Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

 

La matrícula de PFG comprèn 30 ECTS. La matrícula s’ha de formalitzar el mes de juliol, sempre que es compleixin els requisits que estableix la normativa (haver superat totes les assignatures obligatòries fins a quart curs, a més del Taller Temàtic I i el Taller Temàtic II de cinquè curs, amb una qualificació mínima de 5).

Com a normal general, la temàtica del PFG serà proposada per l'equip docent de l'assignatura.

En el moment de la presentació cal haver superat (qualificació igual o superior a 5) tots els crèdits restants dels estudis. Si un estudiant/a no compleix aquesta condició en la data prevista de defensa del semestre on té matriculat i inscrit el PFG no serà inclòs a l’acta i no podrà ser avaluat del PFG. En aquest cas, l’haurà de tornar a matricular.


Defensa del PFG al primer semestre del curs

Convocatòria ordinària

Excepcionalment, aquells estudiants que finalitzin el desenvolupament del PFG a la fi del primer semestre podran, amb l'autorització del professorat de l'assignatura, defensar-lo al final del primer semestre en les dates fixades al calendari.

Si no es supera el PFG en aquesta defensa excepcional, l'estudiant no podrà formalitzar una nova matrícula fins l’inici del curs acadèmic següent.

Convocatòria extraordinària

Aquells estudiants que havent estat autoritzats pel professorat responsable de l'assignatura a defensar el Projecte a la fi del primer semestre, no dipositin el Projecte a Secretaria en les dates previstes, podran presentar-se a la convocatòria extraordinària del primer semestre previ dipòsit del Projecte en les dates previstes a tal efecte al calendari.

Si no es supera el PFG en aquesta defensa extraordinària, l’estudiant no podrà formalitzar una nova matrícula fins l’inici del curs acadèmic següent.


Defensa del PFG al segon semestre del curs

Convocatòria ordinària

Serà necessari dipositar el Projecte a Secretaria en la data que es fixi al calendari per poder fer la defensa en les dates de la convocatòria ordinària.

Convocatòria extraordinària

Per tenir dret a la convocatòria extraordinària serà necessari haver formalitzat la matrícula per a la convocatòria ordinària. Tot aquell estudiantat que complint les condicions per a la presentació, no hagi dipositat el PFG a Secretaria en les dates previstes per a la convocatòria ordinària del segon semestre, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària previ dipòsit del Projecte a la Secretaria i del pagament de les taxes previstes segons la normativa acadèmica de la UPC, en les dates previstes a tal efecte al calendari.


Darrera actualització juliol de 2016