Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball de fi de grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) culmina el procés d'aprenentatge desenvolupat durant els estudis d'Arquitectura del pla 2014. Es tracta d'un moment significatiu de la carrera, que permet a l'estudiantat fer una recapitulació dels coneixements adquirits i verificar les seves interrelacions. És l'ocasió per posar a prova la seva capacitat de reflexió sobre la disciplina de l'arquitectura, reflexionant sobre la seva aptitud per sintetitzar de les diferents transversalitats del coneixement d'aquesta disciplina, i també de demostrar la seva autonomia quant a la seva capacitat d'investigació i aprofundiment sobre alguns àmbits específics.

L'Escola d'Arquitectura de Barcelona considera que el TFG és un element determinant del currículum acadèmic de l'estudiant d'arquitectura i, per tant, sembla convenient que el treball sigui tutelat en el seu desenvolupament per un tutor que permeti a l'estudiant contrastar i validar els seus avenços quant a l'elaboració del document, i que serà posteriorment avaluat per un tribunal creat específicament per a la seva valoració.

La documentació que ha de constituir el TFG consisteix en l'elaboració d'un portfoli, en què l'estudiantat haurà de demostrar, en primer lloc, que ha estat capaç de realitzar una adequada síntesi sobre els seus coneixements adquirits al llarg de la carrera, sobre els que en pot extreure una reflexió personal de qualitat sobre els mateixos tot valorant-ne la interdisciplinarietat que se'n deriva; i en segon lloc, haurà de demostrar també la seva capacitat per al desenvolupament d'una temàtica determinada, sobre la que és capaç d'aprofundir en els seus continguts, tot aportant nou coneixement sobre el tema escollit, mitjançant l'elaboració d'un petit treball d’estudi o d’aprofundiment.

El tutor serà el responsable del seguiment acadèmic i la validació del procés de desenvolupament del document, mentre que el tribunal de TFG, del qual no en podrà formar part el tutor, en farà l'avaluació final. Els tribunals hauran d'abastar, com a mínim, cada un dels àmbits de coneixement definits per l'escola, és a dir, l'àmbit de Teoria i Projecte, l'àmbit de Tecnologia, i l'àmbit d'Urbanisme i Paisatge, i hi haurà d'haver, com a mínim, un tribunal per a cada àmbit. L'elecció del tutor implicarà, en la majoria dels casos, l'elecció del tribunal corresponent. Aquests tribunals estaran formats per tres membres, més un quart suplent, seguint la composició següent:

 

 1. President: Catedràtic o professor titular o agregat.

 2. Vocal 1r: Professor pertanyent a un Departament.

 3. Vocal 2n: Professor pertanyent a un Departament.

 4. Suplent

   

  Els membres del tribunal han de complir les característiques següents:

 • Els tres membres pertanyen a l'ETSAB i són elegits en funció del seu perfil docent específic.

 • El president del tribunal ha de pertànyer al departament vinculat a l’àmbit de coneixement corresponent.

 • El vocal 1r i el vocal 2n han de pertànyer, preferiblement, a departaments diferents

 • El membre suplent tindrà preferentment  dedicació a temps complet.” (...)

 

El tribunal serà nomenat pel director de l’Escola i serà ratificat per la Junta d'Escola.

La matrícula de TFG comprèn 6 ECTS i el seu desenvolupament s’ha de realitzar durant un semestre. Durant el semestre en què l’estudiant estigui elaborant el seu TFG disposarà d’un seguiment de tutoria per part del seu tutor d’un màxim de 36 hores.

L’estudiant podrà decidir en quin semestre desenvoluparà el seu TFG tot tenint en compte que en el moment de la presentació ha de tenir superats (qualificació igual o superior a 5) tots els crèdits restants dels estudis. Si un estudiant no compleix aquesta condició en la data prevista de defensa del semestre on té matriculat el TFG no serà inclòs a l’acta i no podrà ser avaluat del TFG. En aquest cas, l’haurà de tornar a matricular.

