Vés al contingut (premeu Retorn)

Extinció

Extinció del Grau en Arquitectura (Pla 2010)

Per la implantació del pla d’estudis de Grau en Estudis d'Arquitectura (pla 2014), s’extingeixen els ensenyaments corresponents al Pla d’Estudis de Grau en Arquitectura, verificat per la resolució del Consell d’Universitats amb data 30 de juliol de 2010

El procés d’extinció del pla d’estudis s’inicia a partir de la implantació del Pla d’Estudis Grau en Estudis d’Arquitectura pel què és substituït, i es farà curs a curs.

Cronograma d'implantació i d’extinció:

 

ANY ACADÈMIC 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5è curs PFG

 

2010-2011

 

Implantat          

 

2011-2012

 

  Implantat        

 

2012-2013

 

    Implantat      

 

2013-2014

 

      Implantat    
2014-2015 En extinció.
Docència equivalent
      Implantat  
2015-2016 En extinció.
Dret a examen
En extinció.
Docència equivalent
      Implantat
2016-2017 Extingit En extinció.
Dret a examen
En extinció.
Docència equivalent
     
2017-2018   Extingit En extinció.
Dret a examen
En extinció.
Docència equivalent
   
2018-2019     Extingit En extinció.
Dret a examen
En extinció.
Docència equivalent
 
2019-2020       Extingit En extinció.
Dret a examen

En extinció.
Assistència

docent

 

2020-2021

 

        Extingit Tribunals

 

2021-2022

 

          Extingit

 

Primer curs – Fase Inicial

El primer curs del nou pla d’estudis s’implantà el curs 2014-2015, curs durant el qual s’ha ofert docència equivalent als estudiants de pla 2010 que no hagin finalitzat la fase inicial. Com a norma general, els estudiants i estudiantes que en finalitzar aquest curs no compleixin els requisits per superar primer curs quedaran desvinculats dels estudis de Grau en Arquitectura en aplicació de la Normativa de Permanència vigent.

Aquells estudiants i estudiantes que, havent quedat desvinculats dels estudis per no superació de la fase inicial en el màxim de temps establert a tal efecte, sol•licitin, en finalitzar el segon semestre del curs 2014-2015, un curs més per superar el primer curs dels estudis i els hi sigui concedit, hauran d’adaptar el seu expedient al nou pla d’estudis (pla 2014). En aquest cas, el còmput per superar la fase inicial dels estudis de Grau en Estudis d’Arquitectura torna a començar partint de zero i s’aplica el màxim de temps segons la modalitat de dedicació als estudis de cada estudiant (2 anys a temps complet; 4 anys a temps parcial).

Els estudiants i estudiantes que hagin cursat la fase inicial dels estudis de Grau en Arquitectura pla 2010 en la modalitat de via lenta i que en finalitzar el curs 2014-2015 no hagin esgotat el màxim establert a tal efecte poden triar entre:

 1. Continuar els estudis al pla 2010:en aquest cas, només tindran dret a examen i no s’oferirà en cap cas docència equivalent. El nombre de convocatòries totals de les què podran gaudir seran dues – la primera en finalitzar el primer semestre i la segona en finalitzar el segon semestre durant els períodes d’exàmens finals en tots dos casos. Per tenir dret a examen l’estudiant haurà de formalitzar la matrícula corresponent a cada semestre.

  En finalitzar el primer semestre l’estudiant/a pot haver:

  1. Superat la fase inicial: en aquest cas, podrà realitzar una matrícula de segon semestre amb assignatures de 2n curs del pla 2010 que inclogui, com a norma general, totes les impartides durant aquell semestre excepte Projectes II, Urbanística II, Representació Arquitectònica I i Representació Arquitectònica II. Els estudiants que hagin cursat Projectes I i/o Urbanística I sí podran optar a la matrícula de les assignatures corresponents de segon semestre.
  2. Suspès la fase inicial sense esgotar el límit temporal per fer-ho: en aquest cas, es podrà fer una matrícula de fase inicial pla 2010 amb dret a examen de totes les assignatures pendents de fase inicial.
  3. Suspès la fase inicial i haver esgotat el límit temporal per fer-ho: en aquest cas, si l’estudiant demana un quadrimestre més de temps per superar la fase inicial i se li concedeix haurà de canviar el seu expedient al pla 2014. En aquest cas, el còmput per superar la fase inicial dels estudis torna a començar partint de zero.

   

  En finalitzar el segon semestre l’estudiant/a pot haver:

  1. Superat la fase inicial: l’estudiant/a podrà triar entre canviar el seu expedient al pla 2014 o continuar els estudis de pla 2010 i fer ús del dret a examen que s’oferirà durant el curs 2016-2017 de les assignatures de segon curs. S’oferiran un total de dues convocatòries (durant els períodes d’exàmens del primer i segon semestre). En finalitzar aquell curs acadèmic, el segon curs dels estudis de pla 2010 quedarà totalment extingit.
  2. No haver superat la fase inicial: tant si ha esgotat el límit per fer-ho com si no, tots els estudiants i estudiantes hauran de canviar el seu expedient al pla 2014 si volen continuar els estudis d’arquitectura perquè el primer curs del pla 2010 haurà quedat extingit. Els estudiants/es que hagin esgotat el límit temporal per superar la fase inicial hauran de sol·licitar un curs més per poder continuar els estudis. En tots dos casos, el còmput per superar la fase inicial dels estudis torna a començar partint de zero.

