Tramitació de convenis

IMPORTANT! Cal iniciar la tramitació del conveni com a mínim 10 DIES ABANS de la data d’inici de la pràctica.

NOTA: Procediment per la tramitació de convenis de pràctiques amb l'Ajuntament de Barcelona

A TENIR EN COMPTE...

 • Verificar si l'estudiant acompleix els requisits a l'apartat "Informació per estudiants".
 • Comprovar que la practica és d'interès acadèmic a l'apartat "Informació per empreses".
 • Els estudiants hauran de tenir assignat el seu número de la Seguretat Social prèviament a tramitar el conveni de cooperació educativa. + INFO
 • L''empresa ha de donar d'alta a l'estudiant a la Seguretat Social des de la data d'inici del conveni per poder iniciar la pràctica, i ambdós realitzar les cotitzacions corresponents.
 • Els estudiants han d'estar al corrent de pagament de l'assegurança escolar. Els estudiants majors de 28 anys i els estudiants d'un programa de mobilitat, hauran de formalitzar una assegurança privada d'accidents.
 • Les pràctiqueshan de ser remunerades. El preu orientatiu establert per la UPC és de 8 euros/hora, (màxim de 20 euros/hora).
 • No s'accepten convenis amb caràcter retroactiu, sense el Projecte Formatiu i tampoc sense el justificant d'ingrés de l'import corresponent a despeses de gestió.
 • La realització de les pràctiques ha de ser compatible amb el seguiment dels estudis. La dedicació màxima serà de 20 hores setmanals en període lectiu i 40 hores setmanals en període no lectiu.
 • Els convenis es gestionen per cursos, considerant la data d'inici de curs el 16 de setembre i la data de finalització el 15 de setembre de l'any següent.
 • La data límit de finalització de les pràctiques serà el 15 de setembre de cada curs.
 • La data límit per presentar convenis de pràctiques a l'Oficina de Cooperació Educativa serà a mitjans de juliol pels convenis d'agost i primers 15 dies de setembre.
 • Els estudiants no poden fer més d'un conveni alhora.
 • Els convenis es rescindeixen automàticament un cop aprovat el PFG/PFM/TFM o bé si l'estudiant es desvincula de la universitat per qualsevol motiu.

TIPOLOGIA DE CONVENIS

En funció del tipus de reconeixement acadèmic, les pràctiques poden ser: extracurriculars o curriculars.

CCE Extracurricular     [ Indicacions tràmit CCE Extracurricular ]

La pràctica extracurricular no forma part del pla d'estudis sinó que es realitza de forma voluntària; tot i així és supervisada per la universitat i si es finalitza satisfactòriament s'incorporarà al Suplement Europeu al Títol. Les poden realitzar els estudiants que acompleixin els requisits de les titulacions:

 • Grau en Estudis d'Arquitectura 2014 (GArqEtsaB)
 • Màster Universitari en Arquitectura (MArqEtsaB)
 • Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (MBArch)
 • Màster Universitari en Paisatgisme (MBLandArch)
 • Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona  (MBDesign)
 • Grau en Paisatgisme

CCE Curricular    Indicacions tràmit CCE Curricular ]

Les pràctiques curriculars són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis. Això suposa que s'han de matricular i s'assigna un tutor que les avalua i qualifica.

 • Comproveu quines són les condicions corresponents a cada titulació per tal d'obtenir un reconeixement acadèmic mitjançant una pràctica curricular.
 • Actualment les titulacions impartides a l'ETSAB que inclouen pràctiques curriculars són:
Hores de CCE Correspondència en crèdits ECTS
Grau en Estudis d'Arquitectura 2014 (GArqEtsaB)

180h

 6

Màster Universitari en Arquitectura (MArqEtsaB)

180h

 6

Màster Universitari en Paisatgisme (MBLandArch)

180h

 6

 Els estudiants de Grau en Paisatgisme s'han d'adreçar al seu centre gestor EEABB