Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

Normativa específica de matrícula

El pla d'estudis de Grau en Estudis d'Arquitectura té una estructura acadèmica i trajectòria curricular pensada per a l'evolució horitzontal dels estudiants que el cursen.

Tal com es formula al document "Memoria de verificación del título de Grado en Estudios de Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña" a l'apartat 5.1.1 Descripción del plan de estudios "… es fundamental dotar al Plan de Estudios de una estructura que resuelva de manera coherente e integradora la articulación de todos los aspectos de la formación-aprendizaje y que permita al alumno progresar de un modo gradual desde la etapa o curso inicial hasta el momento culminante de la carrera que no es otro que la realización del Trabajo Fin de Grado"

Els instruments que garanteixen aquest progrés de l'estudiantat a través del pla d'estudis són els requisits de matrícula en les seves diferents versions. Per aquest motiu el pla d'estudis verificat defineix aquests requisits de manera general. Aquesta normativa pretén desenvolupar aquest aspecte de manera clara i entenedora per a l'estudiantat alhora que recull els aspectes específics que la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster (d’ara endavant NAGRAMA)de la Universitat Politècnica de Catalunya també regula.

 

Així doncs, el pla d’estudis defineix dos tipus de requisits:

1. Requisits entre cursos

Entre la fase inicial i 2n curs: per poder matricular assignatures de 2n curs, i sempre que no s’hagi esgotat el termini màxim que determina la NAGRAMA, cal haver superat els 60 ECTS de la fase inicial (FI).

L’estudiantat podrà matricular assignatures de 2n curs si compleix totes les condicions següents:

   • No haver estat declarat No Apte de la Fase Inicial. Si l’estudiant després d’haver estat declarat No apte de la Fase Inicial és autoritzat a realitzar un semestre o curs acadèmic més per superar la FI no podrà, en cap cas, matricular assignatures de fora de la FI durant aquell semestre o curs acadèmic.
   • Tenir pendents un màxim de 18 ECTS de la FI entre assignatures suspeses, suspeses amb qualificació igual o superior a 4, No Presentades o no matriculades.

En aquest cas, l’estudiant/a podrà realitzar una matrícula que contindrà:

 1. Obligatòriament, tots els ECTS pendents de la FI que estiguin suspesos o no presentats. L’estudiant pot decidir si matricula o no aquelles assignatures qualificades entre 4 i 4,9, però, en qualsevol cas, computen en el màxim d’assignatures a matricular. 
 2. Assignatures de 2n curs, sempre i que es compleixin els prerequisits següents:

 

 Per matricular l’assignatura  Cal tenir una qualificació mínima de 4
Projectes I i II Dibuix I, Dibuix II, Bases per al projecte I i Bases per al projecte II
Urbanística I i II Bases per al projecte I, Bases per al projecte II, Dibuix I i Dibuix II
Història I Bases per a la teoria
Construcció I Bases per a la tècnica
Condicionament i serveis I Física II i Bases per a la tècnica
Estructures I Matemàtiques I, Matemàtiques II, Física I
Representació arquitectònica I i II Dibuix I i Dibuix II
 

 

  3. Entre les assignatures de FI i les de 2n curs, l’estudiant podrà matricular fins a un màxim de 48 ECTS en el cas d’estudiants a temps complet i 36 ECTS en el cas d’estudiants a temps parcial. Aquests màxims de crèdits fan referència a la matrícula anual.

  4. Si de la delimitació de requisits entre assignatures, el potencial de matrícula de l’estudiant/a no permet arribar al màxim de 48 ECTS permesos, la matrícula podrà incloure una assignatura optativa. En cap altre cas, la matrícula podrà incloure assignatures de cursos superiors a 2n curs.

  Si un estudiant compleix els requisits entre cursos en finalitzar l’avaluació de les assignatures del primer semestre podrà sol•licitar, en el termini indicat a tal efecte, una ampliació de matrícula amb assignatures del curs següent sempre que:

  1. Compleixi els requisits entre assignatures de la mateixa denominació del curs anterior.
  2. Compleixi els requisits entre assignatures de la mateixa denominació del mateix curs.

   2. Requisits entre assignatures

   Per poder matricular una assignatura nova l’estudiant ha d’haver obtingut una qualificació mínima de 4 a l’assignatura de la mateixa denominació del curs anterior.

   Així mateix, entre assignatures d’igual denominació del mateix curs s’aplicarà un requisit del tipus corequisit. És a dir, es podrà matricular l’assignatura de segon semestre quan s’hagi matriculat prèviament l’assignatura de primer semestre de la mateixa denominació en una matrícula d’un curs anterior o bé es matriculin totes dues simultàniament en la matrícula d’un mateix curs acadèmic. Aquest corequisit no s’aplicarà entre les assignatures Representació Arquitectònica I i Representació Arquitectònica II.

   Els gràfics següents mostren els requisits i corequisits entre assignatures.

    

   Aprovat per Comissió Permanent, a data de 12 de juny de 2014

   Ratificat per Junta d’Escola, a data de 26 de juny de 2014

   Modificat per Junta d’Escola, a data 21 de juny de 2016

   Modificat per Junta d'Escola, a data 22 de juny de 2017