Vés al contingut (premeu Retorn)

Especialitats

La següent taula mostra l'assignació de crèdits segons matèries. La taula està organitzada diferenciant la fase comuna, les diferents línies d'especialitat i el treball de fi de màster. Algunes línies han fixat unes condicions addicionals d'obtenció de la línia d'especialitat, sent obligatori matricular i superar algunes de les optatives ofertades que es marquen a continuació amb un asterisc:

 

FASE COMUNA ECTS
Arquitectura, medi ambient i tecnologia 5
Arquitectura, ciutat i projecte 5
Arquitectura, teoria i crítica 5
GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA ECTS


Té com a objectiu fomentar la investigació al camp de la planificació i la gestió de la ciutat i del territori. Per aquest motiu proporciona mecanismes per desenvolupar la capacitat i l’habilitat investigadores entorn a la problemàtica territorial, urbana i immobiliària. Tot des d'una perspectiva transdisciplinària que aborda els aspectes tècnics, jurídics, econòmics i socials de la gestió i la valoració urbana.

Per a més informació de l'especialitat segueix aquest enllaç

 

Anàlisi i planificació de la ciutat i el territori / Urban and regional analysis and planning * 5
Polítiques urbanes i gestió de la ciutat * 5
Ciutat, territori i SIG * 5
Valoració urbana i immobiliària * 5
Economia urbana i regional / Regional and urban economy 5
Sostenibilitat urbana i mètodes d'avaluació ambiental / Urban sustainability and environmental evaluation methodologies 5
Seminari de recerca de gestió i valoració urbana i arquitectònica / Urban and architectural management and valuation research seminar * 5
URBANISME ECTS

 

Té com a objectiu principal formar investigadors altament qualificats al camp de la investigació urbanística. Per aquest motiu es plantegen l’estudi i la reflexió acadèmica sobre alguns dels temes centrals de la història de l’urbanisme i de la urbanística contemporània, de les formes d’anàlisi i intervenció, tant a escala territorial, com urbana. Constitueixen de fet, una plataforma de debat i difusió de les investigacions que es porten a terme al Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori.

 

Projectar la ciutat. Ciutats i territoris emergents 5
El territori com arquitectura 5
Les regles de la forma urbana 5
Espai públic, vivències, projectes i polítiques 5
Urbanistes a les seves ciutats 5
Claus dels projectes urbans 5
Projecte urbà residencial contemporani 5
Urbanisme de l'altre 98% 5
Paisatges culturals, patrimoni i projecte territorial 5
La ciutat en la relació entre local i global / The city as local vs global interface 5
El territori com a projecte, ciutat-mosaic-territorial 5
Transformacions territorials i urbanes del turisme de sol i platja 5
PROJECTE. PROCÉS i PROGRAMACIÓ ECTS

 

Té com a objectiu principal formar en les tècniques d’investigació sobre la teoria i la pràctica del projecte; permet conèixer els elements bàsics per investigar sobre la poètica, l’ètica i l’epistemologia del disseny arquitectònic. A aquests estudis, es profunditza també en el coneixement de l’obra d’autors de referència i es recupera la idea de funció, en el sentit més ambiciós possible, per restaurar-la en el centre del projecte.

Per a més informació de l'especialitat segueix aquest enllaç


Escenaris urbans 5
Arquitectura i invenció 5
Teoria del projecte 5
Domèstica 5
Projecte, residu i reciclatge 5
Arquitectura comparada 5
Projecte, sistema i indústria 5
Projecte i ciutat. Barcelona interior 5
TEORIA, HISTÒRIA i CULTURA ECTS

 

Té com a objectiu incrementar el domini d’aquest àmbit general. Es tracta de proporcionar l’especialització i els coneixements d’excel·lència necessaris per a l’exercici professional al camp de la gestió cultural i de museus, a la gestió del patrimoni arquitectònic i urbà, a la mediació en processos de participació, a l'elaboració de documentació històrica i patrimonial per a tot tipus d’institucions públiques i privades. La formació generalista de l’arquitectura requereix aquest procés d’especialització per a ser capaç de contribuir de manera eficaç a la societat. Aquesta línia del màster pretén formar persones expertes a aquests àmbits, capaces de col·laborar amb les institucions culturals i proporciona les bases per al desenvolupament posterior de tesis doctorals i especialització acadèmica en la investigació histórica i teòrica de l’arquitectura.

 

Historiografia de l'art i de l'arquitectura 5
Teoria de les arts i de l'arquitectura 5
Crítica de l'arquitectura: producció, reproducció i debat 5
Història de l'art i de l'arquitectura 5
Història, arquitectura i ciutat 5
Arquitectura i cultura 5
Arquitectura, ciència, tècnica 5
ARQUITECTURA, ENERGIA i MEDI AMBIENT ECTS

 

Té com a objectiu l’adquisició i el desenvolupament de la capacitat i l’habilitat investigadores en els àmbits de l'avaluació energètica de l'arquitectura i les estructures urbanes; la valoració mediambiental de projectes arquitectònics i urbanístics, i l’aplicació de les tècniques naturals i artificials de condicionament ambiental.

 

Espai i llum *

5
Acústica a l'arquitectura 5
Energia i confort * 5
Impacte ambiental de l'arquitectura 5
Avaluació ambiental * 5
Visions del projecte * 5
Recerca: energia a l'arquitectura 5
ESTRUCTURES A L'ARQUITECTURA ECTS

 

Té com a objectiu impartir coneixements que seguin d’aplicació per al desenvolupament de tasques d’anàlisi, de projecte i d’investigació a l’àmbit de les estructures arquitectòniques.

 

Formigó armat i pretensat d'altes prestacions

5
Projectes d'estructura: tècniques avançades * 5
Innovació en estructures d'acer laminat i mixtes 5
Rehabilitació, patologies i reforç estructural 5
Mètodes avançats d'anàlisi estructural 5
Mecànica del sòl i fonaments especials 5
Projectes d'estructures: tipologies complexes * 5
Dinàmica i sísmica en estructures arquitectòniques 5
Materials estructurals avançats i innovadors 5
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A L'ARQUITECTURA ECTS

 

Té com a objectiu formar especialistes a l’àmbit, amb els coneixements avançats i les habilitats tècniques suficients per aplicar-les en el projecte i treballar en equips d’investigació innovació.

 

Tècniques i sistemes de construcció industrialitzada 5
Estratègies cap als edificis de despesa energètica 0 5
Evolució dels materials i productes per construir 5
Paisatge sonor i acústica arquitectònica avançada 5
Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura / Advanced technology for the construction of interior space in architecture 5
Embolcalls exteriors integrades 5
Projecte i fabricació digital a l'arquitectura 5
Il·luminació arquitectònica i paisatgística avançada 5
RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ ARQUITECTÒNICA ECTS

 

Té com a objectiu impartir coneixements que siguin d’aplicació per al desenvolupament de tasques d’anàlisi, de projecte i d’investigació en els àmbits de la rehabilitació i la restauració arquitectònica.

 

Tècniques d'intervenció en la rehabilitació i restauració arquitectònica: condicions de seguretat * 5
Tècniques d'intervenció en la rehabilitació i restauració arquitectònica: condicions d'habitabilitat * 5
Construcció històrica patrimonial * 5
Rehabilitació de grans conjunts residencials i àrees industrials * 5
Projectes de rehabilitació i restauració arquitectònica * 5
PROJECTE CONTEMPORANI/CONTEMPORARY PROJECT ECTS

 

Parteix de la premissa que Barcelona està sent part de l'avantguarda del disseny arquitectònic i urbà en l'àmbit mundial. La qualitat dels projectes i la relació dels mateixos en el context cultural i entorn geogràfic on s’insereix en qualsevol de les seves múltiples escales d’actuació així com la materialitat amb què es precisen els projectes, tal com s’entén des de la pràctica professional i la docència a l’Escola de Barcelona són trets d’identitat. Aquesta línia té com a objectiu l’expansió, investigació i difusió d’aquesta manera de projectar amb especial èmfasi en el paper de la materialitat i l’execució de diferents escales del projecte arquitectònic. Aquesta línia d’especialitat s’impartirà íntegrament i exclusivament en anglès.

 

Les escales del projecte / All scales of the project * 5
Projecte i pensament / Architectural project and thought 5
L'espai públic a la reforma de la ciutat / Reshaping the city by the public space 5
Temes d'arquitectura contemporània / Contemporary architectural issues * 5
Projecte urbà. Idees i pràctica / Urban project. Ideas and praxis 5
D'allò privat a l'espai públic / From intimacy to the public space 5
Noves representacions. Noves concepcions / New representations. New concepcions 5
Projecte i materialitat / Materiality and project 5

 

TREBALL DE FI DE MÀSTER ECTS
Treball de Fi de màster 15