Vés al contingut (premeu Retorn)

Per convalidacions

Convalidació parcial d'estudis d'escoles d'arquitectura estrangeres - curs 2020-21

Aquesta normativa, que és complementària de la Normativa Acadèmica General dels Estudis de Grau i de Màster de la UPC, regula l'accés al Grau en Estudis d'Arquitectura a l'ETSAB de l'estudiantat que:

  1. Hagi iniciat estudis adaptats a l'EEES en l'àmbit de l'arquitectura en una escola estrangera i vulgui canviar-los pels de Grau en Estudis d'Arquitectura a l'ETSAB.
  2. Hagi iniciat estudis a la titulació d'Arquitectura (no de grau) a una escola estrangera i vulgui continuar els seus estudis a l'ETSAB.
  3. Estigui en possessió del títol d'Arquitectura emès a l'estranger, no hagi sol·licitat de manera simultània la seva homologació al Ministeri d'Educació i vulgui continuar els seus estudis a l'ETSAB.

  Podrà ser admès per aquesta via l'estudiant que:

  • Estigui en situació d'obtenir la convalidació d'un mínim de 30 ECTS.
  • El Director o Directora de l'ETSAB adopta les resolucions d'admissió per aquesta via, per delegació del Rector i d'acord amb la proposta emesa per la Comissió de Convalidacions, formada per professorat expert en les diferents matèries del pla d'estudis, que serà presidida pel o la Cap d'Estudis o Sotsdirector o Sotsdirectora en qui delegui.
  • Les candidatures hauran de ser admeses per l'escola d'acord amb el nombre de places establert i segons els criteris bàsics següents: expedient acadèmic i qualitat del dossier de treballs; per tal d'establir un ordre d'acceptació de sol·licituds es prioritzarà la menor quantitat de crèdits que resten per acabar els estudis.
  • S'haurà d'abonar l'import corresponent a la taxa de convalidació. La taxa s'abonarà un cop hagi estat entregada i revisada tota la documentació i és requisit necessari per a la iniciació de l'estudi de convalidació i la tramitació de l'expedient. 
  • La formalització de la matrícula per part de l'estudiantat implica l'acceptació de la proposta de convalidacions en els termes previstos a la resolució.
  • L'escola es reserva el dret de citar els sol·licitants per mantenir una entrevista personal o realitzar una prova.

  Procediment

    Documentació necessària

  1. Model de sol·licitud dirigida al director del centre.
  2. Còpia del DNI / NIE / passaport
  3. Certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen. (*)
  4. Pla d'estudis o Quadre de matèries, publicat i segellat pel Centre d'origen. (*)
  5. Programa de les assignatures superades integrades en el Pla o Quadre anterior segellat pel Centre d'origen. (**)
  6. En el cas de ser titulat o titulada, còpia del Títol o Diploma.(*)
  7. Certificat d'equivalència de notes mitjanes dels estudis universitaris realitzats a l'estranger emès pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La seva tramitació és online i té caràcter gratuït. Més informació al web del MECD Cal signar el document.
  8. A la sol·licitud cal indicar el link a un portfoli digital que contingui una selecció de treballs acadèmics gràfics (dibuix, projectes, urbanisme), 

  Tots aquests documents han de ser oficials, originals, expedits per les Autoritats competents, i legalitzats per via diplomàtica

  Els i les estudiants que hagin cursat els seus estudis en un centre de la Unió Europea han de presentar la documentació oficial, original i expedida per les Autoritats competents, però podran obviar el tràmit de la legalització per via diplomàtica. 

  Els documents 3), 4) i 6) (*) hauran d'anar acompanyats de la seva traducció oficial al català o al castellà, en cas d'estar escrits en un altre idioma. El programa de les assignatures (**) s'haurà d'acompanyar igualment de la seva traducció, però en aquest cas no necessàriament oficial.

  La Comissió únicament valorarà les assignatures que constin al certificat lliurat com a superades.

    Com presentar la sol·licitud i documentació?

  - Caldrà presentar una instància genèrica a la seu electrònica de la UPC 

  - Per adjuntar la documentació seguiu aquestes instruccions.

  Recordeu!! És molt important indiqueu clarament que esteu interessats a obtenir una plaça del Grau en Estudis d'Arquitectura a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. El personal del registre de la UPC podrà reenviar-nos la vostra petició més ràpidament per començar la seva tramitació.

    Un cop presentada la sol·licitud

  - La Secretaria de l'ETSAB revisarà la documentació, un cop el registre de la UPC ens la trameti.

  - Si la documentació és completa i correcta, us informarà de com abonar la taxa de l'estudi de convalidacions.

  - L'estudiantat admès serà informa de com lliurar la documentació original abans de formalitzar la matrícula, pels mitjans que permeti la situació sanitària en aquell moment. La matrícula es podrà formalitzar en una data pendent de concretar, a partir de mitjans de setembre. 

    Oferta de places

  El nombre de places per a accedir al Grau en Estudis d'Arquitectura el curs 2019-2020 es fixa en:

  • 2 places per primer curs (en concurrència amb les sol·licituds de canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols).
  • 2 places per segon curs (en concurrència amb les sol·licituds de canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols).
  • 2 places per a tercer curs (en concurrència amb les sol·licituds de canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols).
  • 4 places per a quart curs (en concurrència amb les sol·licituds de canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols).

   Terminis

  Per a la presentació de sol·licituds: des del 6 de maig fins al 22 de juny de 2020
  Per a la resolució: setembre del 2020
  Per a la matriculació: setembre de 2020 en una data encara per concretar (segons l’ordre de matrícula que es publicarà amb suficient antelació)

   

  Aprovat per Comissió Permanent, a data 12 de juny de 2014
  Ratificat per Junta d'Escola, a data 26 de juny de 2014
  Modificat per Junta d’Escola, a data 21 de juny de 2016
  Darrera actualització maig de 2020