Pla d'acció tutorial i inclusió

L'acció tutorial és un servei d'atenció a l'estudiantat, a través del qual el professorat proporciona elements de formació, informació i orientació de forma personalitzada.

Dins el marc del pla d'acció tutorial de la UPC, des de l'Escola s'articulen diferents serveis de tutories per a diversos col·lectius d'estudiants.

Tutories als estudiants de màster universitari

Complementant la tasca de tutoria del professorat de les assignatures, s'assigna un tutor o tutora a l'estudiantat de màster, que constitueix una eina fonamental per al suport en l'adaptació als estudis en dos àmbits:

  • L'acadèmic, amb el seguiment de la progressió acadèmica i assessorament quant a la trajectòria curricular en funció de les possibilitats de cadascú.
  • El personal, amb assessorament sobre el procés d'aprenentatge (adequació dels mètodes d'estudi, recursos disponibles a la Universitat, etc.).

En començar el curs, es comunica a l'estudiant quin és el seu tutor o tutora.

Tutories per estudiantat amb necessitats de suport educatiu (NSE)

En el marc del Programa d'Ajudes a Esportistes d'alt nivell de la UPC i en coordinació amb el Servei d'Esports de la UPC, l'ETSAB assigna un tutor o tutora als esportistes d'alt nivell que així ho sol·licitin per tal de facilitar la compatibilitat de la pràctica esportiva i els estudis i garantir la formació integral dels esportistes. Es tracta d'aconseguir la seva total integració en el sistema educatiu universitari.

La universitat té el compromís de garantir la igualtat d'oportunitats a tots els membres de la comunitat universitària i a tots els àmbits universitaris, per ser una universitat de qualitat per a tothom. Assegurar que tota la comunitat universitària pugui aprendre i conviure en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i treure partit de les seves capacitats, sense posar barreres en l'accés i la participació en activitats universitàries. 

Per assolir aquest objectiu i en sintonia amb el Pla d'Inclusió de la UPC, l'ETSAB assigna un tutor o tutora a l'estudiantat amb discapacitat que ho sol·liciti per tal de donar-li el suport necessari que garanteixi el seu progrés acadèmic en igualtat d'oportunitats. L'oficina d'inclusió de la UPC coordina tots els serveis que s'ofereixen a l'estudiantat per a garantir la docència inclusiva

 

 

En tots els casos la Direcció de l'Escola vetlla pel bon funcionament de les tutories i arbitra en els casos que sigui necessari les accions oportunes per assignar un nou tutor/a, a sol·licitud del tutor i/o de l'estudiant.

 

Informació i textos extrets de:
Pla d'Acció Tutorial de la UPC. Document Consell de Govern provisional 25/6 2003
Programa d'Ajudes a Esportistes d'Alt Nivell. Document Consell de Govern 12 de febrer de 2008
Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l'alt rendiment esportiu
Pla Director per a la Igualtat d'Oportunitats a la UPC 2007-2010
Pla d'inclusió de la UPC aprovat per Consell de Govern del 13 de juliol de 2017