Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés i admissió

Perfil d'ingrés

L'estudiant que vulgui cursar els estudis de Màster Universitari en Paisatgisme, haurà de reunir unes aptituds o capacitats generals i específiques, que haurà adquirit, com a norma general, després de superar algun dels següents graus:

 1. Grau en Estudis d'Arquitectura per la UPC o un altre de perfil equivalent d'ordenacions anteriors a les que estableix el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.
 2. Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge per la UPC o un altre de perfil equivalent d'ordenacions anteriors a les establertes en el mateix RD.
 3. Grau en Enginyeria Agrícola per la UPC o un altre de perfil equivalent d'ordenacions anteriors a les establertes en el citat RD.
 4. De manera excepcional, també es consideren perfils d'accés a aquest màster estudis de l'àmbit de la biologia, medi ambient, geologia, enginyeria geomàtica i topogràfica, enginyeria geològica o enginyeria civil. En tots ells, la Comissió Acadèmica del Màster avaluarà la idoneïtat de la candidatura i l'exposició dels seus motius i establirà si cal superar una formació complementària prèvia (*).
 5. Finalment, es defineix com a perfil d'ingrés que permet l'accés a aquest màster tots aquells estudis en arquitectura, enginyeria civil o de l'edificació, agricultura, ciències mediambientals, del paisatge o similar, obtinguts fora de l'estat espanyol. En aquest cas, la Comissió Acadèmica del Màster de comprovar si es compleixen les competències d'accés i podrà establir la necessitat de superar uns complements formatius específics (*).

(*) En el cas d'haver de cursar complements formatius específics en el grau (ja sigui de l'àmbit de l'arquitectura o de l'àmbit agrícola), no podran ser més de 15 ECTS i la seva superació és condició necessària per a l'accés al Màster Universitari en Paisatgisme, és a dir, la resolució de la Comissió Acadèmica del Màster tindrà caràcter vinculant per a l'accés.

Admissió, selecció i accés

Els estudiants podran accedir al Màster Universitari en Paisatgisme sempre que acreditin els estudis que conformen el perfil d'ingrés i siguin admesos per l'ETSAB, d'acord amb els requisits d'admissió específics i criteris de valoració de mèrits que es detallen a continuació.

La documentació mínima que ha d'aportar l'estudiant constarà de:

 • Titulació d'accés i expedient acadèmic en el que consti la nota mitjana de la carrera.
 • Certificat d'equivalència de notes mitjanes dels estudis universitaris realitzats a l'estranger emès pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La seva tramitació és online i té caràcter gratuït. Més informació al web del MECD(obriu en una finestra nova)
 • CV
 • Carta de motivació
 • Qüestionari dissenyat per l'ETSAB emplenat
 • Portfoli
 • Disponibilitat de beques
 • Nivell de coneixement de llengües B2 del Common European Framework of Reference o equivalent (espanyol) per a candidats procedents de països de parla no hispana

L'acceptació dels alumnes admesos serà resolta per la Comissió Acadèmica del Màster, que elaborarà un informe vinculant d'admissió i dels crèdits de formació complementària necessaris, si és el cas.

Si el nombre de sol·licituds d'admissió superés el màxim de places ofertes, l'ETSAB prioritzarà les sol·licituds en base a la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels sol·licitants i la valoració de la documentació complementària indicada anteriorment. La valoració de l'expedient es ponderarà en un 50% i la de la documentació complementària en l'altre 50%.

A més de la notificació personal als interessats a través de l'aplicatiu de preinscripció, l'Escola farà pública la resolució amb els resultats del procés d'admissió a través d'aquest mateix web.

 

Preinscripció

Les sol·licituds per accedir al programa s'han de re realitzar on-line, mitjançant l'aplicació de preinscripció. Tots els documents sol·licitats anteriorment s'han d'incloure únicament en aquest aplicació. Els estudiants que siguin admesos han de presentar els originals de la titulació i l'expedient acadèmic mentre realitzen de la matrícula. Els que hagin estat emesos a l'estranger hauran d'estar degudament traduïts i legalitzats, quan sigui necessari. Consulta la informació sobre la legalització de documents estrangers 

Accés a l'aplicació de preinscripció(obriu en una finestra nova) oberta fins el 19 de juliol.