Especialitats

1. Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica (GVUA)

2. Urbanisme (U) (docència en castellà o en anglès)

3. Projecte, Procés i Programació (PPP)

4. Teoria, Història i Cultura (THC)

5. Arquitectura, Energia i Medi Ambient (AEMA)

6. Innovació Tecnològica a l'Arquitectura (ITA)

7. Restauració i Rehabilitació Arquitectònica (RRA)

8. Contemporary Project (CP)

GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA ECTS

Té com a objectiu fomentar la investigació al camp de la planificació i la gestió de la ciutat i del territori. Per aquest motiu proporciona mecanismes per desenvolupar la capacitat i l’habilitat investigadores entorn a la problemàtica territorial, urbana i immobiliària. Tot des d'una perspectiva transdisciplinària que aborda els aspectes tècnics, jurídics, econòmics i socials de la gestió i la valoració urbana.

FASE COMUNA ECTS
Arquitectura, medi ambient i tecnologia 5
Arquitectura, ciutat i projecte 5
Arquitectura, teoria i crítica 5
OPTATIVES ECTS
Anàlisi i planificació de la ciutat i el territori / Urban and regional analysis and planning * 5
Polítiques urbanes i gestió de la ciutat * 5
Ciutat, territori i SIG * 5
Valoració urbana i immobiliària * 5
Economia urbana i regional / Urban and Regional economics 5
Sostenibilitat urbana i mètodes d'avaluació ambiental / Urban sustainability and environmental assessment methods 5
Seminari de recerca de gestió i valoració urbana i arquitectònica / Urban and architectural management and valuation research seminar * 5
TREBALL DE FI DE MÀSTER ECTS
Treball de Fi de màster 15
URBANISME ECTS

 Té com a objectiu principal formar investigadors altament qualificats al camp de la investigació urbanística. Per aquest motiu es plantegen l’estudi i la reflexió acadèmica sobre alguns dels temes centrals de la història de l’urbanisme i de la urbanística contemporània, de les formes d’anàlisi i intervenció, tant a escala territorial, com urbana. Constitueixen de fet, una plataforma de debat i difusió de les investigacions que es porten a terme al Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori.

FASE COMUNA ECTS
Arquitectura, medi ambient i tecnologia 5
Arquitectura, ciutat i projecte 5
Arquitectura, teoria i crítica 5
OPTATIVES ECTS
Urbanistes a les seves ciutats 5
Claus dels projectes urbans 5
Projectar la ciutat. Ciutats i territoris emergents 5
El territori com arquitectura 5
Paisatges culturals, patrimoni i projecte territorial 5
Les regles de la forma urbana 5
Projecte urbà residencial contemporani 5
La ciutat en la relació entre local i global 5
Espai públic, vivències, projectes i polítiques 5
Urbanisme de l'altre 98% 5
El territori com a projecte, ciutat-mosaic-territorial 5
Transformacions territorials i urbanes del turisme de sol i platja 5
TREBALL DE FI DE MÀSTER ECTS
Treball de Fi de màster 15
PROJECTE. PROCÉS i PROGRAMACIÓ ECTS

 Té com a objectiu principal formar en les tècniques d’investigació sobre la teoria i la pràctica del projecte; permet conèixer els elements bàsics per investigar sobre la poètica, l’ètica i l’epistemologia del disseny arquitectònic. A aquests estudis, es profunditza també en el coneixement de l’obra d’autors de referència i es recupera la idea de funció, en el sentit més ambiciós possible, per restaurar-la en el centre del projecte.

FASE COMUNA ECTS
Arquitectura, medi ambient i tecnologia 5
Arquitectura, ciutat i projecte 5
Arquitectura, teoria i crítica 5
OPTATIVES ECTS
Escenaris urbans 5
Arquitectura i invenció 5
Teoria del projecte 5
Domèstica 5
Projecte, residu i reciclatge 5
Arquitectura comparada 5
TREBALL DE FI DE MÀSTER ECTS
Treball de Fi de màster 15
TEORIA, HISTÒRIA i CULTURA ECTS

 Té com a objectiu incrementar el domini d’aquest àmbit general. Es tracta de proporcionar l’especialització i els coneixements d’excel·lència necessaris per a l’exercici professional al camp de la gestió cultural i de museus, a la gestió del patrimoni arquitectònic i urbà, a la mediació en processos de participació, a l'elaboració de documentació històrica i patrimonial per a tot tipus d’institucions públiques i privades. La formació generalista de l’arquitectura requereix aquest procés d’especialització per a ser capaç de contribuir de manera eficaç a la societat. Aquesta línia del màster pretén formar persones expertes a aquests àmbits, capaces de col·laborar amb les institucions culturals i proporciona les bases per al desenvolupament posterior de tesis doctorals i especialització acadèmica en la investigació histórica i teòrica de l’arquitectura.

