Vés al contingut (premeu Retorn)

Projecte de Fi de Carrera

El Projecte de Fi de Carrera, d'ara en endavant PFC, culmina el procés d'aprenentatge desenvolupat durant el programa integrat de Grau en Estudis d'Arquitectura i Màster Universitari en Arquitectura. Es tracta d'un moment significatiu dels estudis, que permet a l'estudiantat fer una recapitulació dels coneixements adquirits i verificar les seves interrelacions, demostrant que entén la disciplina de l'arquitectura com una realitat unitària però complexa. És el moment on l'estudiantat haurà de posar a prova la seva autonomia com a projectista mostrant com entren en joc simultàniament l'entorn, el programa, el context social, la discussió dels usos, la creativitat, la tecnologia en totes les seves dimensions i el discurs argumental, al mateix temps que cal reconèixer les ambigüitats i arbitrarietats del procés projectual.

L'escola considera que el PFC és un element determinant del currículum acadèmic de l'estudiantat i, per tant, ha dissenyat una assignatura on el treball dels equips docents implicats no quedi restringit a una simple activitat examinadora, sinó que s'orienti a potenciar la docència impartida al llarg dels estudis i, molt concretament, en les assignatures obligatòries del màster.

L'estudiant haurà, doncs, d'elaborar, presentar i defensar, un cop obtinguts tots els crèdits del màster, un exercici original realitzat individualment, davant d'un tribunal. L'exercici consistirà en un projecte integral d'arquitectura de naturalesa professional on se sintetitzin totes les competències adquirides en la carrera, desenvolupat fins al punt de demostrar suficiència per determinar la completa execució de les obres d'edificació, amb compliment de la reglamentació tècnica i administrativa aplicable.

Com a normal general, la temàtica del PFC serà proposada per l'equip docent de l'assignatura i estarà relacionada amb la línia d'intensificació que hagi escollit l'estudiant: Teoria i Projecte, Urbanisme, Paisatgisme i Gestió o Tecnologia de l'Arquitectura.

En finalitzar el període lectiu de l'assignatura, l'equip docent haurà de redactar un informe en relació al projecte desenvolupat per l'estudiant i el lliurarà a la Secretaria de l'Escola i l'adjuntarà a la documentació del PFC de l'estudiant. El tribunal universitari que tingui designat l'estudiant haurà de tenir en consideració l'informe emès per l'equip docent de l'assignatura a l'hora de decidir la qualificació final de l'estudiant.

La documentació que constitueix un PFC ha de ser la necessària per manifestar clarament com es posen en relació aspectes tant determinats en un projecte com l'actitud respecte a la ciutat o el lloc, la seva concepció espacial, el sistema estructural, les solucions constructives i de condicionament ambiental i instal·lacions així com l'elecció dels materials que finalment li atorgaran la seva imatge arquitectònica. A l'apartat Documentació d'aquesta normativa s'especifiquen els documents tècnics que cal presentar.

El director o directora de l'escola serà el responsable de nomenar els tribunals universitaris que avaluaran el PFC. La seva composició haurà de ser presentada i aprovada per Junta d'Escola. Com a mínim, i en funció del nombre d'estudiants que estiguin cursant cada intensificació, hi haurà un tribunal per a cada línia i tindrà la composició següent:

1. President/a: Catedràtic/a ETSAB, professor/a Agregat o Titular (TU/TEU) de l’ETSAB.
2. Vocal 1: Coordinador/a de la intensificació o persona del seu equip en qui delegui.
3. Vocal 2: Professor/a d’un departament diferent del vocal 1. Aquest segon vocal pot ser un membre convidat d’una altra Universitat.
4. Vocal 3r (actua com a secretari): preferentment professor Agregat o Titular (TU/TEU), professor de l'escola.
5. Membre extern: professional de reconegut prestigi proposat per una organització professional, segons dicta l’”Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio de 2010”, per la qual s’especifiquen els requisits dels títols universitaris habilitants.

