Admissió i selecció

Tenint en compte que el Grau en Estudis d'Arquitectura (pla 2014) i el Màster Universitari en Arquitectura s'han dissenyat com un programa d'estudis integrat (grau+màster), i per tant, hi ha una correspondència entre el pla d'estudis de grau esmentat i el màster que es proposa, és interès de l'ETSAB permetre que els graduats en Estudis d'Arquitectura (pla 2014) per la UPC puguin continuar la seva formació en el Màster Universitari en Arquitectura per la UPC en el propi centre.
 
Alhora, per la tradicional vocació internacional de l'escola i les múltiples relacions amb altres centres d'ensenyament de l'Arquitectura, també es vol facilitar la possibilitat d'admissió d'estudiants d'altres titulacions o universitats que, complint els requisits d'accés, així ho sol·licitin.
  
Si el nombre de sol·licituds d'admissió superés el màxim de places ofertes, la Comissió d'Estudis del Màster les prioritzarà en base a la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels sol·licitants i la valoració del portfoli lliurat pel candidat. L'expedient es ponderarà en un 40% i el portfoli en el 60%.
  
Un cop finalitzat el període de preinscripció, les sol·licituds admeses es prioritzaran el mes de setembre d'acord als criteris anteriors i s'assignarà la intensificació i torn horari, respectant sempre que resulti possible les preferències de l'estudiant. L'assignació final es notificarà abans de les dates de matrícula.
 

A més de la notificació personal als interessats a través de l'aplicatiu de preinscripció, l'Escola farà pública la resolució amb els resultats del procés d'admissió a través del taulell d'anuncis de la UPC, dins dels terminis que estableixi el calendari acadèmic de la UPC.