Perfil d'ingrés

 L'estudiant que vulgui cursar els estudis de Màster Universitari en Arquitectura, que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'Arquitecte/a, haurà de reunir les aptituds específiques adquirides després de superar: