Vés al contingut (premeu Retorn)

Verificació

Verificació de les titulacions (Marc VSMA)

Els centres docents són responsable d’analitzar si l’oferta formativa que ofereixen és l’adequada i d’elaborar propostes de creació, modificació i supressió de titulacions, segons es descriu al procés 210.2.1 Garantir la Qualitat dels Programes Formatius del SGIQ-ETSAB. La creació (i modificació, en algunes ocasions) de titulacions comporta dissenyar el nou pla d’estudis i redactar la Memòria de verificació de la titulació, que és un document on es definiran la justificació, objectius i competències a assolir (perfil d’egressat), l’assignació de crèdits a les matèries, els criteris generals d’avaluació de les assignatures i els recursos materials i personals disponibles.

La Verificació, en el marc de l'EEES, és el procés d’avaluació dels nous estudis per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Aquestes propostes d’ensenyaments s’han d’elaborar seguint el marc normatiu de la UPC i les guies d’AQU Catalunya. Un cop l'ensenyament ha estat verificat (informe favorable d’AQU Catalunya), la Generalitat l'ha d'autoritzar perquè es pugui implantar, d'acord amb els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de finançament. Finalment, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT). Més informació a Procés de verificació de les titulacions. Els ensenyaments verificats a l'ETSAB són:

 Informacions relacionades amb la verificació del GArqEtsaB i el MArqEtsaB