Vés al contingut (premeu Retorn)

Competències

Competències bàsiques

Les competències bàsiques són les definides per al perfil de nivell de màster establert en el RD 1393/2007:

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals

Les competències generals són aquelles que tots els estudiants han d'adquirir en els ensenyaments de Màster:

 • Conèixer els mètodes d'investigació i preparació de projectes de construcció.

 • Crear projectes arquitectònics que satisfacin al seu torn les exigències estètiques i les tècniques i els requisits dels seus usuaris, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.

 • Comprendre la professió d'arquitecte i la seva funció en la societat, en particular, elaborant projectes que tinguin en compte els factors socials.

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat és capaç de saber o fer quan acaba el seu procés d'aprenentatge, independentment de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'un tercer idioma (preferiblement anglès), el treball en equip i l'ús solvent de recursos d'informació.

Competències específiques

TECNOLÒGIQUES (Construcció, Estructures, Instal·lacions)

 • Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació (T).

 • Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada (T).

 • Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberts i altra obra gruixuda (T).

 • Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de subministrament i evacuació d'aigües, calefacció, climatització (T).

PROJECTUALS (Composició, Projectes, Urbanisme)

 • Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes (T).

 • Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans (T).

 • Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de direcció d'obres (T).

 • Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.

 • Aptitud per intervenir en, conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït (T).

 • Aptitud per exercir la crítica arquitectònica.

 • Capacitat per redactar i gestionar plans urbanístics a qualsevol escala (T).

PROJECTE FI DE CARRERA (TREBALL FINAL DE MÀSTER)

 • Elaboració, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits de grau i màster, d'un exercici original realitzat individualment, davant d'un tribunal universitari en el qual s'ha d'incloure almenys un professional de reconegut prestigi proposat per les organitzacions professionals. L'exercici consistirà en un projecte integral d'arquitectura de naturalesa professional en el qual es sintetitzen totes les competències adquirides en la carrera, desenvolupat fins al punt de demostrar suficiència per a determinar la completa execució de les obres d'edificació sobre les que tracti, amb compliment de la reglamentació tècnica i administrativa aplicable.