Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació de les assignatures

Per a cada assignatura, l'escola preveu dues convocatòries ordinàries: l'Avaluació Continuada i l'Avaluació Final. El mètode d'avaluació ha de garantir que el resultat final ha de tenir present tots els actes d'avaluació de l'assignatura amb les condicions següents:

El mètode d'avaluació d’una assignatura:

  • Ha de preveure que l'estudiant pugui superar l'assignatura a partir de l'avaluació continuada. En aquest cas, l'estudiant no té l'obligació de presentar-se a l'avaluació final.
  • Ha de garantir que l'avaluació final permeti al professorat fer una valoració general del procés d'aprenentatge dels estudiants de tal manera que pugui substituir, sempre que sigui per millorar, la qualificació obtinguda per aquest a l'avaluació continuada. L'estudiant té el dret a presentar-se a un examen d'avaluació final sense necessitat d'haver realitzat els actes d'avaluació de l'avaluació continuada.
  • Ha de garantir que la qualificació final sigui com a mínim la qualificació obtinguda a l'avaluació continuada.


Avaluació Continuada

La Direcció o Comissió en qui delegui coordinarà, a l'inici de cada semestre, la programació dels actes d'avaluació continuada de les assignatures a partir de les dates proposades pel professorat responsable de cada una d'elles. Les dates dels actes d'avaluació continuada seran comunicats al centre com a màxim 7 dies naturals abans de l'inici de les classes, per tal que puguin ser públiques en iniciar-se el curs. L'Escola, com a responsable de la programació dels actes d'avaluació, vetllarà pel seu compliment, difusió, adequació als calendaris que aprovin els òrgans de govern de l’Escola.

Els actes d'avaluació continuada s’hauran de realitzar en el marc dels dies lectius de cada assignatura i mai en períodes no lectius, de vacances o caps de setmana.

Durant el curs, l'estudiantat té dret a conèixer el resultat de qualsevol acte d'avaluació en un termini màxim de dues setmanes des de la data de realització de la prova o lliurament. En finalitzar el període lectiu, el professorat de l’assignatura farà públiques les qualificacions obtingudes per l’estudiantat a l’avaluació continuada, de manera descriptiva i numèrica.

  • L'estudiantat que s'hagi matriculat amb algun tipus d'incompatibilitat horària no pot reclamar, per aquest fet, ser avaluat en dates diferents de les previstes.
  • Aquesta qualificació s'ha de lliurar com a màxim una setmana abans del dia de l'Avaluació Final.
  • Si la qualificació obtinguda a l’avaluació continuada és igual o superior a 4, l’estudiantat no estarà obligat a presentar-se a l’avaluació final.
  • Si la qualificació de l’avaluació continuada és superior a l'Avaluació Final, serà la que constarà a l'expedient de l'estudiantat.


Avaluació Final

El pla docent de les assignatures preveu una prova final de caràcter global, de manera que la superació d’aquesta suposi la superació de l’assignatura.

En finalitzar el període d’exàmens, i en les dates establertes al calendari acadèmic de l’escola, el professorat de l’assignatura lliurarà a l’escola l’Informe d’Avaluació amb les qualificacions descriptiva i numèrica de l'estudiantat matriculat, tenint en compte les normes establertes a l’apartat Avaluació de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC.

S'ha de garantir un termini mínim d'una setmana entre la data de publicació de l'Avaluació Continuada i la data de realització de l'Avaluació Final. Aquest termini es fixarà en el calendari acadèmic de l'ETSAB. El professorat pot afegir les observacions que consideri oportunes amb l'objectiu d'assessorar l'estudiantat de cara a l'avaluació final, si s'escau. El professorat ha d'establir i publicar, el dia de qualsevol acte d'avaluació, la data en què sortiran les qualificacions i el període de revisió d'aquestes, aprofitant els mitjans que es posin al seu abast per facilitar aquestes consultes per part del l'estudiantat. 

El professorat vetllarà per tal que la publicació dels resultats de les avaluacions es facin d’acord amb els requeriments de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, tenint especial cura de no vincular el DNI amb el nom i cognoms de l'estudiantat.


Revisió dels actes d'avaluació

L'estudiantat té dret a una revisió personalitzada dels resultats de l’avaluació continuada o final per part del professorat que l’ha qualificat. 

L’escola farà públics els resultats de l’avaluació.

Contra els resultats de l’avaluació final, l’estudiantat pot presentar una sol·licitud raonada de revisió al director o directora, en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data de publicació de les qualificacions revisades que són objecte de reclamació.

El director o directora del centre ha d’arbitrar el procediment específic que consideri adequat per resoldre cada reclamació de manera imparcial, procediment que sempre ha d’incloure l’audiència al professor o professora responsable de la qualificació. Si aquest procediment inclou el nomenament d’un tribunal, el professor o professora responsable de la qualificació objecte de reclamació no en pot formar part.

La resolució s’ha d’emetre en un termini màxim de 15 dies des de la data d’interposició de la reclamació. En tot cas, els procediments que es puguin establir han de garantir el dret de l’estudiantat a matricular-se després que s’hagi resolt la impugnació. Contra les resolucions dels directors o directores es pot interposar un recurs d’alçada davant el rector o rectora, en el termini d’un mes des de l’endemà de la notificació de la resolució

L'Escola vetllarà pel correcte funcionament dels processos d'avaluació de les assignatures i arbitrarà els mecanismes necessaris per resoldre els possibles dubtes i/o conflictes que afectin a aquests. Així mateix, l'Escola comunicarà l'incompliment o infracció d'aquesta normativa a la Comissió d'Avaluació del professorat, que prendrà les mesures oportunes i les comunicarà a les persones afectades.

  

Aprovat per Comissió Permanent, a data 12 de juny de 2014
Ratificat per Junta d’Escola, a data 26 de juny de 2014
Modificat per Junta d’Escola, a data 21 de juny de 2016
Modificat per Junta d'Escola, a data 22 de juny de 2017
Modificat per Junta d'Escola, a data 15 de juliol de 2020