Vés al contingut (premeu Retorn)

Per trasllat

Canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols - curs 2020-21

Aquesta normativa, que és complementària de la Normativa Acadèmica General dels Estudis de Grau i Màster de la UPC, regula l'accés al Grau en Estudis d'Arquitectura a l'ETSAB de l'estudiant que:

 1. Hagi iniciat estudis adaptats a l'EEES en l'àmbit de l'arquitectura i vulgui canviar-los pels de Grau en Estudis d'Arquitectura a l'ETSAB.
 2. Hagi iniciat estudis de grau diferents d'Arquitectura i vulgui canviar-los pels de Grau en Estudis d'Arquitectura a l'ETSAB.
 3. No hagi finalitzat estudis d'Arquitectura d'acord amb ordenacions universitàries anteriors (no de grau) i vol canviar-los pels de Grau en Estudis d'Arquitectura a l'ETSAB.

Podrà ser admès per aquesta via l'estudiant que:

 • Estigui en situació d'obtenir el reconeixement mínim de 30 crèdits.
 • No estigui afectat per les normes de permanència en els estudis d'origen, si aquests s'han cursat a la UPC. En cas contrari caldrà obtenir plaça pel procés de preinscripció.
 • En tot cas l'accés per aquesta via implicarà el tancament de l'expedient d'origen. Així doncs els titulats, qui estigui en situació d'obtenir el títol o qui vulgui simultaniejar estudis, haurà d'obtenir plaça mitjançant el procés de preinscripció.
 • El Director o Directora de l'ETSAB adopta les resolucions d'admissió per aquesta via, per delegació del Rector i d'acord amb la proposta emesa per la Comissió de Convalidacions, formada per professorat expert en les diferents matèries del pla d'estudis, que serà presidida pel o la Cap d'Estudis o Sotsdirector o Sotsdirectora en qui delegui.
 • Les candidatures hauran de ser admeses per l'escola d'acord amb el nombre de places establert i segons els criteris bàsics següents: els estudis que pertanyen a la mateixa branca de coneixement, l'expedient acadèmic i la qualitat del dossier de treballs; per tal d'establir un ordre d'acceptació de trasllats prioritzarà la menor quantitat de crèdits que resten per acabar els estudis.
 • S'haurà d'abonar l'import corresponent a la taxa de trasllat. La taxa s'abonarà un cop hagi estat entregada i revisada tota la documentació i és requisit necessari per a la iniciació de l'estudi de trasllat i la tramitació de l'expedient.
 • La formalització de la matrícula per part de l'estudiant implica l'acceptació de la proposta de les assignatures reconegudes en els termes previstos a la resolució.
 • L'escola es reserva el dret de citar els sol·licitants per mantenir una entrevista personal o realitzar una prova.

Procediment

  Documentació necessària

 • Model de sol·licitud dirigida al Director/a de l'ETSAB degudament complimentada
 • Còpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada) expedida pel centre d'origen on consti la nota d'accés a la Universitat.
 • Pla d'estudis publicat i segellat pel centre d'origen.
 • Programes de les assignatures superades segellats pel centre d'origen.
 • A la sol·licitud cal indicar el link a un portfoli digital que contingui una selecció de treballs acadèmics gràfics (dibuix, projectes, urbanisme), 

La Comissió únicament podrà valorar les assignatures que constin al certificat lliurat com a superades.

  Com presentar la sol·licitud i documentació?

- Caldrà presentar una instància genèrica a la seu electrònica de la UPC 

- Per adjuntar la documentació seguiu aquestes instruccions.

Recordeu!! És molt important indiqueu clarament que esteu interessats a obtenir una plaça del Grau en Estudis d'Arquitectura a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. El personal del registre de la UPC podrà reenviar-nos la vostra petició més ràpidament per començar la seva tramitació.

 

 Un cop presentada la sol·licitud

- La Secretaria de l'ETSAB revisarà la documentació, un cop el registre de la UPC ens la trameti.

- Si la documentació és completa i correcta, us informarà de com abonar la taxa de l'estudi de trasllat.

- Els estudiants admesos seran informats de com lliurar la documentació original abans de formalitzar la matrícula, pels mitjans que permeti la situació sanitària en aquell moment. La matrícula es podrà formalitzar en una data pendent de concretar, a partir de mitjans de setembre. 

 Oferta de places

El nombre de places per a accedir al Grau en Estudis d'Arquitectura el curs 2020-21 es fixa en:

 • 2 places per primer curs (en concurrència amb les sol·licituds de convalidació parcial d'estudis estrangers)
 • 2 places per segon curs (en concurrència amb les sol·licituds de convalidació parcial d'estudis estrangers)
 • 2 places per a tercer curs (en concurrència amb les sol·licituds de convalidació parcial d'estudis estrangers)
 • 4 places per a quart curs (en concurrència amb les sol·licituds de convalidació parcial d'estudis estrangers)

  Terminis

Per a la presentació de sol·licituds: fins al 3 de juliol de 2020
Per a la resolució: setembre del 2020
Per a la matriculació: setembre de 2020 (segons l’ordre de matrícula que es publicarà amb suficient antelació) 

 

 
Aprovat per Comissió Permanent, a data 12 de juny de 2014
Ratificat per Junta d'Escola, a data 26 de juny de 2014
Modificat per Junta d’Escola, a data 21 de juny de 2016
Darrera actualització maig 2020