiantat assolir les competències i els coneixements necessaris per a la seva incorporació al polièdric mercat laboral i fomentar el seu posterior desenvolupament professional continu. 

Com a membres d’una Universitat pública, l’ETSAB es compromet a gestionar de manera eficaç i transparent tots els aspectes relacionats amb la qualitat dels nostres programes educatius i serveis institucionals. Això implica garantir la coherència entre els objectius institucionals i les activitats acadèmiques, així com promoure una cultura de planificació, d’execució d’avaluació i millora contínua en tots els àmbits de la nostra activitat. Com instrument fonamental per assolir aquests compromisos i obtenir el reconeixement de la qualitat de les titulacions impartides, l’escola defineix i implementa el seu sistema de qualitat, el SIGQ ETSAB, que fixa els procediments i accions necessàries per fer-ho, i està en consonància amb el SGIQ marc de la UPC.

Els objectius que s’han marcat per al desenvolupament de la política de qualitat de l’ETSAB són:

  • Incentivar un lideratge efectiu i una gestió institucional transparent i eficaç que promogui la qualitat i la millora contínua en tots els aspectes de la nostra activitat acadèmica i administrativa, i rendint-ne comptes públicament.
  • Garantir la qualitat i la pertinència dels nostres programes educatius, assegurant que estiguin alineats amb les necessitats del sector, mantenint la inquietud intel·lectual, els valors humanístics, la cultura d’arxiu i la permanent actualització tecnològica.
  • Fomentar la diversitat per al desenvolupament de competències professionals, els perfils especialistes i híbrids, alhora que les habilitats transversals al nostre estudiantat, recolzant-nos als valors propis de la formació en tallers i reforçant els vincles amb la professió.
  • Promoure la qualitat de la internacionalització de les nostres activitats acadèmiques, encoratjant la mobilitat d’estudiantat i docents, i l’establiment d’aliances estratègiques amb institucions educatives i organitzacions internacionals.
  • Fomentar la investigació, la sostenibilitat i la transferència de coneixement com a pilars fonamentals de la nostra activitat acadèmica, promovent una cultura de recerca pràctica a les persones docents i l’estudiantat i contribuint a l’avenç del coneixement al nostre camp en tota la seva diversitat.
  • Garantir la participació activa de totes les persones membres de la comunitat de l’escola en els processos de presa de decisions i la gestió institucional.
  • Proporcionar la formació i el recolzament adequats a l’estudiantat, al professorat i al personal tècnic, de gestió, d’administració i serveis, per tal que puguin exercir les seves competències satisfactòriament.

El director i el seu equip assumeixen el compromís de complir els requisits legals i reglamentaris aplicables així com els criteris establerts per la UPC. També el de treballar per assolir la millora contínua del sistema de gestió de la qualitat en tots els àmbits en què són competents, utilitzant les eines de què disposem, de manera col·laborativa amb els diferents agents implicats, per garantir la plena satisfacció dels grups d’interès i el compliment dels nostres objectius institucionals de qualitat.

La present Política de Qualitat està disponible per als grups d’interès a la pàgina web de l’ETSAB, amb l’objectiu de comunicar-la i d’assegurar que és entesa, aplicada i mantinguda al dia a tots els nivells de l’organització.

Félix Solaguren-Beascoa de Corral
Director de l’ETSAB

Aprovat a Junta d’Escola d'Abril 2024