Vés al contingut (premeu Retorn)

Competències

Competències bàsiques

Les Competències bàsiques són les definides per al perfil de nivell de màster establert al RD 1393/2007:

  • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
  • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judici
  • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
  • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que hi haurà de ser en gran manera acte dirigit o autònom

Competències generals

Les competències generals són aquelles que tots els estudiants han d'adquirir en els ensenyaments de Màster:

  • Investigar, innovar i especialitzar-se per interpretar l'actualitat i la seva transcendència en el camp de l'arquitectura, l'urbanisme, la tecnologia, la teoria i la història des d'un punt de vista transversal, característic de l'àmbit BarcelonaArch
  • Aplicar els coneixements més avançats en l'àmbit de l'arquitectura, l'urbanisme, la tecnologia, la teoria i la història desenvolupats a nivell local sorgits de l'experiència i erudició característica de l'àmbit BarcelonaArch i posar-los en relació al context internacional
  • Aplicar les metodologies bàsiques de recerca per a la innovació i l'especialització en l'àmbit de l'arquitectura des de la voluntat de millora i tradició característica de l'àmbit BarcelonaArch

Competències transversals

Les Competències transversals descriuen allò que un titulat és capaç de saber o fer quan acaba el seu procés d'aprenentatge, independentment de la titulació. Les Competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'un tercer idioma (preferiblement anglès), el treball en equip i l'ús solvent de recursos d'informació.

Competències específiques

De les matèries comunes:

  • Adquirir una perspectiva global a nivell internacional de l'estat de la qüestió, dels temes d'actualitat i de les investigacions de les diverses especialitats centrades en temes de medi ambient i de tecnologia arquitectònica
  • Adquirir una perspectiva global en l'àmbit internacional de l'estat de la qüestió, dels temes d'actualitat i de les investigacions de les diverses especialitats centrades en temes d'urbanisme i projecte d'arquitectura
  • Adquirir una perspectiva global en l'àmbit internacional l'estat de la qüestió, dels temes d'actualitat i de les investigacions de les diverses especialitats centrades en temes de teoria i crítica d'arquitectura
  • Assolir una comprensió sistemàtica sobre l'aplicació arquitectònica de les últimes tendències en tecnologia i medi ambient en l'àmbit internacional, nacional i de l'àmbit de l'arquitectura a Barcelona
  • Assolir una comprensió sistemàtica sobre els últims corrents de pensament, teoria i crítica de l'arquitectura en l'àmbit internacional, nacional i de l'àmbit de l'arquitectura a Barcelona

De les especialitats:

