Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits

Com han de ser les pràctiques?

 • La tasca a realitzar ha de tenir interès formatiu per l'estudiant, és a dir, s'acceptaran pràctiques que afavoreixen l'adquisició de competències en els estudis, però no les que no compleixin aquesta condició, per exemple les de suport administratiu.
 • El contingut de les pràctiques no pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

Nota: La informació concreta sobre les activitats a dur a terme i els objectius educatius es formalitzaran en el "Pla formatiu", segons formulari definit a omplir en el moment de tramitar un conveni.

Modalitats

PRÀCTIQUES CURRICULARS, són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis. Això suposa que s'han de matricular, que han de tenir un tutor, i que s'avaluen i qualifiquen. Una pràctica podrà tenir la condició de CURRICULAR a petició de l'estudiant i segons la normativa de cada titulació. Veure apartat "Tramitació de convenis".

PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS, no formen part del pla d'estudis, sinó que es realitzen de forma voluntària. Les poden realitzar els estudiants de les titulacions: Grau en Estudis d'Arquitectura 2014 (GEA14)  i Màsters Universitaris (MU)

Estudiants

Podran realitzar pràctiques acadèmiques externes els estudiants:

 • Matriculats al curs/semestre actual, que hagin superat els crèdits designats segons els estudis que cursen.
 • IMPORTANT: Un cop aprovat el PFG/PFM/TFM, els convenis vigents es rescindeixen automàticament
 • La realització pràctiques ha de ser compatible amb el seguiment dels seus estudis, raó per la qual la dedicació serà màxim mitja jornada en període lectiu (80h mensuals), podent estendre's a jornada complerta en períodes no lectius (160h mensuals).
 • El màxim d'hores de pràctiques que podrà realitzar un estudiant per curs acadèmic dependrà dels seus estudis i situació acadèmica. En cap cas podrà ser major a 900 hores.
 • Els estudiants hauran de facilitar el seu número de la Seguretat Social previ a la realització del conveni.
 • Més informació a l'apartat "Informació per estudiants -> Requisits".

Règim econòmic

 • Les pràctiques acadèmiques externes són remunerades. El preu orientatiu establert per la UPC és de 8 euros/hora, amb una retribució mínima de 8 euros/hora i màxima de 20 euros/hora.
 • Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiant en pràctiques, en concepte d'IRPF, segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Consulteu la web de l'Agència Tributària Web.

Despeses de gestió

 • Les empreses participants contribueixen al manteniment del servei amb un 15,7 % (amb l'IVA corresponent) sobre el total aportat com a ajuts a l'estudi per als estudiants.
 • Únicament s'aplica IVA sobre l'import que la UPC factura per despeses de gestió, però en cap cas sobre la quantitat que reben els estudiants.
 • Aquesta quantitat s'haurà de liquidar abans del període de pràctiques i no es descomptarà de la retribució de l'estudiant.

Cotització Seguretat Social

D'acord amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, cal incloure als estudiants universitaris que realitzen pràctiques al Règim General de la Seguretat Social. Consultar: Web

En el cas de les pràctiques CURRICULARS, d'acord a la disposició addicional vint-i-cinquena del Reial Decret 8/2014, aquestes tindran una bonificació del 100% de la cotització a la Seguretat Social.

Per a més informació podeu consultar la web de la Unitat de Convenis de Cooperació Educativa del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC: Web(abrir en una ventana nueva)