Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis

Memòria de verificació del pla d'estudis del Màster Universitari en Arquitectura DOCUMENT CG 210/2014 aprovat pel Consell de Govern de la UPC celebrat el 11/11/2014

Inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols(obriu en una finestra nova) (RUCT) del Ministeri d'Educació Cultura i Esport per resolució de 14 d'octubre de 2016, de la Secretaría General de Universidades, per la que es publica l'Acord del Consejo de Ministros de 7 d'octubre de 2016, pel que s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de Màster i la seva inscripció al RUCT.(BOE de 16 d'octubre de 2016(obriu en una finestra nova))

Informe de seguiment de la titulació de desembre del 2016

 

El pla d'estudis del Màster Universitari en Arquitectura- MArqEtsaB té un total de 60 ECTS, dels que 20 ECTS són obligatoris, 10 ECTS son crèdits optatius / inici a la investigació / pràctiques externes (6 ECTS) i 30 ECTS conformen el Projecte Fi de Carrera (Treball Final de Màster) 

Assignació de crèdits segons blocs, matèries i assignatures, i la seva distribució temporal en el curs:

 

 Bloc (Nivell 1)

Matèria (Nivell 2)

Assignatura (Nivell 3)

ECTS Tipus Semestre
Obligatori
(20 ECTS)


 Projectual
 Composició
 Projectes
 Urbanisme

 

Teoria i projectes d'edificació i urbanisme 12 Ob 1
Teoria i projectes d'edificació i urbanisme


 Tecnològic
 Construcció
 Estructures
 Instal·lacions

 

Sistemes tecnològics i estructurals en l'edificació 8 Ob 1
Sistemes tecnològics i estructurals en l'edificació
Opt.
(10 ECTS)
 Intensificació /  Recerca

 

Intensificació i recerca en arquitectura

 

10 Op 1/2

 

Assignatures optatives de 5 ECTS
Pràctiques acadèmiques externes optatives de 6 ECTS

 

PFC
(30 ECTS)


 Projecte Fi de Carrera  (TFM)


 

Projecte Fi de Carrera (Treball Final de Màster)

 

30 Ob 1/2

 

Projecte Fi de Carrera (Treball Final de Màster)