Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit i defensa

 

La normativa acadèmica de la UPC, en relació a la custòdia dels documents d'avaluació, determina la conservació permanent de les memòries dels Projectes de fi de carrera. És per aquest motiu que serà obligatori per a tot l'estudiantat dipositar online, en les dates que es fixin a tal efecte per a cada convocatòria, i al marge de la còpia utilitzada per a la defensa:

  • El projecte i els fulls hauran d'estar degudament numerats i enquadernats.
  • A la portada hi haurà de constar clarament el nom i cognoms de l'estudiant, tribunal i projecte.
  • S'hauran d'incloure fotografies descriptives de les maquetes en cas que se'n presentessin.
  • Donades les circumstàncies especials per la pandemia COVID19 i el format telemàtic de defenses, es recomana adjuntar, juntament amb la documentació ja descrita, un resum del PFC en format ppt, pdf o vídeo de màxim 5 minuts i 200 Mb. Es prega tenir en compte el format horitzontal i apaisat de les pantalles per facilitar la visualització i comprensió dels documents.

Per elaborar el teu PFC pots consultar les recomanacions i requeriments del Servei de Biblioteques UPC disponibles en el següent enllaç https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/6-passos-que-teu-tfg/tfm-sigui-exit(obriu en una finestra nova).

El dipòsit online de la memòria (dipòsit administratiu + dipòsit documental) és requisit indispensable per poder presentar el PFC. D'altra banda l'estudiant/a que dipositi la memòria on-line però no realitzi la defensa presencial del seu projecte serà avaluat amb una qualificació de suspens i perdrà el dret a la correcció extraordinària que preveu la Normativa acadèmica de la UPC.

Per gaudir de l'esmentada correcció extraordinària per l'estudiantat que compleix les condicions de presentació del PFC però no diposita el projecte ni es presenta a la defensa del projecte, serà necessari:

  • Haver superat tots els crèdits a l'expedient en la data de la convocatòria ordinària.
  • No haver dipositat la memòria en les dates previstes per a la convocatòria ordinària i dipositar-la en el termini previst per a la convocatòria extraordinària.
  • Abonar les taxes que preveu la normativa acadèmica de la UPC abans de la defensa del PFC.

En cas de no presentar-se o no superar la convocatòria extraordinària caldrà que torni a matricular el PFC en les dates previstes al calendari per tenir dret a la presentació ordinària del curs acadèmic següent.

L'estudiant té dret a sol·licitar una revisió de la qualificació obtinguda al PFC. En aquest cas, haurà de lliurar tota la documentació presentada a la defensa a la Secretaria en un termini màxim de 7 dies comptats des de la data de publicació de l'acta de PFC.

Els Projectes de fi de carrera s'han de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l’autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l’obra.

A la documentació del projecte s'hauran de fer constar les dades bàsiques per a la seva identificació (nom de l'estudiant, títol del projecte, equip docent i convocatòria) però no es faran constar dades personals de l'estudiant (DNI, adreces personals, telèfon) per tal que la seva publicació no comprometi la protecció de dades de caràcter personal.

 

Darrera actualització maig de 2022