Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit i defensa

 

La normativa acadèmica de la UPC, en relació a la custòdia dels documents d’avaluació, determina la conservació permanent de les memòries dels treballs de fi de grau. És per aquest motiu que serà obligatori per a tot l’estudiantat realitzar el dipòsit online (dipòsit administratiu + dipòsit documental), en les dates que es fixin a tal efecte per a cada convocatòria:

  1. El treball d’estudi en arxiu pdf, en format lliure.
  2. Presentació en format lliure del TFG, si el tutor o tutora ho recomana.

Per elaborar el teu TFG pots consultar les recomanacions i requeriments del Servei de Biblioteques UPC disponibles en el següent enllaç 6 passos perquè el teu TFG sigui un èxit.

Cadascun dels documents:

-        No podran pesar més de 200 MG.

-        Caldrà pujar-los com documents independents, per facilitar el control antiplagi i la posterior càrrega a UPCommons.

-        No podran contenir informació personal (DNI/Passaport, telèfons, adreces de correu electrònic o postals...) que, amb la seva publicació, comprometin la protecció de dades de caràcter personal.

La documentació que es dipositi constitueix a tots els efectes el Treball de Fi de Grau i s'ha de correspondre amb la presentada durant la defensa.

En cas que la llengua escollida per a l’elaboració i defensa del TFG sigui l’anglès, caldrà que tota la documentació consignada sigui també redactada en aquesta llengua. En cas contrari el Tribunal no podrà en el moment de l’emissió de l’acta d’avaluació acreditar l’elaboració i superació del TFG en anglès.

El dipòsit online de la memòria és requisit indispensable per poder realitzar la defensa del TFG. D’altra banda l’estudiant/a que dipositi la memòria online però no realitzi la defensa presencial del seu treball serà avaluat amb una qualificació de suspens i perdrà el dret a la correcció extraordinària que preveu la Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC (NAEG).

Per gaudir de l’esmentada correcció extraordinària per l’estudiantat que compleix les condicions de presentació del TFG però no es presenta a la defensa del treball, serà necessari:

  • Haver superat tots els crèdits a l’expedient en la data de la convocatòria ordinària.
  • No haver dipositat on-line la memòria en les dates previstes per a la convocatòria ordinària i dipositar-la en el termini previst per a la convocatòria extraordinària.
  • Abonar les taxes que preveu la normativa acadèmica de la UPC abans de la defensa del TFG.

L’estudiantat matriculat al primer semestre només podrà gaudir de la convocatòria extraordinària prevista pel primer semestre. En cas de no presentar-se o no superar la convocatòria extraordinària caldrà que torni a matricular i inscriure el TFG en les dates previstes al calendari per tenir dret a la presentació ordinària del segon semestre.

L’estudiantat matriculat al segon semestre només podrà gaudir de la convocatòria extraordinària prevista pel segon semestre. En cas de no presentar-se o no superar la convocatòria extraordinària caldrà que torni a matricular i inscriure el TFG en les dates previstes al calendari per tenir dret a la presentació ordinària del curs acadèmic següent.

L'estudiant té dret a sol·licitar una revisió de la qualificació obtinguda al TFG. En aquest cas, haurà de presentar una sol∙licitud raonada al director de l’escola en un termini màxim de 7 dies comptats des de la data de publicació de l'acta de TFG. La revisió es produeix sempre sobre el treball dipositat a Atenea‐TFE.

Els Treballs de Fi de Grau s'han de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l’autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l’obra. 

 

                                      

                   Darrera actualització juliol 2022