Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement d'assignatures

El reconeixement d'assignatures als estudis de Grau en Estudis d'Arquitectura a l'ETSAB es regeix pel que estableix la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC i el seu marc de referència

 

"El reconeixement és l’acceptació, en un estudi oficial de la UPC, dels crèdits que havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, a la mateixa UPC o en qualsevol altra universitat, són computats a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Aquest reconeixement implica l’establiment d’una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre assignatures de plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials.

El reconeixement s'ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis oficials d'origen, mai a partir d'assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament"

 

Terminis:

La sol·licitud es podrà presentar al llarg dels mesos de juny, juliol i fins al 4 de setembre de 2020, tal com fixa el calendari acadèmic de la UPC per als plans d'estudis amb matrícula anual.

 

Procediment:

 • Presentar una sol·licitud a través d'e-secretaria (Tràmits / Altres tràmits).
 • Lliurar a Secretaria els següents documents:
  • Certificació acadèmica personal
  • Pla d'estudis i programes de les assignatures segellats pel centre d'origen.
  • Annex a la sol·licitud indicant les assignatures que es volen reconèixer i la informació dels estudis d’origen.
  • Si els estudis d'origen s'han cursat fora de l'estat espanyol , s'haurà de lliurar el certificat d'equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats en centres estrangers emès pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Es tracta d'un tràmit online i gratuït. Més informació a la web del MECD(abrir en una ventana nueva)
  • Abonar la taxa d'estudi de reconeixements i convalidacions prevista al decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes aprovat per la Generalitat de Catalunya.
  En el cas que els estudis s'hagin realitzat en un centre estranger, els documents hauran d'anar acompanyats d'una traducció oficial al català o al castellà, i ser degudament legalitzats per via diplomàtica si s'escau.

Si els estudis d'origen s'han cursat a la UPC, es podrà substituir la certificació acadèmica personal per un expedient acadèmic i el pla d'estudis i programa de les assignatures podran lliurar-se sense segell del centre.

La Comissió de Reconeixements i Convalidacions de l'ETSAB emetrà una resolució condicional que posteriorment haurà de ser ratificada per la Comissió de Convalidacions de la UPC.

Les assignatures reconegudes es matricularan en el següent període de matrícula que s'estableixi a l'ETSAB. El preu dels crèdits en aquest cas està fixat pel decret abans esmentat.

En cas que es reconeguin assignatures ja matriculades caldrà posar-se en contacte amb Secretaria per a realitzar la modificació de la matrícula corresponent i tramitar la sol·licitud de devolució de preus públics si s'escau.

Si s'amplien els estudis d'origen i es desitja sol·licitar més reconeixements en cursos posteriors, caldrà seguir novament el procediment anterior (inclòs el pagament de la taxa).

 

 

Darrera actualització juny 2020