Treball de fi de màster

La matrícula de TFM comprèn 15 ECTS. En el moment de la presentació s'haurà d'haver superat (qualificació igual o superior a 5) tots els crèdits restants dels estudis.

Si un estudiant/a no compleix aquesta condició en la data prevista de defensa del curs en que s'ha matriculat del TFM, no serà inclòs en l'acta i no podrà ser avaluat. En aquest cas haurà de tornar-lo a matricular.