   

 2. Canviar el seu expedient al pla 2014: en aquest cas, el còmput per superar la fase inicial dels estudis torna a començar partint de zero i s’aplica el màxim de temps segons la modalitat de dedicació als estudis de cada estudiant (2 anys a temps complet; 4 anys a temps parcial).

En tots els casos en què l’estudiant/a canvia el seu expedient al pla 2014 la normativa aplicable és la que regeix els estudis de grau: Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC (NAEG) i aquella específica que desenvolupi l’escola en funció de les seves atribucions.

En el cas que no quedi cap estudiant/a de primer curs, no afectat per la Normativa de Permanència, pendent de superar la fase inicial durant el curs 2015-2016 que decideixi mantenir el seu expedient al pla 2010, es considerarà que el primer curs d’aquests estudis està definitivament extingit. En cas contrari, en finalitzar el curs 2015-2016 serà el curs on definitivament el primer curs dels estudis de pla 2010 es declararà completament extingit.

Segon curs

El curs 2015-2016 s’inicia l’extinció del segon curs del Grau en Arquitectura. Durant aquest curs s’oferirà docència equivalent de totes les assignatures de segon curs de pla 2010 segons la taula d’equivalències aprovada i que s’inclou al document “Memoria para la solicitud de verificación del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Estudios de Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña”.

Durant el curs 2016-2017, els estudiants i estudiantes que mantinguin el seu expedient al pla 2010 i que tinguin pendents assignatures de segon curs podran matricular aquestes assignatures amb dret a examen. Es programaran dues convocatòries d’examen per a cada assignatura, la primera durant el període d’exàmens de primer semestre i la segona durant el període d’exàmens de segon semestre. Per poder presentar-se a cadascuna d’elles, l’estudiant/a haurà de formalitzar la matrícula corresponent a cada semestre i pagar la taxa corresponent que fixi el Decret de Preus Públics per assignatures sense docència.

En finalitzar el curs 2016-2017 el segon curs dels estudis de pla 2010 quedarà totalment extingit. Així doncs, els estudiants/es que tinguin pendents assignatures de segon curs hauran de canviar el seu expedient al pla 2014 si volen continuar els estudis d’arquitectura.

Tercer curs

El curs 2016-2017 s’inicia l’extinció del tercer curs del Grau en Arquitectura. Durant aquest curs s’oferirà docència equivalent de totes les assignatures de tercer curs de pla 2010 segons la taula d’equivalències aprovada i que s’inclou al document “Memoria para la solicitud de verificación del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Estudios de Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña”.

Durant el curs 2017-2018, els estudiants i estudiantes que mantinguin el seu expedient al pla 2010 i que tinguin pendents assignatures de tercer curs podran matricular aquestes assignatures amb dret a examen. Es programaran dues convocatòries d’examen per a cada assignatura, la primera durant el període d’exàmens de primer semestre i la segona durant el període d’exàmens de segon semestre. Per poder presentar-se a cadascuna d’elles, l’estudiant/a haurà de formalitzar la matrícula corresponent a cada semestre i pagar la taxa corresponent que fixi el Decret de Preus Públics per assignatures sense docència.

En finalitzar el curs 2017-2018 el tercer curs dels estudis de pla 2010 quedarà totalment extingit. Així doncs, els estudiants/es que tinguin pendents assignatures de tercer curs hauran de canviar el seu expedient al pla 2014 si volen continuar els estudis d’arquitectura.

Quart curs

El curs 2017-2018 s’inicia l’extinció del quart curs del Grau en Arquitectura. Durant aquest curs s’oferirà docència equivalent de totes les assignatures de quart curs de pla 2010 segons la taula d’equivalències aprovada i que s’inclou al document “Memoria para la solicitud de verificación del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Estudios de Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña”.

Durant el curs 2018-2019, els estudiants i estudiantes que mantinguin el seu expedient al pla 2010 i que tinguin pendents assignatures de quart curs podran matricular aquestes assignatures amb dret a examen. Es programaran dues convocatòries d’examen per a cada assignatura, la primera durant el període d’exàmens de primer semestre i la segona durant el període d’exàmens de segon semestre. Per poder presentar-se a cadascuna d’elles, l’estudiant/a haurà de formalitzar la matrícula corresponent a cada semestre i pagar la taxa corresponent que fixi el Decret de Preus Públics per assignatures sense docència.

En finalitzar el curs 2018-2019 el quart curs dels estudis de pla 2010 quedarà totalment extingit. Així doncs, els estudiants/es que tinguin pendents assignatures de quart curs hauran de canviar el seu expedient al pla 2014 si volen continuar els estudis d’arquitectura.

