Vés al contingut (premeu Retorn)

Formalització CCE Curricular

A tenir en compte

1. Els convenis de pràctiques curriculars tindran una durada única de 180 hores (6 ECTS).

2. L'estudiant que vulgui tramitar un Conveni Curricular i tingui previst entregar el TFG/PFG/TFM a les convocatòries del mateix curs, haurà de tenir en compte que la pràctica ha de finalitzar com a mínim 1 SETMANA ABANS de la data de dipòsit online del Treball Final, establerta per Secretaria per a cada convocatòria. La data de lliurament de la documentació de final de pràctica per a l'avaluació serà el mateix dia en que finalitza.

Inici de la pràctica curricular

1. Tramitació Conveni: Preacord de pràctica i Pla Formatiu

Acordar i omplir  entre empresa i l’estudiant el PREACORD DE PRÀCTICA(obriu en una finestra nova) indicant Modalitat pràctica Curricular. Un cop signat per ambdues parts, l’empresa l’ha d’enviar escanejat a cce.etsab@upc.edu amb un mínim de 10 DIES d’antelació a l’inici de la pràctica.

Continuar els següents pasos del procediment segons:

NOVA GESTIÓ CCE: Indicacions per a estudiants

NOVA GESTIÓ CCE: Indicacions per a empreses


2.  Factura i abonament Despeses de Gestió:

L'import que l'empresa ha de pagar a la UPC en concepte de despeses de gestió, és del 15,7% calculat sobre el total de la retribució de l'estudiant. A aquesta quantitat se l'haurà de sumar el 21% d'IVA.

L'ingrés s'ha de fer al c/c:

            La Caixa ES80 - 2100 - 3648 - 93 - 2200004689 Titular: UPC - Cooperació Educativa.

    • Es recomana que els ingressos per despeses de gestió es facin de manera individual per conveni.
    • Un exemple de càlcul de despeses de gestió: Si l'estudiant ha de percebre 1.000€ en concepte del CCE, la UPC facturarà a l'empresa:
15,7% de 1.000 € = 157,00 €
21% de IVA sobre 157 € =  32,97 €
Total a ingressar / import factura = 189,97 €

 

3. Alta i Cotització Seguretat Social

D'acord amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, les empreses/entitats han d'incloure als estudiants universitaris que realitzen pràctiques al Règim General de la Seguretat Social. Consultar: Web

D'acord a la disposició addicional vint-i-cinquena del Reial Decret 8/2014, els convenis de pràctica CURRICULAR tindran una bonificació del 100% de la cotització a la Seguretat Social.

Matrícula dels crèdits optatius

Si el tutor ETSAB valida el Pla Formatiu com a Curricular, es farà d’ofici la matriculació dels crèdits optatius. L’estudiant haurà de fer el pagament d’aquests crèdits.a e-Secretaria per tal que la pràctica pugui ser avaluada.

Atenció: Matrícula crèdits practica curricular i beca MECD/Equitat. Un cop l'AGAUR ha resolt de forma definitiva la convocatòria, les modificacions de matrícula NO queden dins la cobertura de les Beques i les ampliacions son a càrrec de l’estudiant, qui haurà d'abonar l'import dels crèdits.

Final de la pràctica curricular i reconeixement acadèmic: documentació i termini

En un termini d'1 mes des de la data de finalització del conveni, s'haurà de lliurar per Atenea (Assignatura: Pràctiques Acadèmiques del curs vigent) la documentació següent:

Aquest termini s'escurçarà en el cas de l'estudiant que hagi de presentar el TFG/PFG/TFM el mateix curs. En aquest cas la data límit per lliurar la documentació requerida per a la qualificació de la pràctica curricular serà  com a mínim 1 SETMANA ABANS de la data de dipòsit online del Treball Final establert per Secretaria per a cada convocatòria.

AVÍS: Si no es lliura la documentació en el termini indicat, la pràctica curricular serà qualificada com NP- NO PRESENTAT.