Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement de crèdits optatius

El marc normatiu actual, RD 861/2010, que modifica el RD 1393/2007 d’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, preveu la possibilitat de reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. La Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau (NAEG) recull aquesta possibilitat al punt 3.1.5 Altres activitats que poden ser objecte de reconeixement de crèdits, el desplegament de la qual es detalla a l’acord núm. 171/2012 de Consell de Govern que regula i quantifica les activitats que permetran aquest tipus de reconeixement als estudis de grau.

Així mateix, queda establert a la “Memoria para la solicitud de verificación del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña” que les i els estudiants que així ho acreditin podran obtenir reconeixement de crèdits per pràctiques en empreses i per reconeixement addicional a la mobilitat.

Aquesta normativa desplega uns criteris addicionals a la normativa genèrica esmentada pels estudiants i estudiantes del Grau en Arquitectura (pla 2010).

Criteris generals

Aquesta normativa es basa íntegrament en:

 1. l’acord núm. 171/2012, de data 5 de novembre de 2012, de Consell de Govern d’actualització de la normativa de reconeixement de les activitats esportives, culturals, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, als plans d’estudis de grau a la UPC modificat i aprovat posteriorment a l'acord 145/2013 pel Consell de Govern de 19 de juliol de 2013
 2. el punt 3.1.4. Reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional de la NAEG pel que respecta al reconeixement de crèdits per pràctiques en empreses
 3. Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Politècnica de Catalunya, acord núm. 74/2012, de data 2 de maig de 2012, de Consell de Govern

Criteris específics

Únicament es concedirà reconeixement de crèdits pels conceptes establerts i descrits a les normatives generals anteriorment esmentades. Un cop assignat el màxim de crèdits totals previstos al pla d’estudis no es concedirà cap crèdit més encara que per aquell concepte en correspongui una quantitat de crèdits superiors. L’assignació de crèdits a reconèixer no superarà en cap cas els següents:

 • Màxim de 12 ECTS per pràctiques acadèmiques externes

  L’estudiant podrà obtenir aquests crèdits mitjançant dues vies:

  1. La realització d’un Conveni de Cooperació Educativa, segons el marc de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Politècnica de Catalunya, abans esmentada.
  2. El reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional, segons el marc de la Normativa acadèmica dels estudis de grau.

  Els crèdits obtinguts per aquest concepte s’assignaran segons els paquets següents:

  1. 6 ECTS per:
   • un mínim de 180 hores i un màxim de 359 hores realitzades mitjançant un Conveni de Cooperació Educativa
   • o
   • un mínim de 800 hores i un màxim 1599 hores reconegudes per experiència laboral i professional
  2. 12 ECTS per:
   • un mínim de 360 hores y un màxim de 450 hores realitzades mitjançant un Conveni de Cooperació Educativa
   • o
   • un mínim de 1600 hores reconegudes per experiència laboral i professional
  Els crèdits obtinguts per ambdues vies no superaran mai el màxim del concepte: un o dos reconeixements de 6 ECTS o bé un reconeixement de 12 ECTS.

  Es podrà sol·licitar el reconeixement (de 6 ECTS o de 12 ECTS) quan una única pràctica acadèmica assoleixi el nombre mínim d’hores establert segons la tipologia. (No es pot acumular/sumar hores realitzades en pràctiques diferents).

  Segons la normativa de pràctiques acadèmiques externes, les pràctiques curriculars realitzades en el marc d’un Conveni de Cooperació Educativa tenen la mateixa consideració que una assignatura i, per tant, tindran assignat professorat responsable, que farà les funcions del tutor/a acadèmic, i que avaluarà la pràctica amb una qualificació numèrica i descriptiva a partir de l’informe de l’estudiant/a i del tutor de l’entitat col·laboradora. Aquesta qualificació serà incorporada a l’expedient de l’estudiant/a, i computarà a tots els efectes en la seva nota mitjana.

  Els reconeixements per experiència laboral i professional s’incorporaran a l’expedient de l’estudiant mitjançant resolució de la Comissió de Convalidacions de l’Escola i previ pagament de les taxes que fixi el Decret de Preus Públics. Segons la normativa de grau, aquest tipus de reconeixement no incorporen qualificació i, per tant, no computen a efectes de la baremació de l’expedient ni de la seva nota mitjana.

  En ambdós casos, només es consideraran aquelles pràctiques que estiguin directament relacionades amb les competències i coneixements a adquirir a la titulació de grau. Queden excloses, doncs, les tasques de suport administratiu i de suport a la docència realitzades a la pròpia Universitat així com qualsevol altre activitat que no estigui inclosa en el marc de la normativa esmentada.

 • Màxim de 6 ECTS per activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació on s’inclou un màxim de 3 ECTS/semestre per reconeixement addicional a la mobilitat.

  Aquests reconeixements s’incorporaran a l’expedient acadèmic de l’estudiant/a amb la qualificació descriptiva “Reconegut” i sense qualificació numèrica. En aquest sentit, no computaran a efectes de la nota mitjana.