Cinquè curs

El curs 2018-2019 s’inicia l’extinció del cinquè curs del Grau en Arquitectura. Durant aquest curs s’oferirà docència equivalent de totes les assignatures de cinquè curs de pla 2010 segons la taula d’equivalències aprovada i que s’inclou al document “Memoria para la solicitud de verificación del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Estudios de Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña”.

Durant el curs 2019-2020, els estudiants i estudiantes que mantinguin el seu expedient al pla 2010 i que tinguin pendents assignatures de cinquè curs podran matricular aquestes assignatures amb dret a examen. Es programaran dues convocatòries d’examen per a cada assignatura, la primera durant el període d’exàmens de primer semestre i la segona durant el període d’exàmens de segon semestre. Per poder presentar-se a cadascuna d’elles, l’estudiant/a haurà de formalitzar la matrícula corresponent a cada semestre i pagar la taxa corresponent que fixi el Decret de Preus Públics per assignatures sense docència.

En finalitzar el curs 2019-2020 el cinquè curs dels estudis de pla 2010 quedarà totalment extingit. Així doncs, els estudiants/es que tinguin pendents assignatures de cinquè curs hauran de canviar el seu expedient al pla 2014 si volen continuar els estudis d’arquitectura.

PFG

El curs 2019-2020 s’inicia l’extinció del Projecte de Fi de Grau del Grau en Arquitectura. Durant aquest curs, s’oferirà assistència docent al desenvolupament del projecte de l’estudiant i les convocatòries habituals que determini el calendari acadèmic per a la presentació final davant del tribunal universitari.

El curs 2020-2021 s’oferirà dret a examen o presentació final del Projecte de Fi de Grau en dues convocatòries que es programaran al final de cada semestre del curs. Per poder presentar-se a cadascuna d’elles, l’estudiant/a haurà de formalitzar la matrícula corresponent a cada semestre i pagar la taxa corresponent que fixi el Decret de Preus Públics per assignatures sense docència.

En finalitzar el curs 2020-2021 el Projecte de Fi de Grau dels estudis de pla 2010 quedarà totalment extingit i amb ell s’extingirà completament el pla d’estudis. Així doncs, els estudiants/es que no l’hagin superat hauran de canviar el seu expedient al pla 2014 si volen finalitzar els estudis d’arquitectura.

Sol·licitud de canvi de pla

Com a norma general, l’escola obrirà un període per sol·licitar el canvi de pla després de l’avaluació curricular que es realitza a la fi de cada curs acadèmic i abans de la matrícula. Aquest període es publicarà amb antelació suficient.

Els estudiants i estudiantes que ho desitgin hauran de realitzar la seva sol·licitud a través de la e-Secretaria, a través del tràmit “Sol·licitud d’adaptació al nou grau” en les dates establertes.

A la fi del curs 2019-20

D’acord amb la taula d’extinció del Grau 2010, el cinquè curs queda extingit a la fi del segon semestre del curs 2019-2020. El 6 de juliol de 2020 es publicarà una resolució amb els estudiants que s’hagin matriculat el curs 2019-20 i tinguin qualificacions no superades fins a cinquè curs. D'acord amb aquesta resolució, tots aquells que no hagin sol·licitat la renúncia al canvi de pla fins el 10 de juliol de 2020, se’ls canviarà de pla i se’ls prepararà l’expedient, perquè es puguin matricular del Grau en Estudis d’Arquitectura i continuar d’aquesta manera els seus estudis d’Arquitectura si així ho desitgen. Els que sol·licitin la renúncia al canvi de pla, se'ls tancarà l'expedient de Grau 2010 i no podran matricular-se el curs 2020-21.

Cinquè curs quedarà extingit a la fi del segon semestre del curs 2019-2020. Només podran formalitzar la matrícula al grau 2010 els estudiants que els resti pendent el Projecte de Fi de Carrera (sense docència, només amb dret a defensa), i completar la seva matrícula amb assignatures optatives si s'escau, a la fi del mes de setembre.

En el cas que un estudiant amb totes les assignatures superades, excepte el Projecte de Fi de Carrera, desitgi no formalitzar la matrícula del Projecte de Fi de Carrera i vulgui optar per canviar de pla per formalitzar la matrícula del Grau en Estudis d'Arquitectura (pla 2014),  serà necessari sol·licitar-ho via e-secretaria del 28 de juny al 5 de juliol de 2021. Si opten per canviar-se de pla les qualificacions entre 4 i 4,9 es mantindran al Grau 2014.

Taula d’equivalències

A continuació s’annexa la taula d’equivalències inclosa al document “Memoria de verificación del título de Grado en Estudios de Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña”. 

Taula d'equivalències

Les assignatures optatives superades en el Grau en Arquitectura (pla 2010) s’incorporaran a l’expedient del Grau en Estudis d’Arquitectura (pla 2014) tenint en compte que com a màxim es poden reconèixer un total de 24 ECTS. En primer lloc, es reconeixeran les assignatures i en segon lloc els reconeixements obtinguts per l’estudiant en el pla 2010 fins a completar els 24 ECTS, si és el cas. En qualsevol cas, les assignatures optatives que s’equipararan al nou pla d’estudis configuraran l’opció més favorable per l’estudiant.