Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / GArqEtsaB / Normatives / Reconeixement de crèdits optatius

Reconeixement de crèdits optatius

Introducció

El marc normatiu actual, RD 861/2010, que modifica el RD 1393/2007 d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, preveu la possibilitat de reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. La Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster (NAGRAMA) recull aquesta possibilitat al punt 4.1 Reconeixement de crèdits. Criteris generals, el desplegament de la qual es detalla als acords del Consell de Govern que regula i quantifica les activitats que permetran aquest tipus de reconeixement als estudis de grau.

Així mateix, queda establert a la "Memoria de verificación del título de Grado en Estudios de Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña" que els estudiants que així ho acreditin podran obtenir reconeixement de crèdits per pràctiques en empreses i per reconeixement addicional a la mobilitat.

Aquesta normativa desplega uns criteris addicionals a la normativa genèrica esmentada pels estudiants del Grau en Estudis d'Arquitectura (pla 2014).

 

Criteris generals

Aquesta normativa es basa íntegrament en:

 1. l'acord núm. 171/2012, de data 5 de novembre de 2012, de Consell de Govern d'actualització de la normativa de reconeixement de les activitats esportives, culturals, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, als plans d'estudis de grau a la UPC
 2. el punt 4.1.4 Reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional de la NAGRAMA pel que respecta al reconeixement de crèdits per pràctiques en empreses
 3. Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Politècnica de Catalunya, acord núm. 74/2012, de data 2 de maig de 2012, de Consell de Govern

Criteris específics

Únicament es concedirà reconeixement de crèdits pels conceptes establerts i descrits a les normatives generals anteriorment esmentades. Un cop assignat el màxim de crèdits totals previstos al pla d'estudis no es concedirà cap crèdit més encara que per aquell concepte en correspongui una quantitat de crèdits superiors. L'assignació de crèdits a reconèixer no superarà en cap cas els següents:

 • Màxim de 12 ECTS per pràctiques acadèmiques externes

  L'estudiant podrà obtenir aquests crèdits per la realització d'un Conveni de Cooperació Educativa, segons el marc de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Politècnica de Catalunya, abans esmentada.

  Els crèdits obtinguts per aquest concepte s'assignaran segons els paquets següents:

  1. 6 ECTS per:
   • un mínim de 180 hores i un màxim de 359 hores realitzades mitjançant un Conveni de Cooperació Educativa
  2. 12 ECTS per:
   • un mínim de 360 hores i un màxim de 450 hores realitzades mitjançant un Conveni de Cooperació Educativa

  Es podrà sol·licitar el reconeixement (de 6 ECTS o de 12 ECTS) quan una única pràctica acadèmica assoleixi el nombre mínim d'hores establert. (No es pot acumular/sumar hores realitzades en pràctiques diferents).

  Segons la normativa de pràctiques acadèmiques externes, les pràctiques curriculars realitzades en el marc d'un Conveni de Cooperació Educativa tenen la mateixa consideració que una assignatura i, per tant, tindran assignat professorat responsable, que farà les funcions del tutor acadèmic, i que avaluarà la pràctica amb una qualificació numèrica i descriptiva a partir de l'informe de l'estudiant i del tutor de l'entitat col·laboradora. Aquesta qualificació serà incorporada a l'expedient de l'estudiant, i computarà a tots els efectes en la seva nota mitjana.

  Només es consideraran aquelles pràctiques que estiguin directament relacionades amb les competències i coneixements a adquirir a la titulació de grau. Queden excloses, doncs, les tasques de suport administratiu i de suport a la docència realitzades a la mateixa Universitat així com qualsevol altra activitat que no estigui inclosa en el marc de la normativa esmentada.

 • Màxim de 6 ECTS per activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació on s'inclou un màxim de 3 ECTS/semestre per reconeixement addicional a la mobilitat.

  Aquests reconeixements s'incorporaran a l'expedient acadèmic de l'estudiant amb la qualificació descriptiva “Reconegut” i sense qualificació numèrica. En aquest sentit, no computaran a efectes de la nota mitjana.