• L’equip docent de les diferents intensificacions de l’assignatura PFC MarqEtsaB només estarà present al tribunal a través del coordinador de cada línia, que actuarà com a vocal, o en el seu defecte, un membre del seu equip docent.

Són funcions del Secretari/a: Revisar els dipòsits del PFC i certificar la seva idoneïtat per a la defensa. Si en la convocatòria ordinària el Secretari no valida els PFC dipositats, per no haver-se lliurat el mínim de documentació establerta al procediment, aquest no podrà ser defensat en aquella convocatòria. L’estudiant podrà optar per presentar-se a la convocatòria extraordinària. En aquest cas la documentació tornarà a ser revisada pel Secretari/a per a la seva validació.

La coordinació dels tribunals l’exercirà el o la Cap d’Estudis o persona en qui delegui.

Els tribunals es reuniran com a mínim un cop, prèviament a la defensa dels PFC.

L'estudiant matricularà el PFC a l'inici del curs i el desenvoluparà durant tot el curs acadèmic. Abans de realitzar la matrícula, la Secretaria de l'Escola inscriurà el projecte a la línia d'intensificació que l'estudiant hagi sol·licitat durant el procés d'admissió. En cas que existeixi més d'un tribunal d'avaluació per intensificació, l'estudiant podrà escollir tribunal indicant fins a tres opcions, si s'escau. Aquesta informació s'haurà de complimentar en el moment que fixi la Secretaria de l'escola. Les sol·licituds es repartiran tenint en compte les places ofertades i tindran preferència en l'elecció del tribunal els estudiants repetidors. L'estudiant haurà de facilitar el títol del seu projecte un cop el tingui consensuat amb l'equip docent de l'assignatura. Com a molt tard, el títol del projecte haurà de constar a la inscripció del projecte abans de la data de dipòsit del projecte que fixi la Secretaria de l'escola.

L'estudiant podrà presentar i defensar el PFC un cop superats tots els crèdits restants del màster. En cas contrari, l'estudiant haurà de tornar a matricular el PFC. El període de presentació de PFC serà aprovat per Junta d'Escola i publicat al calendari acadèmic de cada curs. La Secretaria de l'escola fixarà el calendari definitiu tot respectant el període aprovat i el publicarà juntament amb les dates de dipòsit del PFC.

S’estableixen dues convocatòries, al gener o febrer, depenent de lo que indiqui el calendari acadèmic, i al juliol. Per a la presentació del gener/febrer serà necessari comptar amb el vistiplau del coordinador/a docent.

Si l'estudiant compleix les condicions per presentar el PFC, però finalment no es presenta a la defensa del projecte podrà accedir a la convocatòria extraordinària prevista a la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster (NAGRAMA) tot pagant les taxes que indica la mateixa normativa. Aquesta convocatòria no pot anar més enllà del 31 d'octubre per a PFC defensats al segon semestre, com és el cas del màster. Si en aquesta convocatòria extraordinària no es presenta o no el supera l'haurà de tornar a matricular.

La normativa acadèmica de la UPC, en relació a la custòdia dels documents d'avaluació, defineix les memòries de projectes de fi de màster com a documents de conservació permanent. És per aquest motiu que serà obligatori per a tot l'estudiantat realitzar el dipòsit, exemplar del projecte en les dates que es fixin a tal efecte per a cada convocatòria. El dipòsit del projecte a Secretaria és requisit indispensable per poder realitzar la defensa del PFC.

Els Projectes de fi de carrera s'han de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l’autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l’obra. Aquest tràmit es realitzarà abans de sol·licitar el resguard del títol de Màster Universitari en Arquitectura.

A la documentació del projecte s’hauran de fer constar les dades bàsiques per a la seva identificació (nom de l’estudiant, títol del projecte, equip docent, i convocatòria) però no es faran constar dades personals de l’estudiant (DNI, Adreces personals, telèfon) per tal que la seva publicació no comprometi la protecció de dades de caràcter personal.

Els tribunals tindran accés al documents del PFC un cop fet el dipòsit i validat pel secretari/a.

 

Avaluació PFC 

1. Les competències bàsiques s’avaluaran de manera continuada al llarg del curs.  Els responsables dels tallers PFC atorgaran una qualificació que suposarà el 20% de la nota final atenent a l’anàlisi, la programació i justificació de l'elecció de l’estudiant; la situació en el paisatge natural o urbà;  l’estructura i les decisions tècniques i materials del projecte: detalls constructius, les instal·lacions i condicionaments, descripcions quantitatives; i la presentació amb plànols i documents en diferents formats i escales.

2. Les competències genèriques i la síntesi dels coneixements i mètodes de treball que l’estudiant ha adquirit al llarg de la seva formació s’avaluaran en una única sessió de presentació i defensa del PFC davant d’un tribunal en un acte públic. El tribunal emetrà una nota mitjançant un acta raonada, que suposarà el 80% de la nota.

La qualificació de MH serà proposada pels Tribunals entre els projectes amb qualificacions superiors a 9 Excel·lent. La seva concessió la decidirà un Tribunal format a tal efecte, presidit pel Director o Directora de l’ETSAB i amb una representació dels diferents departaments de l’ETSAB. En el cas que no es convoqui un Tribunal de MH, una comissió formada pels presidents dels Tribunals de cada intensificació i el coordinador dels Tribunals assignarà les MH finals.

L'estudiant té dret a sol·licitar una revisió de la qualificació obtinguda al PFC. En aquest cas, haurà de presentar una sol·licitud raonada al director de l'escola en un termini màxim de 7 dies comptats des de la data de publicació de l'acta de PFC i lliurar tota la documentació presentada a la defensa a la Secretaria. El director, o la persona amb qui delegui, convocarà un tribunal extraordinari de revisió a la què també assistirà el president del tribunal afectat. El tribunal donarà opció a què l'estudiant pugui explicar el seu projecte. La resolució serà comunicada a l'estudiant en un termini màxim de 7 dies des de la data de la revisió.

 

Documentació

Documents mínims per al lliurament final del PFC.

Memòria, fent referència a:

 • Lloc.
 • Programa.
 • Procés de projectació.
 • Relació del projecte amb la seva execució material.
 • Criteris de les estructures i instal·lacions, amb predimensionat.
 • Guió de l'explicació oral pública que efectuarà l'estudiantat.

Plànols:

 • De situació i emplaçament amb topografia (si és el cas), i les dades necessàries per entendre el lloc abans i després del projecte.
 • Plantes (totes incloent coberta), seccions i alçats (tots). Cal justificar les escales que s'escullin.
 • Plànols de fonaments, estructures i instal·lacions, amb predimensionat.
 • Una secció constructiva general a 1/20 (excepte casos que no sigui pertinent).
 • Detalls (escala habitual 1/5).
 • Maquetes i/o perspectiva.

 

Dipòsit de PFC

L'estudiant haurà de dipositar pel mitjà que estableixi l’Escola abans de la defensa del PFC i dels terminis que s’estableixin al procediment, la documentació següent:

 • El projecte haurà de tenir format reduït a DIN A3 i els fulls hauran d'estar degudament numerats.
 • S'haurà d'acompanyar de la declaració, signada per l'autor del projecte, que s'inclourà a la memòria com a full número 1.
 • A la portada hi haurà de constar clarament el nom i cognoms de l'estudiant, tribunal i projecte.
 • S'hauran d'incloure fotografies descriptives de les maquetes en cas que se'n presentessin.

El lliurament de la memòria és requisit indispensable per poder presentar el PFC.Aprovat per Junta d'Escola, a data 23 de juny de 2015
Modificat per Junta d'Escola, a data 21 de juny de 2016
Modificat per Junta d'Escola, a data 21 de juny de 2018
Modificat per Junta d'Escola, a data 4 de juliol de 2019
Modificat per Comissió Acadèmica MArqEtsab, juliol 2019