Vés al contingut (premeu Retorn)

Formalització CCE Curricular

A tenir en compte

1. La durada en hores dels convenis de pràctiques curriculars estarà limitada en funció dels crèdits:

 •  De 180 hores a 359 hores (6 ECTS)
 •  De 360 hores a 450 hores (12 ECTS) -només grau-

2. L'estudiant que vulgui tramitar una Pràctica Curricular i tingui previst entregar el TFG/PFG/TFM a les convocatòries del mateix curs haurà de tenir en compte que la data màxima en que pot finalitzar la pràctica recollida al CCE i també data límit per lliurar la documentació final per a la avaluació serà:

31 Gener (Presentació TFG/PFG Convocatòria Febrer) 31 Març (Presentació TFG/PFG Convocatòria Extraordinària Abril)
30 Juny (Presentació TFG/PFG/TFM Convocatòria Juliol) 31 Agost (Presentació TFG/PFG Convocatòria Extraordinària Setembre)

Sol·licitud de pràctica curricular

Si es vol que la pràctica a realitzar tingui la consideració de CURRICULAR l'estudiant haurà de sol·licitar-ho prèviament, com a mínim 10 DIES ABANS DE LA DATA D'INICI DE LA PRÀCTICA.

Per fer la sol·licitud, la documentació a entregar serà:

 • El tutor acadèmic designat per la Universitat valorarà la sol·licitud. Si l'autoritza, el conveni corresponent a la pràctica es tramitarà segons el procediment descrit en aquest apartat. En cas de resposta negativa, s'hauria de tramitar com a pràctica extracurricular, segons el procediment descrit a l'apartat "Formalització d'un CCE Extracurricular"
 • En cap cas s'acceptarà una Sol·licitud de Pràctica Curricular un cop iniciada la pràctica.

Consulta tots els documents a l'apartat de Documentació

Inici de la pràctica curricular: documentació i termini

(Només per pràctiques prèviament autoritzades per la Universitat com a CURRICULARS)

 • 3 exemplars del formulari [2.7] F-CCE_Curricular signats per l'estudiant i l'empresa
 • 1 exemplar del formulari [2.8] F-Registre d'Acte d'Acollida de l'entitat col·laboradora signat pel tutor de l'empresa i  l'estudiant
 • comprovant d'ingrés de les DESPESES DE GESTIÓ:
  • L'import que l'empresa ha de pagar a la UPC en concepte de despeses de gestió, és del 15,7% calculat sobre el total de la retribució de l'estudiant. A aquesta quantitat se l'haurà de sumar el 21% d'IVA.
  • L'ingrés s'ha de fer al c/c:

              La Caixa ES80 - 2100 - 3648 - 93 - 2200004689 Titular: UPC - Cooperació Educativa.

   • Es recomana que els ingressos per despeses de gestió es facin de manera individual per conveni.
   • Exemple de càlcul de despeses de gestió: si l'estudiant ha de percebre 1.000,00 € en concepte del CCE, la UPC facturarà a l'empresa:
  15,7% de 1.000,00 € = 157,00 €
  21% d'IVA sobre 157,00 € = 32,97 €
  Total a ingressar / import factura = 189,97 €
 • S'haurà de lliurar les còpies impreses i signades dels formularis i del comprovant d'ingrés a l'Oficina de Cooperació Educativa com a molt tard dins la mateixa setmana de la data de començament del conveni.
 • Les signatures dels documents hauran de ser originals i no escanejades o fotocopiades.
 • No s'acceptaran convenis omplerts a mà ni esmenats.
 • Completada la tramitació del conveni s'enviarà un e-mail a empresa i estudiant per que passin a recollir les seves còpies. La UPC enviarà la factura per correu postal a l'empresa.

Matrícula dels crèdits optatius

Es farà d’ofici la matriculació dels crèdits optatius. L’estudiant haurà d’entrar a e-secretaria per fer el pagament d’aquests crèdits.

Atenció: Matrícula crèdits practica curricular i beca MECD/Equitat. Un cop l'AGAUR ha resolt de forma definitiva la convocatòria, les modificacions de matrícula NO queden dins la cobertura de les Beques i les ampliacions son a càrrec de l’estudiant, qui haurà d'abonar el preu dels crèdits.

Final de la pràctica curricular: documentació i termini

En un termini de 15 dies des de la data de finalització del conveni, s'haurà de lliurar els següents formularis:

  • 2 exemplars del formulari [2.3] Informe del Tutor: El tutor designat per l'empresa haurà d'omplir i signar
  • 2 exemplars del formulari [2.4] Memòria de l'Estudiant: L'estudiant omplirà i signarà
   L’oficina CCE retornarà una copia segellada de cada document a incorporar en la documentació per al reconeixement acadèmic.

Reconeixement acadèmic i terminis

Estudiants del Grau en Estudis d'Arquitectura pla 2014, del Grau en Arquitectura pla 2010, i del Màster Universitari en Arquitectura

En un termini de 2 mesos des de la data de finalització del conveni, s'haurà de lliurar:

   • 1 exemplar del formulari [3.3] Autorització per al dossier: Signat pel tutor designat per l'empresa
   • Dossier Final en paper o format digital (CD), segons les instruccions descrites al document [3.4] Dossier Final, per tal que el tutor acadèmic designat per la Universitat n'efectuï l'avaluació i qualificació. 

    NOTA: En el dossier final s'haurà d'incloure un exemplar segellat per l'OCCE dels informes del tutor i la memòria de l'estudiant.

Aquests terminis no seran d'aplicació en el cas de l'estudiant que hagi de presentar el TFG/PFG/TFM el mateix curs. En aquest cas la data límit per lliurar la documentació requerida per a la qualificació de la pràctica curricular serà 31 de gener (convocatòria febrer), 31 de març (convocatòria extraordinària abril), el 30 de juny (convocatòria juliol) i 1de setembre (convocatòria extraordinària setembre). 

 

Cotització Seguretat Social

D'acord amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, cal incloure als estudiants universitaris que realitzen pràctiques al Règim General de la Seguretat Social. Consultar l'apartat d'enllaços de la Documentació

D'acord a la disposició addicional vint-i-cinquena del Reial Decret 8/2014, els convenis de pràctica CURRICULAR tindran una bonificació del 100% de la cotització a la Seguretat Social.