Vés al contingut (premeu Retorn)

Pròrroga / modificació / baixa CCE

Pròrroga

En cas que una empresa i un estudiant que ja han signat un CCE vulguin prorrogar-lo dins un mateix curs acadèmic hauran de formalitzar un nou conveni.

Veure l'apartat Tramitació de convenis > Formalització d'un CCE.

Modificació

En cas d'haver de modificar les condicions d'un CCE ja tramitat que no es puguin recollir mitjançant una baixa o un nou CCE, es pot realitzar una modificació del conveni inicial.
Si aquesta modificació comporta un augment en l'import retribuït a l'estudiant, ha de fer-se un nou ingrés a la UPC en concepte de despeses de gestió.

Atenció: es recomana no modificar les condicions inicials dels CCE que corresponen a una pràctica CURRICULAR, ja que poden implicar que la pràctica sigui avaluada amb un NP.

Procediment:

 • Omplir formulari [2.6] Diligència de modificació CCE Haurà d'anar degudament omplerta i signada per ambdues parts: empresa i estudiant
 • Despeses de gestió:
  • L' import que l'empresa ha d'abonar a la UPC en concepte de despeses de gestió és del 15,7% calculat sobre l'augment en la retribució de l'estudiant. A aquesta quantitat se li haurà de sumar el 21% d'IVA.
  • L' ingrés s'ha de fer al c/c: 

                   La Caixa ES80 - 2100 - 3648 - 93 - 2200004689 Titular: UPC - Cooperació Educativa.

 • Entregar el formulari i, si s'escau, el comprovant de pagament de les despeses de gestió a l'OCCE amb una setmana d'antelació respecte al canvi de situació.

Baixa

En cas de rescissió d'un CCE ja tramitat abans de la data de finalització inicialment prevista per les següents causes:

 • Per iniciativa de l'estudiant o l'empresa, de mutu acord amb l'altra part i explicitant el motiu.
 • Automàticament, en cas que l'estudiant es desvinculi de la universitat. Per exemple en el moment en que s'aprova el PFC/ PFG/PRM/TFM, etc.
 • Atenció: Les baixes dels CCE que corresponen a una pràctica CURRICULAR, modificant les condicions inicials, poden implicar que la pràctica sigui avaluada amb un NP.
Procediment:
 • Omplir formularis: [2.5] Diligència de baixa CCE  Haurà d'anar degudament omplerta i signada per ambdues parts: empresa i estudiant.
 • Entregar la documentació: Entregar a l'Oficina CCE amb una setmana d'antelació a la nova data prevista de finalització del conveni.

Observacions

 • El conveni es pot rescindir o modificar per iniciativa de qualsevol de les dues parts, empresa o estudiant, d'acord amb l'altra part.
 • No s'acceptaran modificacions o baixes de CCE de cursos acadèmics ja finalitzats.
 • En qualsevol d'aquests casos s'han de fer també els tràmits corresponents amb la Seguretat Social.

Consulta tots els documents a l'apartat de Documentació