Projecte de fi de carrera

La matrícula de PFC comprèn 30 ECTS i el seu desenvolupament ha de realitzar-se durant dos semestres. En el moment de la presentació caldrà haver superat (qualificació igual o superior a 5) tots els crèdits restants del pla d'estudis.

Si un estudiant/a no compleix aquesta condició en la data prevista de defensa del curs en el que ha matriculat el PFC, no serà inclòs a l'acta i no podrà ser avaluat. En aquest cas haurà de tornar a matricular-lo.

Convocatòria ordinària

Els estudiants hauran de matricular el PFC en la matrícula ordinària del mes de juliol i hauran de dipositar en les dates previstes al calendari.

Convocatòria extraordinària

Per tenir dret a la convocatòria extraordinària, serà necessari  haver formalitzat la matrícula a la convocatòria ordinària. Tot aquell estudiant que complint les condicions per a la presentació, no hagi dipositat el PFC a la Secretaria en les dates previstes per a la convocatòria ordinària, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària, previ dipòsit del Projecte a Secretaria en les dates publicades a tal efecte, i del pagament de les taxes previstes.

De manera excepcional i previa autorització del coordinador o coordinadora de l'assignatura, un estudiant repetidor podrà dipositar i presentar el seu PFC en les dates que es prevegin al calendari a la fi del primer semestre.

 

Última actualizació juliol de 2019