Tercera llengua

El domini d'una tercera llengua per part dels titulats i titulades de Graus de les Universitats catalanes, a més de ser un requeriment normatiu d'acord amb la Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, és un objectiu estratègic en el marc de la construcció de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que neix en la voluntat d'afavorir la internacionalització, la projecció dels professionals i el reconeixement de la recerca. 

Competència i acreditació:

En el moment de sol·licitar l'expedició del títol els graduats i graduades hauran d'haver demostrat la competència en tercera llengua amb un nivell equivalent al B2.2 del Marc Europeu comú de referència per a les llengües.

Així, per obtenir el títol de grau has d'assolir la competència en tercera llengua. D'acord amb la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC, tens les opcions següents:

Si tens un certificat acreditatiu, pots sol·licitar l'acreditació de la tercera llengua en qualsevol moment dels estudis, presentant una sol·licitud i el certificat a través de la seu electrònica de la UPC

Reconeixement de crèdits optatius:

Si es compleixen les condicions que s'estableixen en la normativa acadèmica de la UPC, i sempre que s'hagi acreditat la competència en una tercera llengua prèviament, podrà sol·licitar-se el reconeixement de crèdits per la superació de cursos o exàmens d'idiomes realitzats durant els estudis. Les sol·licituds podran presentar-se:

Recorda!. Tota la informació actualitzada sobre idiomes, vies d'acreditació, exàmens oficials i certificats vàlids per acreditar o sol·licitar reconeixements, pot ser consultada al portal del Serveis i recursos lingüístics de la UPC.

 

Última actualització octubre 2023