En funció del semestre on l’estudiant desenvolupi el TFG el circuit d’inscripció i matrícula serà el següent:

 1. Estudiants/es que presenten el TFG al primer semestre del curs:
  L’estudiant haurà d’inscriure i matricular el TFG a la matrícula ordinària del mes de juliol, indicant l’àmbit del TFG i el títol del treball d’estudi. A la sol·licitud d’inscripció haurà de fer constar que vol presentar a la convocatòria del primer semestre. A partir d’aquest moment es decidirà el tutor de l’àmbit del seu treball.
 2. Estudiants/es que presenten el TFG al segon semestre del curs:
  L’estudiant podrà matricular el TFG durant la matrícula ordinària del mes de juliol o a la matrícula extraordinària que s’obrirà abans de l’inici del segon semestre a tal efecte. En ambdós casos, no formalitzarà la seva inscripció fins a l’inici del segon semestre on haurà d’indicar l’àmbit del TFG i el títol del treball d’estudi. A la sol·licitud d’inscripció haurà de fer constar que vol presentar a la convocatòria del segon semestre. A partir d’aquell moment es decidirà el tutor de l’àmbit del seu treball.

 

En ambdós casos, si l’estudiant compleix les condicions de presentar el TFG segons s’ha esmentat anteriorment, però finalment no es presenta a la defensa del treball podrà accedir a la convocatòria extraordinària prevista a la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster (NAGRAMA) tot pagant les taxes que indica la mateixa normativa. Aquesta convocatòria no pot anar més enllà del 31 de maig per a TFG defensats al primer semestre i del 31 d’octubre per a TFG defensats al segon semestre. Si en aquesta convocatòria extraordinària no es presenta o no supera el TFG l’haurà de tornar a matricular.

L’estudiantat que cursi en mobilitat el cinquè curs dels estudis podrà realitzar el TFG paral·lelament a l’estada de mobilitat i podrà presentar-lo un cop finalitzada l’estada, sempre que compleixi les condicions establertes anteriorment.

En cas que existeixi més d'un tribunal d'avaluació per àmbit, l'estudiant podrà escollir tribunal indicant fins a tres opcions. Aquesta informació s’haurà de complimentar en el moment de la inscripció del TFG. Les sol·licituds es repartiran tenint en compte les places ofertades i tindran preferència en l'elecció del tribunal els estudiants repetidors.

La normativa acadèmica de la UPC, en relació a la custòdia dels documents d’avaluació, obliga a l’ETSAB a conservar de manera permanent les memòries de projectes i treballs de fi de grau. És per aquest motiu que serà obligatori per a tot l’estudiantat lliurar a la Secretaria un exemplar del portfoli i el treball d’estudi en les dates que es fixin a tal efecte per a cada convocatòria. El lliurament de la memòria a Secretaria és requisit indispensable per poder realitzar la defensa del TFG.

L'estudiant té dret a sol·licitar una revisió de la qualificació obtinguda al TFG. En aquest cas, haurà de presentar una sol·licitud raonada al director de l’escola en un termini màxim de 7 dies comptats des de la data de publicació de l'acta de TFG i lliurar tota la documentació presentada a la defensa a la Secretaria. El director, o la persona amb qui delegui, convocarà un tribunal extraordinari de revisió a la qual també assistirà el president del tribunal afectat. El tribunal donarà opció a què l'estudiant pugui explicar el seu projecte. La resolució serà comunicada a l'estudiant en un termini màxim de 7 dies des de la data de la revisió.

Els Treballs de Fi de Grau s'han de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l’autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l’obra. A tal efecte, el dipòsit de l'exemplar en paper podrà ser substituït per altres mitjans que habiliti la Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquest tràmit es realitzarà abans de sol·licitar el resguard del títol de Grau en Estudis d’Arquitectura.

 

Dipòsit del TFG

L’estudiant haurà de dipositar a la Secretaria de l’Escola abans de la defensa del TFG i en els terminis que s’estableixin la documentació següent:

 • 1 exemplar del document en format paper, amb la documentació escrita i gràfica pertinent. La documentació escrita no hauria de superar les 30 pàgines o 15 fulls (incloent el treball d'estudi i excloent tot el material gràfic annex del portfoli i de l'esmentat treball d'estudi que es consideri oportuna).

El dipòsit on-line s’ha implementat el curs 2019-20. Consulteu la informació actualitzada sobre documentació a dipositar a l’apartat Treball de Fi de Grau > Dipòsit i defensa 

 

Aprovat per Comissió Permanent, a data de 12 de juny de 2014
Ratificat per Junta d’Escola, a data de 26 de juny de 2014
Modificat per Junta d’Escola, a data 21 de juny de 2016
Modificat per Junta d'Escola, a data 22 de juny de 2017
Modificat per Junta d'Escola, a data 21 de juny de 2018