Procediment

Sol·licitud de matrícula de crèdits per pràctiques acadèmiques externes curriculars realitzades mitjançant Conveni de Cooperació Educativa

 1. L’estudiant haurà de sol·licitar que la pràctica acadèmica externa a realitzar tingui consideració de pràctica curricular abans del seu inici, en el moment de tramitar el conveni de cooperació educativa corresponent a l’Oficina de Cooperació Educativa ETSAB, mitjançant el formulari corresponent.
 2. Un cop autoritzada la pràctica acadèmica externa com a pràctica curricular, la Secretaria de l’Escola matricularà d’ofici els crèdits sota el concepte "Pràctiques en empresa" i l’estudiant haurà de realitzar el pagament del 100% dels crèdits segons fixi el Decret de Preus Públics d’aquell curs acadèmic.
  La renúncia o la modificació de les condicions de la pràctica curricular per part de l’estudiant no donaran dret a l’anul·lació de la matrícula ni a l’exempció del pagament de la mateixa, que serà qualificada com NP o suspens d’acord amb la valoració del tutor/a acadèmic/a.
 3. Un cop finalitzada la pràctica acadèmica curricular i a partir de la data de finalització del Conveni, l’estudiant tindrà un termini de dos mesos per lliurar a l’Oficina de Cooperació Educativa el dossier final que avaluarà el seu tutor/a acadèmic/a designat per l’escola.
 4. La Secretaria de l’Escola, un cop hagi estat avaluada la pràctica, procedirà a introduir la qualificació final.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits optatius per experiència laboral i professional

L’estudiant haurà de sol·licitar el reconeixement a la Secretaria de l'Escola segons el calendari següent:

 1. Primer semestre: Entre l'1 i el 30 de novembre.
 2. Segon semestre: Entre l'1 i el 31 de març.

Com a norma general, fora d'aquests terminis no s'acceptarà cap sol·licitud de reconeixement.

 1. Les sol·licituds s'hauran de presentar per e-secretaria a través de l’opció “Reconeixement de crèdits” i paral·lelament caldrà aportar a la Secretaria original i fotocòpia dels documents justificatius següents:

  1. Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l’estudiant amb l’empresa.
  2. Document emès per l’empresa que acrediti les tasques dutes a terme per la persona interessada així com el període en què les ha dut a terme.
  3. En el cas que el propi estudiant sigui el responsable de l’empresa, haurà d’aportar la certificació de treballador autònom així com qualsevol altre informe que el centre sol·liciti.
 2. La Comissió de Convalidacions avaluarà la documentació presentada durant la segona quinzena de desembre per les sol·licituds del primer semestre i durant la segona quinzena del mes d’abril per les sol·licituds del segon semestre.
 3. La resolució també es podrà consultar per e-secretaria des d'on també es pot imprimir el document per realitzar el pagament si s'escau. Un cop l'entitat bancària confirmi el pagament, els crèdits s'incorporaran directament a l'expedient. No cal retornar el resguard de pagament a Secretaria. Els reconeixements impagats seran anul·lats a la fi de cada curs acadèmic, i caldrà tornar a sol·licitar-los.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits optatius per activitats esportives, culturals, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació


 • Cada unitat responsable de l’organització de l’activitat segons el quadre “Relació d'activitats culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil susceptibles de ser reconegudes com a crèdits ECTS als estudis de GRAU de la UPC”  registrarà els estudiants que han realitzat positivament l’activitat a excepció dels Cursos d’aprenentatge d’idiomes i els Exàmens d’acreditació d’idiomes. A partir d’aquest moment, l’estudiant podrà consultar al seu expedient d’activitats d’extensió universitària, i a través de l’e-secretaria, el conjunt d’activitats que ha desenvolupat al llarg dels seus estudis per tal de poder organitzar el seu expedient entre el conjunt de crèdits optatius que vulgui cursar mitjançant assignatures optatives o bé mitjançant el reconeixement d’aquestes activitats. 
  Dins aquestes activitats s’inclouen els crèdits addicionals reconeguts per estades de mobilitat: a petició expressa de l’estudiant immediatament finalitzada l’estada de mobilitat, aportant la documentació justificativa en el termini indicat i sempre que sigui avaluada positivament, l’Àrea de Relacions Internacionals de l’ETSAB certificarà el registre d’aquesta activitat pel posterior reconeixement.

 

 • L’activitat podrà ser reconeguda en l’última matrícula de grau, independentment del curs en què l’estudiant la va realitzar. L’únic requisit serà que li manquin per cursar crèdits optatius suficients com per fer el reconeixement. En aquest moment, l’estudiant tindrà disponible una opció a l’e-secretaria, “Reconeixement d’activitats”, per sol·licitar el reconeixement d’aquests crèdits i podrà triar entre tots els realitzats quins vol que siguin reconeguts al seu expedient. Aquesta sol•licitud generarà el pagament corresponent, segons el preu que fixi el Decret de Preus Públics del curs acadèmic en què es fa la sol·licitud, i la seva incorporació immediata a l’expedient un cop complimentat el pagament corresponent.

 

 • Un cas especial el conformen els Cursos d’aprenentatge d’idiomes i els Exàmens d’acreditació d’idiomes. Els estudiants/es que ja s’hagin acreditat en la seva tercera llengua podran sol·licitar a la Secretaria de l’Escola el reconeixement de crèdits optatius en les dates que l’escola habiliti a tal efecte. La Secretaria de l’Escola validarà la documentació aportada i el nombre d’ECTS a reconèixer i introduirà el reconeixement. Un cop formalitzat el pagament corresponent, el nombre d’ECTS constarà a l’expedient de l’estudiant/a.

 

Aprovat per Comissió Permanent, a data 10 de juliol de 2012
Modificat per Comissió Permanent, a data 25 de juny de 2013
Modificat per Comissió Permanent, a data 12 de juny de 2014
Ratificat per Junta d’Escola, a data 26 de juny de 2014
Modificat per Junta d''Escola a data 4 de juliol de 2019