  • Planificar l'ús del territori sota criteris de competitivitat econòmica, cohesió social i sostenibilitat ambiental (spatial planning) (Competència específica de l'especialitat Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica)
  • Intervenir en processos de gestió de l'urbanisme i el territori (land management) (Competència específica de l'especialitat Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica)
  • Valorar les obres d'arquitectura, urbanisme i actuacions mediambientals (real estate appraisal) (Competència específica de l'especialitat Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica)
  • Analitzar i avaluar la gestió urbana, territorial i ambiental utilitzant noves tecnologies de la informació i la comunicació (SIG-TIC) (Competència específica de l'especialitat Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica)
  • Gestionar la ciutat de forma intel·ligent, equitativa i sostenible (smart city governance) (Competència específica de l'especialitat Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica i de l'especialitat Restauració i Rehabilitació Arquitectònica)
  • Aplicar els instruments jurídics relacionats amb la gestió de la ciutat i les polítiques públiques amb incidència territorial (land policy) (Competència específica de l'especialitat Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica)
  • Realitzar investigacions punteres de ciència bàsica i aplicada en els àmbits adequats (Competència específica de l'especialitat Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica)
  • Dur a terme una reflexió personal i fonamentada sobre les principals problemàtiques dels diferents camps d'acció de la urbanística (Competència específica de l'especialitat Urbanisme i de l'especialitat Projecte Contemporani / Contemporary Project)
  • Analitzar les problemàtiques urbanístiques dels espais urbans i territorials (Competència específica de l'especialitat Urbanisme i de l'especialitat Projecte Contemporani / Contemporary Project)
  • Integrar en la reflexió sobre les formes d'intervenció física les dimensions sociològiques, econòmiques, tècniques i de gestió de l'urbanisme (Competència específica de l'especialitat Urbanisme)
  • Interactuar amb els diferents actors, usuaris, responsables polítics i prenedors de decisions (Competència específica de l'especialitat Urbanisme)
  • Desplegar el treball en grups multidisciplinaris i multiculturals (Competència específica de l'especialitat Urbanisme, de l'especialitat Teoria, Història i Cultura, de l'especialitat Arquitectura, Energia i Medi Ambient i de l'especialitat Projecte. Procés i programació)
  • Assolir una comprensió sistemàtica de l'urbanisme i de les tècniques i mètodes d'investigació relacionats amb el mateix (Competència específica de l'especialitat Urbanisme)
  • Concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés d'investigació urbanística amb rigor acadèmic (Competència específica de l'especialitat Urbanisme i de l'especialitat Innovació Tecnològica en l'Arquitectura)
  • Contribuir, a través de treballs de recerca, a ampliar les fronteres del coneixement disciplinar, a partir d'una anàlisi crítica, avaluació i síntesi (Competència específica de l'especialitat Urbanisme, de l'especialitat Projecte. Procés i programació, de l'especialitat Arquitectura, Energia i Medi Ambient i de l'especialitat Teoria, Història i Cultura)
  • Aplicar les més modernes tècniques de comunicació visual i representació arquitectònica, així com solvència en l'ús intencionat de les mateixes segons les premisses del projecte arquitectònic en clau contemporània (Competència específica de l'especialitat Projecte Contemporani/Contemporary Project)
  • Intervenir en la presa de decisions en la gestació de projectes complexos (Competència específica de l'especialitat Projecte. Procés i Programació, de l'especialitat Innovació Tecnològica en l'Arquitectura, de l'especialitat Projecte Contemporani / Contemporary Project, de l'especialitat Teoria, Història i Cultura i de l'especialitat Arquitectura, Energia i Medi Ambient)
  • Concebre i realitzar projectes d'arquitectura aplicant els fonaments teòrics avançats del projecte (Competència específica de l'especialitat Projecte. Procés i Programació, de l'especialitat Innovació Tecnològica en l'Arquitectura i de l'especialitat Restauració i Rehabilitació Arquitectònica)
  • Assolir una comprensió sistemàtica de l'entorn i del context cultural, tant urbà com territorial, per aplicar-los al projecte d'arquitectura (Competència específica de l'especialitat Projecte. Procés i programació, de l'especialitat Innovació Tecnològica en Arquitectura i de l'especialitat Restauració i Rehabilitació Arquitectònica).
  • Identificar adequadament les relacions entre l'arquitectura i altres disciplines i aplicar-les en el projecte d'arquitectura i el projecte urbà (Competència específica de l'especialitat Projecte. Procés i Programació, de l'especialitat Restauració i Rehabilitació Arquitectònica)
  • Aplicar les estratègies d'interpretació i intervenció en territoris i formes urbanes en transformació (Competència específica de l'especialitat Projecte. Procés i Programació)
