Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació Curricular

L'avaluació curricular és el sistema que permet avaluar conjuntament assignatures de diferents àrees de coneixement amb l'objectiu de valorar el rendiment global i el progrés dels/les estudiants en els seus estudis.

El pla d’estudis de Grau en Estudis d’Arquitectura té una estructura determinada per tres blocs curriculars.

BLOC 1 - Fase inicial: està constituït per les 10 assignatures de 1r curs, d’acord amb el pla d’estudis.

 

1r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dibuix I Dibuix II
Matemàtiques I Matemàtiques II
Física I Física II
Bases per al projecte I Bases per al projecte II
Bases per a la teoria Bases per a la tècnica

 

 BLOC 2 - 2n, 3r i 4t curs: està constituït per les 10 assignatures obligatòries de 2n curs, les 9 assignatures obligatòries de 3r curs i les 9 assignatures obligatòries de 4t

 

2n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectes I Projectes II
Urbanística I Urbanística II
Història I Construcción I
Condicionament i serveis I Estructures I
Representació arquitectònica I Representació Arquitectònica II

3r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectes III Projectes IV
Urbanística III Urbanística IV
Història II Construcció II
Estructures II Condicionament i Serveis II
Representació arquitectònica III

4t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectes V Projectes IV
Urbanística V Urbanística IV
Teoria I Condicionament i serveis III
Estructures III Construcció III
Representació arquitectònica IV

 

BLOC 3 - 5è curs: està constituït per les 6 assignatures obligatòries de 5è curs

 

5è 

 

 

 

 

 

 

Taller temàtic I Taller temàtic II
Teoria II Estructures IV
Construcció IV Arquitectura legal i gestió

 

BLOC 4 - Optatives: està constituït per totes les assignatures optatives que hagi cursat l’estudiant i, si s’escau, els reconeixements de crèdits optatius que pugui haver obtingut.

Avaluació del bloc curricular

L’avaluació del bloc curricular es realitzarà quan els/les estudiants hagin cursat i tinguin qualificades totes les assignatures que componen el bloc. En el cas del bloc d’optatives s’avaluarà quan el nombre de crèdits obtinguts a les assignatures qualificades i els reconeixements de crèdits, si s’escau, arribin al mínim de 30 ECTS que estableix el pla d’estudis.

La Comissió de curs es reunirà, com a mínim:

 • dues vegades, una al inici de cada semestre, per coordinar la programació dels actes de avaluació continuada de totes les assignatures
 • una vegada, al final de curs, per la avaluació curricular

Els resultats de l’avaluació curricular es donaran a conèixer als estudiants mitjançant la publicació de l’acta curricular.

Superació dels blocs

BLOC1

Donada la seva singularitat al pla d’estudis i com a formació bàsica l’avaluació curricular de la Fase Inicial es considera que s’ha superat quan es compleix algun dels criteris següents:

 1. quan tingui una nota igual o més gran que 5 en totes les assignatures del bloc
 2. quan tingui una assignatura amb qualificació descriptiva de suspens i nota numèrica no inferior a 4, la resta d’assignatures aprovades i que la mitjana sigui igual o més gran que 6
 3. quan tingui dues assignatures amb qualificació descriptiva de suspens i nota numèrica no inferior a 4, la resta d’assignatures aprovades i que la mitjana sigui igual o més gran que 6,5


BLOC 2

La superació del bloc 2 s’aconseguirà en algun dels casos següents:

 1. quan tingui una nota igual o més gran que 5 en totes les assignatures del bloc
 2. quan tingui una assignatura amb qualificació descriptiva de suspens i nota numèrica no inferior a 4, la resta d’assignatures aprovades i que la mitjana ponderada sigui igual o més gran que 5,5
 3. quan tingui dues assignatures amb qualificació descriptiva de suspens i nota numèrica no inferior a 4, la resta d’assignatures aprovades i que la mitjana ponderada sigui igual o més gran que 6
 4. quan tingui tres assignatures amb qualificació descriptiva de suspens i nota numèrica no inferior a 4, la resta d’assignatures aprovades i que la mitjana ponderada sigui igual o més gran que 6,5

BLOC3

La superació del bloc 3 s’aconseguirà en algun dels casos següents:
 1. quan tingui una nota igual o més gran que 5 en totes les assignatures del bloc
 2. quan tingui una assignatura amb qualificació descriptiva de suspens i nota numèrica no inferior a 4, la resta d’assignatures aprovades i que la mitjana ponderada sigui igual o més gran que 5,5

BLOC 4

La superació del bloc 4 s’aconseguirà quan el nombre de crèdits entre assignatures qualificades i reconeixements de crèdits optatius, si s’escau, computi el mínim de 30 ECTS que estableix el pla d’estudis i:

 1. quan tingui una nota igual o més gran que 5 en totes les assignatures del bloc
 2. quan tingui una assignatura amb qualificació descriptiva de suspens i nota numèrica no inferior a 4, la resta d’assignatures aprovades i que la mitjana ponderada sigui igual o més gran que 5,5
A aquest bloc 4 o bloc d’optatives els reconeixements de crèdits optatius que no incorporin qualificació numèrica es consideraran a efectes del nombre de crèdits però no entraran dins el càlcul de la nota mitjana del bloc.

BLOC PFG

El Projecte Final de Grau determina per sí mateix un bloc curricular. En conseqüència, per a la seva superació cal obtenir una qualificació numèrica igual o superior a 5.
Aprovat per Junta d'Escola, a data 14 de juny de 2011
Modificat per Comissió Permanent, a data 12 de juny de 2014
Ratificat per Junta d’Escola, a data 26 de juny de 2014

Procediment curs 2018-2019

Si es compleixen les condicions previstes a la normativa anterior, un cop avaluat el bloc, les qualificacions entre 4 i 4,9 passaran a 5 a l'expedient acadèmic de l'estudiant. En aquest cas NO cal fer cap sol·licitud. Les sol·licituds a les Comissions d'Avaluació Curricular es poden presentar si:

- Un cop cursades totes les assignatures del bloc, es compleixen les condicions previstes a la normativa anterior però es vol cursar l'assignatura novament. Llavors caldrà demanar a la Comissió d'Avaluació Curricular no ser avaluat curricularment.

- Un cop cursades totes les assignatures del bloc, no es compleixen les condicions previstes a la normativa anterior però es poden al·legar circumstàncies excepcionals que, a criteri de l'estudiant, justifiquen una excepció a la normativa i per tant la superació del bloc.

 

Terminis per a presentar sol·licituds a les Comissions d'Avaluació Curricular el curs 2018-2019 (e-secretaria > Sol-licitud Altres):

- Del segon bloc curricular > Fins el 2 de Juliol de 2019

- Del tercer bloc curricular > Fins el 2 de Juliol de 2019

- Del quart bloc curricular > Fins el 2 de Juliol de 2019

 

Terminis per a presentar sol·licituds contra el resultat de l'Avaluació Curricular el curs 2018-2019 (e-secretaria > Sol-licitud Altres):

- Del segon bloc curricular > Fins el 12 de Juliol de 2019

- Del tercer bloc curricular > Fins el 12 de Juliol de 2019

- Del quart bloc curricular > Fins el 12 de Juliol de 2019