Preguntes Freqüents Empreses

S’ha d’enviar el formulari d’oferta de pràctiques a: cce.etsab@upc.edu i nosaltres la publicarem a la web de l'ETSAB.

Empreses privades, empreses públiques i institucions públiques (Ajuntaments,...) professionals lliberals i col·legis professionals, sempre que plantegin una demanda laboral dins del camp de l'Arquitectura.

Les pràctiques han de ser remunerades (entre 8 i 20 €/hora). Hi ha unes despeses de gestió a pagar a la universitat per part de l’empresa (15,7% + IVA corresponent) sobre la remuneració total de l’estudiant. L'empresa ha de donar d’alta a l’estudiant a la Seguretat Social.

El màxim d’hores a la setmana en període lectiu és de 20 h per fer-ho compatible amb els estudis, i en període no lectiu de 40 h. Es considera període no lectiu de l’1 de juny al 15 de setembre. Per curs, en general són 900 hores, excepte els màsters de 60 ECTS que el màxim és de 600 hores per curs.

S’han de pagar unes despeses de gestió a la Universitat Politècnica de Catalunya que són del 15,7% (amb l'IVA corresponent) sobre el total aportat com a ajuts a l'estudi per als estudiants.

D’acord amb l’article 5 del Reial Decret 1493/2011, l’entitat o organisme que financi el programa de formació tindrà la condició d’empresari, assumint els drets i obligacions en matèria de Seguretat Social establerts en el Règim General de la Seguretat Social. L’entitat o organisme haurà de sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social un codi compte de cotització específic.

Més informació al web del Servei de Gestió Acadèmica

Les pràctiques curriculars són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis, si l’alumne sol·licita que la seva pràctica tingui la consideració de curricular (no totes les titulacions permeten fer pràctiques d’aquesta modalitat) i, a més, obté l’autorització del tutor acadèmic de les pràctiques perquè sigui considerada com a tal, el conveni tindrà una bonificació del 100% de la quota de la Seguretat Social, segons es disposa a la disposició addicional 25ena del Reial Decret-llei 8/2014.

Les Pràctiques Extracurriculars no formen part del pla d'estudis, sinó que es realitzen de forma voluntària.

La retenció mínima ha de ser del 2% i s’haurà d’ajustar d’acord a les taules publicades per l’AEAT.

A partir del 15/6/21 tots els convenis s'han de tramitar telemàticament. Veure NOVA GESTIÓ CCE: Indicacions per a empreses.