Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement de crèdits optatius

Introducció

El marc normatiu actual, RD 861/2010, que modifica el RD 1393/2007 d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, preveu la possibilitat de reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. La Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster (NAGRAMA) recull aquesta possibilitat al punt 4.1 Reconeixement de crèdits. Criteris generals, el desplegament de la qual es detalla als acords del Consell de Govern que regula i quantifica les activitats que permetran aquest tipus de reconeixement als estudis de grau.

Així mateix, queda establert a la "Memoria de verificación del título de Grado en Estudios de Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña" que els estudiants que així ho acreditin podran obtenir reconeixement de crèdits per pràctiques en empreses i per reconeixement addicional a la mobilitat.

Aquesta normativa desplega uns criteris addicionals a la normativa genèrica esmentada pels estudiants del Grau en Estudis d'Arquitectura (pla 2014).

 

Criteris generals

Aquesta normativa es basa íntegrament en:

 1. l'acord núm. 171/2012, de data 5 de novembre de 2012, de Consell de Govern d'actualització de la normativa de reconeixement de les activitats esportives, culturals, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, als plans d'estudis de grau a la UPC
 2. el punt 4.1.4 Reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional de la NAGRAMA pel que respecta al reconeixement de crèdits per pràctiques en empreses
 3. Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Politècnica de Catalunya, acord núm. 74/2012, de data 2 de maig de 2012, de Consell de Govern

Criteris específics

Únicament es concedirà reconeixement de crèdits pels conceptes establerts i descrits a les normatives generals anteriorment esmentades. Un cop assignat el màxim de crèdits totals previstos al pla d'estudis no es concedirà cap crèdit més encara que per aquell concepte en correspongui una quantitat de crèdits superiors. L'assignació de crèdits a reconèixer no superarà en cap cas els següents:

 • Màxim de 6 ECTS per pràctiques acadèmiques externes

  L'estudiant podrà obtenir aquests crèdits per la realització d'un Conveni de Cooperació Educativa, segons el marc de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Politècnica de Catalunya, abans esmentada

  Es podrà sol·licitar el reconeixement de 6 ECTS per una única pràctica acadèmica de 180 hores mitjançant un Conveni de Cooperació Educativa (No es pot acumular/sumar hores realitzades en pràctiques diferents).

  Segons la normativa de pràctiques acadèmiques externes, les pràctiques curriculars realitzades en el marc d'un Conveni de Cooperació Educativa tenen la mateixa consideració que una assignatura i, per tant, tindran assignat professorat responsable, que farà les funcions del tutor acadèmic, i que avaluarà la pràctica amb una qualificació numèrica i descriptiva a partir dels informes de l'estudiant i del tutor de l'entitat col·laboradora i el dossier final. Aquesta qualificació serà incorporada a l'expedient de l'estudiant, i computarà a tots els efectes en la seva nota mitjana.

  Només es consideraran aquelles pràctiques que estiguin directament relacionades amb les competències i coneixements a adquirir a la titulació de grau. Queden excloses, doncs, les tasques de suport administratiu i de suport a la docència realitzades a la mateixa Universitat així com qualsevol altra activitat que no estigui inclosa en el marc de la normativa esmentada.

 • Màxim de 6 ECTS per activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació on s'inclou un màxim de 3 ECTS/semestre per reconeixement addicional a la mobilitat.

  Aquests reconeixements s'incorporaran a l'expedient acadèmic de l'estudiant amb la qualificació descriptiva “Reconegut” i sense qualificació numèrica. En aquest sentit, no computaran a efectes de la nota mitjana.

 

Podeu consultar el procediment i terminis a l'apartat de tràmits acadèmics.

 

Aprovat per Comissió Permanent, a data 12 de juny de 2014
Ratificat per Junta d'Escola, a data 26 de juny de 2014
Adaptat a la Memòria de Grau en Estudis d'Arquitectura aprovada per l'AQU, a data octubre de 2014
Modificat per Junta d’Escola, a data 21 de juny de 2016
Modificat per Junta d'Escola, a data 4 de juliol de 2019
Modificat per Junta d'Escola, a data 13 de maig de 2020