Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Estudis en extinció / Grau en arquitectura (en extinció) / Normatives / Avaluació de les assignatures

Avaluació de les assignatures

Aquesta normativa desenvolupa les competències que la Normativa Acadèmica General dels Estudis de Grau de la UPC Web a l’escola, i els aspectes específics del pla d’estudis de la titulació de Grau en Estudis d’Arquitectura. Aquesta normativa és d’aplicació general als/les estudiants d’aquesta titulació.

Per a cada assignatura, l'escola preveu dues convocatòries ordinàries: l'avaluació continuada i l'avaluació final. El mètode d'avaluació ha de garantir que el resultat final ha de tenir present tots els actes d'avaluació de l'assignatura amb les condicions següents:

 • Avaluació continuada

  En finalitzar el període lectiu, el professorat de l’assignatura farà públiques les qualificacions obtingudes pels estudiants a l’avaluació continuada.

  La Comissió de curs coordinarà, a l'inici de cada semestre, la programació dels actes d'avaluació continuada de les assignatures a partir de les dates proposades per les professores i professors responsables de cada una d'elles. El calendari d'aquests actes d'avaluació serà publicat a inici del semestre. L'Escola, com a responsable de la programació dels actes d'avaluació, vetllarà pel seu compliment i per la seva difusió.

  Com a norma general, els actes d'avaluació continuada es realitzaran dins l'horari lectiu de l'assignatura. Qualsevol excepció a aquesta norma, haurà de ser notificada pel professorat responsable a la o el Cap d'Estudis, per tal que s'autoritzi i es faci la màxima difusió, abans del període de matriculació. La/l'estudiant que s'hagi matriculat amb algun tipus d'incompatibilitat horària no pot reclamar, per aquest fet, ser avaluat en dates diferents de les previstes.

 • Examen final

  El pla docent de les assignatures preveu una prova final de caràcter global, de manera que la superació d’aquesta suposi la superació de l’assignatura.

En finalitzar el període d’exàmens, i en les dates establertes al calendari acadèmic de l’escola, el professorat de l’assignatura lliurarà a l’escola l’Informe d’Avaluació amb les qualificacions descriptiva i numèrica dels estudiants matriculats, tenint en compte les normes establertes a l’apartat Avaluació de la Normativa Acadèmica de Grau de la UPC.

Els/les estudiants tenen dret a conèixer el resultat de qualsevol acte d'avaluació en un termini màxim de dues setmanes des de la data de realització de la prova i s'ha de garantir un termini mínim d'una setmana entre la data de publicació i la data de realització de l'avaluació final. Aquest termini es fixarà en el calendari acadèmic de l'ETSAB. El professorat pot afegir les observacions que consideri oportunes amb l'objectiu d'assessorar els/les estudiants de cara a l'avaluació final, si s'escau. El professorat ha d'establir i publicar, el dia de qualsevol acte d'avaluació, la data en què sortiran les qualificacions i el període de revisió de les mateixes, aprofitant els mitjans que es posin al seu abast per facilitar aquestes consultes per part dels/les estudiants.

El professorat vetllarà per tal que la publicació dels resultats de les avaluacions es facin d’acord amb els requeriments de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, tenint especial cura de no vincular el DNI amb el nom i cognoms dels i les estudiants.

La/l'estudiant té dret a una revisió personalitzada de l'examen complet en presència del professor o professora que l'ha qualificat.

L’escola farà públics els resultats de l’avaluació.

El mètode d'avaluació d’una assignatura:

 • Ha de preveure que la/l'estudiant pugui superar l'assignatura a partir de l'avaluació continuada. En aquest cas, l'estudiant no té l'obligació de presentar-se a l'avaluació final.
 • Ha de garantir que l'avaluació final permeti al professorat fer una valoració general del procés d'aprenentatge dels/les estudiants de tal manera que pugui substituir, sempre que sigui per millorar, la qualificació obtinguda per aquest a l'avaluació continuada. La/l'estudiant té el dret a presentar-se a un examen d'avaluació final sense necessitat d'haver realitzat els actes d'avaluació de l'avaluació continuada.
 • Ha de garantir que la qualificació final sigui com a mínim la qualificació obtinguda a l'avaluació continuada.

La/l'estudiant té dret a una revisió personalitzada de l'examen complet en presència del professor o professora que l'ha qualificat.

L'Escola vetllarà pel correcte funcionament dels processos d'avaluació de les assignatures i arbitrarà els mecanismes necessaris per resoldre els possibles dubtes i/o conflictes que afectin a aquets. Així mateix, l'Escola comunicarà l'incompliment o infracció d'aquesta normativa a la Comissió d'Avaluació del professorat, que prendrà les mesures oportunes i les comunicarà a les afectades i afectats.

 

Aprovat per Junta d'Escola, a data 14 de juny de 2011
Modificat per Junta d'Escola, a data 22 de juny de 2017