Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, considera necessari establir un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ-ETSAB) que faciliti l'acreditació dels ensenyaments que imparteix i que permeti, així mateix, garantir la qualitat dels seus programes formatius. Aquest sistema de gestió de la qualitat segueix les directrius establertes per les agències de qualitat ANECA, AQU i AGSUG en el seu programa AUDIT i respecta els principis de legalitat, publicitat, transparència i participació. En el disseny del SGIQ-ETSAB es posa de manifest la implicació i el grau de compromís de l'equip directiu i de tot el personal de l'escola en la qualitat dels programes formatius que el centre imparteix, fet que es recull a la Política i objectius de qualitat aprovats per l'escola i incorporats al Manual de qualitat i processos del SGIQ-ETSAB.

El 21 de maig es va presentar el SGIQ-ETSAB a la Convocatòria 2013 del programa AUDIT, i va ser avaluat favorablement per la Comissió d'avaluació d’AQU Catalunya, en sessió celebrada el 7 de novembre de 2013

Documentació associada amb el SGIQ-ETSAB: