Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

NORMATIVA ESPECÍFICA DE MATRÍCULA DEL GRAU EN ARQUITECTURA

El pla d’estudis de Grau en Arquitectura té una estructura acadèmica i trajectòria curricular pensada per a l’evolució horitzontal dels estudiants i estudiantes que el cursen.

Tal i com es formula al document “Memoria para la solicitud de verificación del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña” a l’apartat 5.1.2 Explicación general de la planificación del Plan de Estudios “… es fundamental dotar al Plan de Estudios de una estructura que resuelva de manera coherente e integradora la articulación de todos los aspectos de la formación-aprendizaje y que permita al alumno progresar de un modo gradual desde la etapa o curso inicial hasta el momento culminante de la carrera que no es otro que la realización del Proyecto Fin de Grado”

Els instruments que garanteixen aquest progrés de l’estudiantat a través del pla d’estudis són els requisits de matrícula en les seves diferents versions. Per aquest motiu el pla d’estudis verificat defineix aquests requisits de manera general. Aquesta normativa pretén desenvolupar aquest aspecte de manera clara i entenedora per a l’estudiantat alhora que recull els aspectes específics que la Normativa Acadèmica de Grau i Màster (d’ara endavant, NAGRAMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya també regula.

Així doncs, el pla d’estudis defineix dos tipus de requisits:

 

  1. REQUISITS ENTRE CURSOS

a. Entre la fase inicial i 2n curs: per poder matricular assignatures de 2n curs, i sempre que no s’hagi esgotat el termini màxim que determina la NAEG, cal haver superat els 60 ECTS de la fase inicial (FI).

Només per una vegada, es pot fer una excepció a aquesta norma segons es regula a l’apartat 2.5.2 Matrícula d’un nou curs de la NAEG:

“No obstant això i per una sola vegada, aquesta restricció no s’aplica a les estudiantes i estudiants que no han esgotat el termini màxim per superar el nombre mínim de crèdits de la fase inicial establert pel centre a l’efecte de la permanència i tenen pendents fins a un màxim de 18 crèdits ECTS. Les estudiantes i estudiants que s’acullen a aquesta excepció han de formalitzar la matrícula de totes les assignatures pendents de la fase inicial, incloent-hi les assignatures de les quals han obtingut una qualificació igual o superior a 4,0, i poden completar la seva matrícula amb assignatures obligatòries o optatives del següent bloc curricular fins a un màxim total de 24 ECTS. Les estudiantes i estudiants que cursen els seus estudis a temps parcial poden completar la seva matrícula fins a un màxim de 18 ECTS per quadrimestre o 36 ECTS per any acadèmic si la matrícula és anual.

En el cas de les titulacions en què les assignatures només s’ofereixen en un dels quadrimestres, les estudiantes i estudiants que degut a aquesta organització de la docència tenen un potencial de matrícula inferior o igual a 18 ECTS poden, per una sola vegada, acollir-se a aquesta excepció en els termes següents:

   • L’excepció afecta la matrícula dels dos quadrimestres d’un curs acadèmic.
   • En cadascun, han de formalitzar la matrícula de totes les assignatures pendents de la fase inicial, incloses aquelles de les quals han obtingut una qualificació igual o superior a 4,0, que s’ofereixen en aquell quadrimestre i poden completar la seva matrícula amb assignatures obligatòries o optatives del següent bloc curricular fins a un màxim total de 24 ECTS per quadrimestre.

La Comissió d’Avaluació de la Fase Inicial o les persones que delega poden determinar, per a cada estudiant o estudianta a qui no s’aplica la restricció general, les assignatures que no pertanyen a la fase inicial de les quals pot matricular-se, tot respectant les condicions i el límit d’assignatures establerts.

Amb caràcter extraordinari, el director o directora o el degà o degana, amb l'informe previ de la Comissió Permanent del centre, pot fixar criteris complementaris o autoritzar excepcions a aquestes normes.”

Així doncs, l’estudiantat podrà matricular assignatures de 2n curs si compleix totes les condicions següents:

   1. No haver estat declarat No Apte de la Fase Inicial. Si l’estudiant/a després d’haver estat declarat No apte de la Fase Inicial és autoritzat a realitzar un semestre o curs acadèmic més per superar la FI no podrà, en cap cas, matricular assignatures de fora de la FI durant aquell semestre o curs acadèmic.
   2. Tenir pendents un màxim de 18 ECTS de la FI entre assignatures suspeses, suspeses amb qualificació igual o superior a 4, No Presentades o no matriculades.
   3. No haver matriculat anteriorment assignatures de fora la FI.

En aquest cas, i per una sola vegada, l’estudiant/a podrà realitzar una matrícula que contindrà:

   1. Obligatòriament, tots els ECTS pendents de la FI (incloses les assignatures amb qualificació suspesa i nota numèrica igual o superior a 4).
   2. Assignatures de 2n curs, sempre que es compleixin els prerequisits següents:

    Per matricular l’assignatura


    Cal tenir una qualificació mínima de 4
    Projectes I i II Dibuix I, Dibuix II, Bases per al projecte I i Bases per al projecte II
    Urbanística I i II Bases per al projecte I, Bases per al projecte II, Dibuix I i Dibuix II
    Història I Bases per a la teoria
    Construcció I Bases per a la tècnica
    Condicionament i serveis I Física II i Bases per a la tècnica
    Estructures I Matemàtiques I, Matemàtiques II, Física I
    Representació arquitectònica I i II Dibuix I i Dibuix II
   3. Entre les assignatures de FI i les de 2n curs, l’estudiant/a podrà matricular fins a un màxim de 48 ECTS en el cas d’estudiants/es a temps complet i 36 ECTS en el cas d’estudiants/es a temps parcial. Aquests màxims de crèdits fan referència a la matrícula anual.
   4. Si de la delimitació de requisits entre assignatures, el potencial de matrícula de l’estudiant/a no permet arribar al màxim de 48 ECTS permesos, la matrícula podrà incloure una assignatura optativa (aquest cas es podrà fer efectiu a partir de la implantació del 3r curs del pla d’estudis). En cap altre cas, la matrícula podrà incloure assignatures de cursos superiors a 2n curs.

b. Entre 5è curs i Projecte Final de Grau: Per  matricular  el  Projecte  Final  de  Grau  l’estudiantat  haurà  d’haver  superat  totes  les  assignatures obligatòries fins a quart curs, a més del Taller Temàtic I i el Taller Temàtic II de cinquè curs, amb una qualificació mínima de 5. 

Per poder accedir a l’acte de presentació i defensa del Projecte Final de Grau l’estudiantat haurà d’haver superat  amb una qualificació  mínima de 5 tots  els crèdits previs  dels  estudis. En  cas  contrari, l’estudiantat haurà de matricular i cursar novament el Projecte Final de Grau.

 

Si un estudiant/a compleix els requisits entre cursos en finalitzar l’avaluació de les assignatures del primer semestre podrà sol•licitar, en el termini indicat a tal efecte, una ampliació de matrícula amb assignatures del curs següent sempre que:

   1. Compleixi els requisits entre assignatures de la mateixa denominació del curs anterior.
   2. Compleixi els requisits entre assignatures de la mateixa denominació del mateix curs.

 

  1. REQUISITS ENTRE ASSIGNATURES

Per poder matricular una assignatura nova l’estudiant/a ha d’haver obtingut una qualificació mínima de 4 a l’assignatura de la mateixa denominació del curs anterior.

Així mateix, entre assignatures d’igual denominació del mateix curs s’aplicarà un requisit del tipus corequisit. És a dir, es podrà matricular l’assignatura de segon semestre quan s’hagi matriculat prèviament l’assignatura de primer semestre de la mateixa denominació en una matrícula d’un curs anterior o bé es matriculin totes dues simultàniament en la matrícula d’un mateix curs acadèmic. Aquest corequisit no s’aplicarà entre les assignatures Representació Arquitectònica I i Representació Arquitectònica II.

Els gràfics següents mostren els requisits i corequisits entre assignatures:

2_requisitos.png

 

Aprovat per Junta d'Escola, a data 14 de juny de 2011
Modificat per Junta d'Escola, a data 23 de febrer de 2012
Modificat per Comissió Permanent, a data 25 de juny de 2013
Modificat per acord de la Direcció de l’ETSAB el març de 2014
Modificat per Comissió Permanent de 12 de juny de 2014
Ratificat per Junta d’Escola de 26 de juny de 2014 PDF

Modificat per acord de la Direcció de l’ETSAB el març de 2015 PDF
Ratificat per Junta d'Escola, a data 23 de juny de 2015