Formalització CCE Curricular

A tenir en compte

1. Els convenis de pràctiques curriculars tindran una durada única de 180 hores (6 ECTS).

2. L'estudiant que vulgui tramitar un Conveni Curricular i tingui previst entregar el TFG/PFG/TFM a les convocatòries del mateix curs, haurà de tenir en compte que la pràctica ha de finalitzar com a mínim 1 SETMANA ABANS de la data de dipòsit online del Treball Final, establerta per Secretaria per a cada convocatòria. La data de lliurament de la documentació de final de pràctica per a l'avaluació serà el mateix dia en que finalitza.

Inici de la pràctica curricular

Acordar i omplir  entre empresa i l’estudiant el PREACORD DE PRÀCTICA indicant Modalitat pràctica Curricular. Un cop signat per ambdues parts, l’empresa l’ha d’enviar escanejat a cce.etsab@upc.edu amb un mínim de 10 DIES d’antelació a l’inici de la pràctica.

Continuar els següents pasos del procediment segons:

NOVA GESTIÓ CCE: Indicacions per a estudiants

NOVA GESTIÓ CCE: Indicacions per a empresesa

L'import que l'empresa ha de pagar a la UPC en concepte de despeses de gestió, és del 15,7% calculat sobre el total de la retribució de l'estudiant. A aquesta quantitat se l'haurà de sumar el 21% d'IVA.

L'ingrés s'ha de fer al c/c:

La Caixa ES80 - 2100 - 3648 - 93 - 2200004689 Titular: UPC - Cooperació Educativa.

    • Es recomana que els ingressos per despeses de gestió es facin de manera individual per conveni.
    • Un exemple de càlcul de despeses de gestió: Si l'estudiant ha de percebre 1.000€ en concepte del CCE, la UPC facturarà a l'empresa:
15,7% de 1.000 € = 157,00 €
21% de IVA sobre 157 € = 32,97 €
Total a ingressar / import factura = 189,97 €

 

D'acord amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, les empreses/entitats han d'incloure als estudiants universitaris que realitzen pràctiques al Règim General de la Seguretat Social. Consultar: Web

D'acord a la disposició addicional vint-i-cinquena del Reial Decret 8/2014, els convenis de pràctica CURRICULAR tindran una bonificació del 100% de la cotització a la Seguretat Social..

Matrícula dels crèdits optatius

Si el tutor ETSAB valida el Pla Formatiu com a Curricular, es farà d’ofici la matriculació dels crèdits optatius. L’estudiant haurà de fer el pagament d’aquests crèdits.a e-Secretaria per tal que la pràctica pugui ser avaluada.

Atenció: Matrícula crèdits practica curricular i beca MECD/Equitat. Un cop l'AGAUR ha resolt de forma definitiva la convocatòria, les modificacions de matrícula NO queden dins la cobertura de les Beques i les ampliacions son a càrrec de l’estudiant, qui haurà d'abonar l'import dels crèdits.

Final de la pràctica curricular i reconeixement acadèmic

En un termini d'1 mes des de la data de finalització del conveni, s'haurà de lliurar per Atenea (Assignatura: Pràctiques Acadèmiques del curs vigent) la documentació següent:

Aquest termini s'escurçarà en el cas de l'estudiant que hagi de presentar el TFG/PFG/TFM el mateix curs. En aquest cas la data límit per lliurar la documentació requerida per a la qualificació de la pràctica curricular serà  com a mínim 1 SETMANA ABANS de la data de dipòsit online del Treball Final establert per Secretaria per a cada convocatòria.

  1. La valoració del dossier correspon al tutor acadèmic a qui encarregui aquesta tasca l’escola.

  2. Aquesta valoració es fonamentarà en els informes abans esmentats als documents 2.3 i 2.4, el recull gràfic presentat  i en la seva interpretació com a part del seu currículum acadèmic en la mesura que el complementi.

  3. L’avaluació finalitzarà amb una qualificació numèrica que s’incorporarà a l’expedient de l’estudiant. El termini per reclamar revisió és de 7 dies a comptar des de la data de publicació de la qualificació, tal com estableix la normativa d’avaluació de l’ETSAB.

  4. Si no s’ha lliurat correctament la documentació en el termini indicat, la pràctica serà qualificada amb NP – No Presentat.