Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació que cal lliurar

Curs 2022-23

Revisa amb atenció la informació següent. S'indica la documentació que és necessari enviar, en funció de la teva situació particular. La documentació s'haurà de fer arribar per diferents vies (e-secretaria / demana / presencialment o per correu postal), depenent del tipus i format del document.

Els terminis s'indiquen en cada cas:
- Abans de la matrícula i sempre fins el 23 de setembre si comporta canvis en la liquidació econòmica de la matrícula.

- Fins el 28 d'octubre si no té implicació econòmica

 

Estudiantat de nou accés

 • En funció de la Universitat d'origen 

  • Els graduats i graduades per la UPC no han de lliurar documentació.
  • Els graduats i graduades d'universitats de l'estat espanyol haureu de fer arribar abans del 28 d'octubre:
     1. Document d'identitat (1 de 3):
      • DNI, NIE: Aquests documents s'han de pujar a  e-secretaria > entrada de documentació(obriu en una finestra nova) 
      • Passaport: Aquest document s'ha de fer arribar via  Estudiantat/Matrícula > MBArch. Màster Universitari en Estudis avançats en Arquitectura-Barcelona > Informació general
     2. Títol o resguard del títol (requisit indispensable per poder formalitzar la matrícula!)
     3. Certificació acadèmica personal expedida pel centre d'origen on consti la nota global final de carrera. Si a la certificació no constés aquesta informació, caldrà aportar un document oficial que l'acrediti.
Depenent del format dels documents 2 i 3:
    • Si aquests documents es poden validar electrònicament, fer-los arribar via  Estudiantat/Matrícula > MBArch. Màster Universitari en Estudis avançats en Arquitectura-Barcelona > Informació general
    • Si aquests documents NO es poden validar electrònicament, fer-los arribar presencialment o per correu postal a Secretaria.
  •  Els graduats i graduades per una Universitat estrangera haureu de fer arribar abans del 28 d'octubre:
     1. Document d'identitat (1 de 3):
       • DNI, NIE: Aquests documents s'han de pujar a  e-secretaria > entrada de documentació
       • Passaport: Aquest document s'ha de fer arribar via  Estudiantat/Matrícula > MBArch. Màster Universitari en Estudis avançats en Arquitectura-Barcelona > Informació general
     2. Títol o resguard del comprovant d'haver pagat els drets d'expedició - requisit indispensable per poder formalitzar la matrícula! - (legalitzat per via diplomàtica si s'escau i traduït de manera oficial al català o castellà)
     3. Certificació acadèmica personal on apareguin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i informació sobre el sistema de qualificacions aplicat (legalitzada per via diplomàtica si s'escau i traduïda de manera oficial al català o castellà).
     4. Certificat d'equivalència de notes mitjanes dels estudis universitaris realitzats a l'estranger emès pel Ministerio de Educación y Formación Profesional signat per l'estudiant o estudianta. S'ha de tramitar mitjançant el web del Ministeri MEFP on trobareu tota la informació al respecte. Per a resoldre dubtes o consultes sobre la seva expedició poseu-vos en contacte directament amb el Ministeri. Es tracta d'un tràmit on-line i gratuït. Signa aquest document de manera manuscrita o electrònicament.
Depenent del format dels documents 2, 3 i 4:
   • Si aquests documents es poden validar electrònicament, fer-los arribar via  Estudiantat/Matrícula > MBArch. Màster Universitari en Estudis avançats en Arquitectura-Barcelona > Informació general
   • Si aquests documents NO es poden validar electrònicament, fer-los arribar presencialment o per correu postal a Secretaria.

Tot l'estudiantat (nou accés i matriculat anteriorment, nacionals o residents amb dret a descomptes)

 • En funció dels descomptes als que es pugui optar

  • Carnet de família nombrosa:
   • Si ja eres estudiant de la UPC i has tramitat el teu carnet a Catalunya en principi no és necessari lliurar la documentació. Comprova a e-secretaria(obriu en una finestra nova) que les dades són correctes. 
   • Si no eres estudiant de la UPC o l'has tramitat fora de Catalunya serà necessari que pugis la documentació a e-secretaria > entrada de documentació(obriu en una finestra nova) abans de la matrícula perquè puguis gaudir del descompte i sempre abans del 23 de setembreRecorda! el carnet ha de ser vigent en el moment de la matrícula per tenir dret a gaudir del descompte
  • Els següents descomptes caldrà fer-los arribar presencialment o per correu postal a Secretaria(obriu en una finestra nova), abans de la matrícula perquè es pugui aplicar el descompte. La documentació acreditativa no es pot fer arribar per correu electrònic o demana ja que conté dades sensibles
    • Grau de discapacitat igual o superior al 33%: Lliura el certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes
    • Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d'actes terroristes: Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició. Els fills, filles i cònjuges han d'aportar, a més, el llibre de família.
    • Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent: Els documents acreditatius de la situació, d'acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles.
Per a més informació sobre descomptes, preus, beques i formes de pagament, consulta la pàgina web del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

Si tens qualsevol dubte pots trucar-nos al telèfon 93 401 63 59 o contacta'ns mitjançant el 

Durant la matrícula -->

Després de la matrícula -->

<-- Abans de la matrícula

Darrera actualització setembre 2022