Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis

Inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols(obriu en una finestra nova) (RUCT) del Ministeri d'Educació Cultura i Esport per resolució de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Universidades, per la que es publica l'Acord del Consejo de Ministros de 7 d'octubre de 2016, pel que s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de Màster i la seva inscripció al RUCT (BOE de 16 d'octubre de 2016)

Informe de seguiment de la titulació(obriu en una finestra nova) de desembre del 2016

 

El màster s'inicia amb una fase comuna, de caràcter obligatori i d'un total de 15 ECTS. Per a aquells estudiants que requereixin de l'obtenció d'una especialitat concreta s'haurà de cursar i superar un mínim de 25 ECTS o 5 matèries de la línia. Els 5 ECTS restants es podran cursar a través d'una altra matèria de la mateixa línia d'especialitat o de qualsevol altra d'entre totes les matèries ofertes. En aquest cas, el Treball de Fi de Màster tindrà el caràcter propi de la línia d'especialitat cursada.

També hi ha la possibilitat d'obtenir el títol de màster sense especialitat. És a dir, els estudiants que així ho desitgin, o bé per recomanació vinculant del seu tutor o tutora en el procés d'admissió, podran cursar un itinerari personalitzat i transversal amb un total de 30 ECTS que conformen un compendi de matèries de les diferents línies de especialitat ofertes, a més de la fase comuna i el TFM. Per a aquests estudiants el Treball de Fi de Màster serà específic en el sentit que ha de tenir en compte el recorregut cursat per l'estudiant.

El Treball de Fi de Màster també serà específic i adaptat per l'itinerari curricular d'aquells estudiants que hagin estat admesos per a cursar dues especialitats.

La següent taula mostra l'assignació de crèdits segons matèries. La taula està organitzada diferenciant la fase comuna, les diferents línies d'especialitat i el treball de fi de màster: