Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació que cal lliurar

Curs 2021-22

IMPORTANT!!

Hauràs de lliurar la documentació següent, abans de la matrícula i validar-la fins el 20 de setembre (si comporta canvis en la liquidació econòmica) i/o després de la matrícula i sempre fins el 29 d'octubre, a la Secretaria de l'ETSAB(obriu en una finestra nova) . (en cas contrari, el Servei de Gestió Acadèmica de la UPC dictarà una resolució de suspensió temporal de l'expedient fins que es lliuri la documentació requerida)

La pots fer arribar presencialment a la Secretaria de l'ETSAB(obriu en una finestra nova), mitjançant persona autoritzada o per correu postal o missatgeria.

 

Estudiantat de nou accés

 • En funció de la Universitat d'origen 

 

  • Els graduats i graduades de l'ETSAB no heu de lliurar documentació.

 

  •  Els graduats i graduades a altres escoles de la UPC haureu de facilitar fins el 29 d'octubre una còpia del vostre document d'identitat (DNI, NIE o Passaport).
  •  Els graduats i graduades per una altra Universitat de l'estat espanyol haureu de lliurar fins el 29 d'octubre a la Secretaria(obriu en una finestra nova) de l'ETSAB:
     1. Fotocòpia del documentat d’identitat (DNI, NIE o Passaport).
     2. Original i fotocòpia del títol (o fotocòpia compulsada) del títol o comprovant d'haver pagat els drets d'expedició
     3. Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada) on apareguin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i nota mitjana global

 

  •  Els graduats i graduades per una Universitat estrangera haureu de lliurar fins el 29 d'octubre a la Secretaria(obriu en una finestra nova) de l'ETSAB:
    1. Fotocòpia del documentat d’identitat (DNI, NIE o Passaport)
    2. Original i fotocòpia del títol o del comprovant d'haver pagat els drets d'expedició (legalitzat per via diplomàtica si s'escau i traduït de manera oficial al català o castellà).
    3. Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada) on apareguin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i informació sobre el sistema de qualificacions aplicat (legalitzada per via diplomàtica si s'escau i traduïda de manera oficial al català o castellà).
    4. Certificat d'equivalènciade notes mitjanes dels estudis universitaris realitzats a l'estranger emès pel Ministerio de Educación y Formación Profesional signat per l'estudiant o estudianta. S'ha de tramitar mitjançant el web del Ministeri MEFP(obriu en una finestra nova) on trobareu tota la informació al respecte. Per a resoldre dubtes o consultes sobre la seva expedició poseu-vos en contacte directament amb el Ministeri. Es tracta d'un tràmit on-line i gratuït.   

      

En cas d'optar per enviar la documentació, si els documents no són originals, caldrà que les còpies siguin compulsades.

Si tens qualsevol dubte pots trucar-nos al telèfon 93 401 63 59 o contacta'ns mitjançant el 

Tot l'estudiantat (nou accés i matriculat anteriorment, nacionals o residents amb dret a descomptes)

 • En funció dels descomptes als que es pugui optar

  • Carnet de família nombrosa:
   • Si ets estudiant de la UPC i has tramitat el teu carnet a Catalunya en principi no és necessari lliurar la documentació. Comprova a e-secretaria(obriu en una finestra nova) que les dades són correctes. Si sou 3 germans o germanes i no consta al sistema, fes-nos arribar una còpia del carnet familiar per a què ho puguem corregir. (A Catalunya es prorroga per un any la validesa dels títols de família nombrosa que hagin caducat o caduquin entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020, i per sis mesos els que caduquin entre l'1 de juny i el 31 d'octubre de 2020).
   • Si l'has tramitat fora de Catalunya o provens d'una altra Universitat, serà necessari que ens facis arribar la documentació abans de la matrícula perquè puguis gaudir del descompte. La pots avançar escanejada a  (estudiantat > matrícula > MBDesign > descomptes, beques i formes de pagament), i serà necessari que passis per Secretaria per mostrar-nos l'original abans del 30 de setembre (si el carnet està caducat i la CCAA ha previst mesures de pròrroga de vigència, s'haurà d'acreditar). 
  • Els següents descomptes caldrà fer-los arribar presencialment o per correu postal a Secretaria(obriu en una finestra nova), abans de la matrícula perquè es pugui aplicar el descompte. La documentació acreditativa no es pot fer arribar per correu electrònic ja que conté dades sensibles
    • Grau de discapacitat igual o superior al 33%: Lliura el certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes
    • Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d'actes terroristes: Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició. Els fills, filles i cònjuges han d'aportar, a més, el llibre de família.
    • Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent: Els documents acreditatius de la situació, d'acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles.
Per a més informació sobre descomptes, preus, beques i formes de pagament, consulta la pàgina web del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

 

Durant la matrícula -->

Després de la matrícula -->

<-- Abans de la matrícula

Darrera actualització juliol 2021