FASE COMUNA ECTS
Arquitectura, medi ambient i tecnologia 5
Arquitectura, ciutat i projecte 5
Arquitectura, teoria i crítica 5
OPTATIVES ECTS
Historiografia de l'art i de l'arquitectura 5
Teoria de les arts i de l'arquitectura 5
Crítica de l'arquitectura: producció, reproducció i debat 5
Història de l'art i de l'arquitectura 5
Història, arquitectura i ciutat 5
Arquitectura i cultura 5
Arquitectura, ciència, tècnica 5
TREBALL DE FI DE MÀSTER ECTS
Treball de Fi de màster 15
ARQUITECTURA, ENERGIA i MEDI AMBIENT ECTS

Té com a objectiu l’adquisició i el desenvolupament de la capacitat i l’habilitat investigadores en els àmbits de l'avaluació energètica de l'arquitectura i les estructures urbanes; la valoració mediambiental de projectes arquitectònics i urbanístics, i l’aplicació de les tècniques naturals i artificials de condicionament ambiental.

FASE COMUNA ECTS
Arquitectura, medi ambient i tecnologia 5
Arquitectura, ciutat i projecte 5
Arquitectura, teoria i crítica 5
OPTATIVES ECTS
Espai i llum * 5
Acústica a l'arquitectura 5
Energia i confort * 5
Impacte ambiental de l'arquitectura 5
Avaluació ambiental * 5
Visions del projecte * 5
TREBALL DE FI DE MÀSTER ECTS
Treball de Fi de màster 15
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A L'ARQUITECTURA ECTS

 Té com a objectiu formar especialistes a l’àmbit, amb els coneixements avançats i les habilitats tècniques suficients per aplicar-les en el projecte i treballar en equips d’investigació innovació.

FASE COMUNA ECTS
Arquitectura, medi ambient i tecnologia 5
Arquitectura, ciutat i projecte 5
Arquitectura, teoria i crítica 5
OPTATIVES ECTS
Tècniques i sistemes de construcció industrialitzada 5
Estratègies cap als edificis de despesa energètica 0 5
Evolució dels materials i productes per construir 5
Paisatge sonor i acústica arquitectònica avançada 5
Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura / Advanced technology for the construction of the interior space in architecture 5
Embolcalls exteriors integrades 5
Materials estructurals avançats i innovadors 5
Il·luminació arquitectònica i paisatgística avançada 5
Innovació en estructures d'acer laminat mixtes 5
TREBALL DE FI DE MÀSTER ECTS
Treball de Fi de màster 15
RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ ARQUITECTÒNICA ECTS

Té com a objectiu impartir coneixements que siguin d’aplicació per al desenvolupament de tasques d’anàlisi, de projecte i d’investigació en els àmbits de la rehabilitació i la restauració arquitectònica.

FASE COMUNA ECTS
Arquitectura, medi ambient i tecnologia 5
Arquitectura, ciutat i projecte 5
Arquitectura, teoria i crítica 5
OPTATIVES ECTS
Tècniques d'intervenció en la rehabilitació i restauració arquitectònica: condicions de seguretat * 5
Tècniques d'intervenció en la rehabilitació i restauració arquitectònica: condicions d'habitabilitat * 5
Rehabilitació, patologies i reforç estructural 5
Construcció històrica patrimonial * 5
Rehabilitació de grans conjunts residencials i àrees industrials * 5
Projectes de rehabilitació i restauració arquitectònica * 5
TREBALL DE FI DE MÀSTER ECTS
Treball de Fi de màster 15
PROJECTE CONTEMPORANI/CONTEMPORARY PROJECT ECTS

 Parteix de la premissa que Barcelona està sent part de l'avantguarda del disseny arquitectònic i urbà en l'àmbit mundial. La qualitat dels projectes i la relació dels mateixos en el context cultural i entorn geogràfic on s’insereix en qualsevol de les seves múltiples escales d’actuació així com la materialitat amb què es precisen els projectes, tal com s’entén des de la pràctica professional i la docència a l’Escola de Barcelona són trets d’identitat. Aquesta línia té com a objectiu l’expansió, investigació i difusió d’aquesta manera de projectar amb especial èmfasi en el paper de la materialitat i l’execució de diferents escales del projecte arquitectònic. Aquesta línia d’especialitat s’impartirà íntegrament i exclusivament en anglès.

FASE COMUNA ECTS
Arquitectura, medi ambient i tecnologia 5
Arquitectura, ciutat i projecte 5
Arquitectura, teoria i crítica 5
OPTATIVES ECTS
Les escales del projecte / Design Scales * 5
Projecte urbà. Idees i pràctica/ Urban design. Ideas and praxis 5
Projecte i pensament / Design and thought 5
Temes d'arquitectura contemporània / Contemporary architectural topics 5
D'allò privat a l'espai públic / From intimacy to the public space 5
L'espai públic a la reforma de la ciutat / The public space in urban reform 5
Noves representacions. Noves concepcions / New representations. New conceptions 5
Projecte i materialitat / Design and Materiality 5
TREBALL DE FI DE MÀSTER ECTS
Treball de Fi de màster 15

*És obligatori matricular i superar les optatives ofertades que es marquen amb un asterisc per l'obtenció de la línia d'especialitat.