  • Aplicar els coneixements de la teoria i la història de l'arquitectura, dins de les tradicions de pensament teòric i crític de la nostra cultura i en el context general de les arts, de les tècniques i de la producció de l'espai (Competència específica de l'especialitat Teoria, Història i Cultura i de l'especialitat Projecte Contemporani / Contemporary Project)
  • Aplicar les metodologies d'anàlisi i les tendències actuals historiogràfiques relacionades amb la teoria de l'art, l'arquitectura i la ciutat (Competència específica de l'especialitat Teoria, Història i Cultura, de l'especialitat Innovació Tecnològica en l'Arquitectura i de l'especialitat Projecte Contemporani / Contemporary project)
  • Desenvolupar el raonament crític davant del fet arquitectònic i el seu context social i cultural, històric i actual, per saber comunicar i sintetitzar les idees i argumentacions relatives a la producció artística i arquitectònica, a la producció d'espai en general, a la gestió urbana i a la gestió cultural (Competència específica de l'especialitat Teoria, Història i Cultura i de l'especialitat Projecte Contemporani / Contemporary Project)
  • Elaborar projectes d'investigació de teoria i història de l'arquitectura, per a la col·laboració en processos de gestió cultural urbana i museística (Competència específica de l'especialitat Teoria, Història i Cultura i de l'especialitat Projecte Contemporani / Contemporary Project)
  • Avaluar l'arquitectura i les estructures urbanes des del punt de vista energètic (Competència específica de l'especialitat Arquitectura, Energia i Medi Ambient i de l'especialitat Innovació Tecnològica en l'Arquitectura)
  • Valorar mediambientalment projectes d'arquitectura o urbanístics (Competència específica de l'especialitat Arquitectura, Energia i Medi Ambient i de l'especialitat Innovació Tecnològica en l'Arquitectura)
  • Identificar els fenòmens climàtics, lumínics i acústics existents en els espais arquitectònics i la seva influència sobre la percepció i el confort humà (Competència específica de l'especialitat Arquitectura, Energia i Medi Ambient i de l'especialitat Innovació Tecnològica en l'Arquitectura)
  • Analitzar la incidència formal de les tècniques energètiques i mediambientals en l'arquitectura i la seva repercussió estètica (Competència específica de l'especialitat Arquitectura, Energia i Medi Ambient i de l'especialitat Innovació Tecnològica en l'Arquitectura)
  • Aplicar recursos per a l'anàlisi crítica del progrés de la tecnologia de l'arquitectura en nous materials, tècniques i sistemes de construcció i de condicionament ambiental (Competència específica de l'especialitat Innovació Tecnològica en l'Arquitectura i de l'especialitat Projecte Contemporani / Contemporary Project)
  • Aplicar els coneixements adequats en l'àmbit de la innovació tecnològica, en particular en la construcció sostenible, en la industrialització de la construcció, en els sistemes de condicionament ambiental dels edificis i en les tècniques digitals de disseny i producció material (Competència específica de l'especialitat Innovació Tecnològica en l'Arquitectura i de l'especialitat Projecte Contemporani / Contemporary Project)
  • Posar en pràctica els nous coneixements en l'àmbit de la investigació i de l'exercici professional de la tecnologia arquitectònica avançada (Competència específica de l'especialitat Innovació Tecnològica en l'Arquitectura)
  • Descobrir i analitzar des d'una vessant crítica els valors històrics i arquitectònics de les obres i dels espais urbans susceptibles de ser restaurats, conservats o transformats (Competència específica de l'especialitat Restauració i Rehabilitació Arquitectònica)
  • Identificar i analitzar els recursos de la diagnosi i les tècniques específiques per projectar i dirigir intervencions de rehabilitació o restauració en els edificis amb valors patrimonials i en els d'usos habituals (Competència específica de l'especialitat Restauració i Rehabilitació Arquitectònica)
  • Aplicar recursos metodològics per investigar en els àmbits propis de la teoria de la praxi de la intervenció en els edificis i conjunts patrimonials i al parc edificat en general (Competència específica de l'especialitat Restauració i Rehabilitació Arquitectònica)
  • Demostrar aptitud per al treball simultani a diverses escales segons ordres lliures amb la consegüent introducció de la materialitat des de l'inici del projecte i la lectura creativa del programa funcional (Competència específica de l'especialitat Projecte Contemporani / Contemporary Project)

Del Treball de Fi de Màster:

  • Demostrar un ampli coneixement de l'estat de la qüestió en l'àmbit de recerca per realitzar un diagnòstic de la problemàtica d'estudi, plantejar unes primeres propostes de desenvolupament i les hipòtesis a les preguntes de recerca i proposar línies de recerca, innovació i especialització subsegüents
  • Elaborar, presentar i defensar, un cop obtinguts tots els crèdits del màster, un treball original realitzat individualment, davant d'un tribunal universitari