Vés al contingut (premeu Retorn)

Modificacions de matrícula

 Sol·licituds curs 2022-23

estiu.png

Modificacions de matrícula setembre: del 20 al 23 de setembre de 2022 (per e-secretaria). Resolució fins el 7 d'octubre de 2022.

 Les variacions de matrícula sol·licitades dins d’aquest termini, que siguin acceptades pel centre docent, implicaran l’expedició d’una nova liquidació econòmica.

Reconsideració matrícula de segon semestre: Del 23 al 25 de gener de 2023 (per e-secretaria). Resolució fins al 10 de febrer de 2023.

Totes les modificacions de la matrícula en aquest període portaran associada la taxa de modificació de matrícula en compliment del que preveu el Decret de Preus Públics aprovat per la Generalitat de Catalunya.

 

baixa.png Baixa acadèmica d'assignatures:

  • primer semestre: Fins al 31 d'octubre de 2022
  • segon semestre: Fins al 31 de març de 2023

La baixa acadèmica d'assignatures, que no comporta la devolució de l'import de la matrícula, en cap cas pot ser d'assignatures que sigui obligatori matricular per ser prerequisits o corequisits o perquè estan afectades per l'aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa.

Baixa d'assignatura optativa per matriculació de pràctiques acadèmiques externes

L'estudiant que tingui previst realitzar un conveni de cooperació educativa o reconèixer 6 ECTS per experiència professional, pot matricular només una assignatura optativa durant el procés de matriculació.

Tanmateix, si es matriculen dues assignatures i posteriorment es signa un conveni de cooperació educativa, si es vol abandonar una de les optatives i es vol reconèixer 6 crèdits optatius per pràctiques curriculars l'estudiant podrà, immediatament després de la signatura del conveni, i sempre abans que es formalitzi la matrícula d'ofici, sol·licitar via e-secretaria (“altres tràmits”) que la matrícula de la pràctica curricular s’acompanyi de la baixa d’una de les assignatures optatives matriculades que no s’hagi qualificat.

Aquesta baixa es podrà concedir dins el termini de baixa acadèmica d'assignatures que el calendari acadèmic de la UPC.

Pots consultar aquí condicions, procediment i els criteris de resolució.

Darrera actualització juliol 2022