Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit i defensa

 

La normativa acadèmica de la UPC, en relació a la custòdia dels documents d’avaluació, determina la conservació permanent de les memòries dels Projectes de fi de grau. És per aquest motiu que serà obligatori per a tot l’estudiantat dipositar on-line el PFC, en les dates que es fixin a tal efecte per a cada convocatòria, i al marge de la còpia utilitzada per a la defensa:

  • El projecte i els fulls hauran d'estar degudament numerats.
  • A la portada hi haurà de constar clarament el nom i cognoms de l'estudiant, tribunal i projecte.
  • S'hauran d'incloure fotografies descriptives de les maquetes en cas que se'n presentessin.

El dipòsit on-line de la memòria (dipòsit administratiu + dipòsit documental) és requisit indispensable per poder presentar el PFG.

En cas que la llengua escollida per a l’elaboració i defensa del PFG sigui l’anglès, caldrà que tota la documentació consignada sigui també redactada en aquesta llengua. En cas contrari el Tribunal no podrà en el moment de l’emissió de l’acta d’avaluació acreditar l’elaboració i superació del PFG en anglès.

El dipòsit on-line és requisit indispensable per poder realitzar la defensa del PFG. D’altra banda l’estudiant/a que dipositi on-line la memòria però no realitzi la defensa presencial del seu projecte serà avaluat amb una qualificació de suspens i perdrà el dret a la correcció extraordinària que preveu la Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC (NAEG).

Per gaudir de l’esmentada correcció extraordinària per l’estudiantat que compleix les condicions de presentació del PFG però no diposita el projecte ni es presenta a la defensa del projecte, serà necessari:

  • Haver superat tots els crèdits a l’expedient en la data de la convocatòria ordinària.
  • No haver dipositat la memòria on-line en les dates previstes per a la convocatòria ordinària i dipositar-la en el termini previst per a la convocatòria extraordinària.
  • Abonar les taxes que preveu la normativa acadèmica de la UPC abans de la defensa del PFG.

En cas de no presentar-se o no superar la convocatòria extraordinària caldrà que torni a matricular el PFG en les dates previstes al calendari per tenir dret a la presentació ordinària del curs acadèmic següent.

L’estudiantat que de manera excepcional sigui autoritzat a defensar el seu PFG a la fi del primer semestre, si no supera o un cop formalitzat el dipòsit no defensa en la convocatòria ordinària o extraordinària haurà de tornar a matricular i el PFG el curs següent en les dates previstes al calendari per tenir dret novament a la presentació ordinària i no tindrà dret a la convocatòria ordinària ni extraordinària prevista pel segon semestre.

L'estudiant té dret a sol·licitar una revisió de la qualificació obtinguda al PFG. En aquest cas, haurà de lliurar tota la documentació presentada a la defensa a la Secretaria en un termini màxim de 7 dies comptats des de la data de publicació de l'acta de PFG.

Els PFG s'han de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l’autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l’obra. 


Darrera actualització gener de 2020