Vés al contingut (premeu Retorn)

Tercera llengua

El domini d'una tercera llengua per part dels titulats i titulades de Graus de les Universitats catalanes, a més de ser un requeriment normatiu d'acord amb la Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, és un objectiu estratègic en el marc de la construcció de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que neix en la voluntat d'afavorir la internacionalització, la projecció dels professionals i el reconeixement de la recerca. 

Competència i acreditació:

En el moment de sol·licitar l'expedició del títol els graduats i graduades hauran d'haver demostrat la competència en tercera llengua amb un nivell equivalent al B2.2 del Marc Europeu comú de referència per a les llengües.

 

La Normativa acadèmica de grau i màster de la UPC estableix 4 vies per assolir la competència en una 3a llengua:
  1. Acreditar el coneixement d’una 3a llengua amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència, que és l’organisme de referència en l’aprenentatge i reconeixement de llengües. (Aquesta és l'única via pels estudiants que ingressin a la Universitat des del curs 2018-19 en endavant) Acord CG/2021/01/39 per a l'ampliació dels supòsits d'exempció en l'acreditació de la competència en una tercera llengua entre els estudiants i les estudiants que han finalitzat els estudis de grau durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021.

  2. Haver obtingut com a mínim 9 ECTS corresponents a assignatures impartides completament en una 3a llengua.

  3. Elaborar i defensar el treball de fi de grau en una 3a llengua.

  4. Fer una estada en una universitat o empresa a l'estranger en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa i haver obtingut un mínim de 9 ECTS.

La documentació que acrediti la tercera llengua podrà presentar-se:

  • En el moment de la primera matrícula d'accés a la Universitat aportant original i còpia del certificat acreditatiu si ja se'n disposa d'un.

  • Si s'assoleix el nivell B2.2 al llarg dels estudis, pot lliurar-se original i còpia de la documentació a Secretaria en qualsevol moment abans de la sol·licitud d'expedició del títol de Grau.

 

Reconeixement de crèdits optatius:

Si es compleixen les condicions que s'estableixen en la normativa acadèmica de la UPC, i sempre que s'hagi acreditat la competència en una tercera llengua prèviament, podrà sol·licitar-se el reconeixement de crèdits per la superació de cursos o exàmens d'idiomes realitzats durant els estudis. Les sol·licituds podran presentar-se:

  • En qualsevol dels dos períodes que l'Escola fixa per a cada curs acadèmic (novembre i març) a través d'e-secretaria. En paral·lel caldrà aportar original i còpia de la documentació acreditativa a Secretaria dins els mateixos terminis.

Tota la informació actualitzada sobre idiomes, vies d'acreditació, exàmens oficials i certificats vàlids per acreditar o sol·licitar reconeixements, pot ser consultada al portal del Serveis i recursos lingüístics de la UPC.

 

Última actualització juliol 2021