 

Procediment

Sol·licitud de matrícula de crèdits per pràctiques acadèmiques externes curriculars realitzades mitjançant Conveni de Cooperació Educativa

 1. L'estudiant haurà de sol·licitar que la pràctica acadèmica externa a realitzar tingui consideració de pràctica curricular abans del seu inici, en el moment de tramitar el conveni de cooperació educativa corresponent a l'Oficina de Cooperació Educativa ETSAB, mitjançant el formulari corresponent disponible a l'apartat de Pràctiques.
 2. Un cop autoritzada la pràctica acadèmica externa com a pràctica curricular, la Secretaria de l'Escola matricularà d'ofici els crèdits sota el concepte "Pràctiques en empresa" i l'estudiant haurà de realitzar el pagament del 100% dels crèdits segons fixi el Decret de Preus Públics d'aquell curs acadèmic.
  La renúncia o la modificació de les condicions de la pràctica curricular per part de l'estudiant no donaran dret a l'anul·lació de la matrícula ni a l'exempció del pagament d'aquesta, que serà qualificada com NP o suspens d'acord amb la valoració del tutor acadèmic.
 3. Un cop finalitzada la pràctica acadèmica curricular i a partir de la data de finalització del Conveni, l'estudiant tindrà un termini de dos mesos per lliurar a l'Oficina de Cooperació Educativa el dossier final que avaluarà el seu tutor acadèmic designat per l'escola.
 4. La Secretaria de l'Escola, un cop hagi estat avaluada la pràctica, procedirà a introduir la qualificació final.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits optatius per activitats esportives, culturals, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació

 • Cada unitat responsable de l'organització de l'activitat segons el quadre Relació d'activitats culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil susceptibles de ser reconegudes com a crèdits ECTS als estudis de GRAU de la UPC registrarà els estudiants que han realitzat positivament l'activitat a excepció dels Cursos d'aprenentatge d'idiomes i els Exàmens d'acreditació d'idiomes. A partir d'aquest moment, l'estudiant podrà consultar al seu expedient d'activitats d'extensió universitària, i a través de l'e-secretaria, el conjunt d'activitats que ha desenvolupat al llarg dels seus estudis per tal de poder organitzar el seu expedient entre el conjunt de crèdits optatius que vulgui cursar mitjançant assignatures optatives o bé mitjançant el reconeixement d'aquestes activitats.
  Dins aquestes activitats s'inclouen els crèdits addicionals reconeguts per estades de mobilitat: a petició expressa de l'estudiant immediatament finalitzada l'estada de mobilitat, aportant la documentació justificativa en el termini indicat i sempre que sigui avaluada positivament, l'Àrea de Relacions Internacionals de l'ETSAB certificarà el registre d'aquesta activitat pel posterior reconeixement.
 • L'activitat podrà ser reconeguda en l'última matrícula de grau, independentment del curs en què l'estudiant la va realitzar. L'únic requisit serà que li manquin per cursar crèdits optatius suficients per fer el reconeixement. En aquest moment, l'estudiant tindrà disponible una opció a l'e-secretaria, “Reconeixement d'activitats”, per sol·licitar el reconeixement d'aquests crèdits i podrà triar entre tots els realitzats quins vol que siguin reconeguts al seu expedient. Aquesta sol·licitud generarà el pagament corresponent, segons el preu que fixi el Decret de Preus Públics del curs acadèmic en què es fa la sol·licitud, i la seva incorporació immediata a l'expedient un cop efectuat el pagament corresponent
 • Un cas especial el conformen els Cursos d'aprenentatge d'idiomes i els Exàmens d'acreditació d'idiomes. Els estudiants que ja s'hagin acreditat en la seva tercera llengua podran sol·licitar a la Secretaria de l'Escola el reconeixement de crèdits optatius dins els següents períodes:
  • Primer semestre: Entre l'1 i el 30 de novembre
  • Segon semestre: Entre l'1 i el 31 de març
  La Secretaria de l'Escola validarà la documentació aportada i el nombre d'ECTS a reconèixer i introduirà el reconeixement. Un cop formalitzat el pagament corresponent, el nombre d'ECTS constarà a l'expedient de l'estudiant.

Aprovat per Comissió Permanent, a data 12 de juny de 2014
Ratificat per Junta d'Escola, a data 26 de juny de 2014
Adaptat a la Memòria de Grau en Estudis d'Arquitectura aprovada per l'AQU, a data octubre de 2014
Modificat per Junta d’Escola, a data 21 de juny de 2016
Modificat per Junta d'Escola, a data 4 de juliol de 2019