Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball de fi de grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) culmina el procés d'aprenentatge desenvolupat durant els estudis d'Arquitectura del pla 2014. Es tracta d'un moment significatiu de la carrera, que permet a l'estudiantat fer una recapitulació dels coneixements adquirits i verificar les seves interrelacions. És l'ocasió per posar a prova la seva capacitat de reflexió sobre la disciplina de l'arquitectura, reflexionant sobre la seva aptitud per sintetitzar de les diferents transversalitats del coneixement d'aquesta disciplina, i també de demostrar la seva autonomia quant a la seva capacitat d'investigació i aprofundiment sobre alguns àmbits específics.

L'Escola d'Arquitectura de Barcelona considera que el TFG és un element determinant del currículum acadèmic de l'estudiant d'arquitectura i, per tant, sembla convenient que el treball sigui tutelat en el seu desenvolupament per un tutor que permeti a l'estudiant contrastar i validar els seus avenços quant a l'elaboració del document, i que serà posteriorment avaluat per un tribunal creat específicament per a la seva valoració.

La documentació que ha de constituir el TFG consisteix en l'elaboració d’un treball acadèmic que pot ser teòric o pràctic, sobre una de les disciplines del Pla d'Estudis i totes les matèries afins. És així que pot conformar-se com una reflexió sobre assumptes de la teoria i la història de l’arquitectura -actual, passada o futura-, però també sobre la pràctica del projecte (en totes les seves escales, del paisatge i el territori, a la ciutat i l’edificació -de nova planta o rehabilitació-), la tecnologia que comporta o la relació de la disciplina amb la societat en les seves múltiples vessants, tants disciplinàries com transdisciplinàries i de gestió.

Tots els enfocaments són possibles, sempre que esdevinguin en un treball estructurat i coherent amb les competències pròpies (coneixements i habilitats) del Grau en Estudis d’Arquitectura (Pla 2014): des de l’estudi de casos a l’aprofundiment en uns determinats aspectes de disseny o tècnics d’un projecte -del propi estudiantat o aliè-. Així mateix, no es descarten com a temes de TFG aquells que puguin derivar de la recerca i reflexió arrel de determinats concursos d’arquitectura dirigits a l’estudiantat o convenis empresa-escola que puguin plantejar una investigació sobre aspectes relacionats amb la indústria i la professió.

En el marc del punt 3.1.7 de NAGRAMA (Accions de tutoria): “Independentment del procés de revisió de les qualificacions i en el marc de les accions de tutoria i orientació acadèmica, l’estudiant té dret a rebre del professor o professora de l’assignatura valoracions sobre el treball que ha fet en qualsevol activitat objecte d’avaluació”. En aquest marc, el tutor és el responsable del seguiment acadèmic i la validació del procés de desenvolupament del document, que acabarà amb un informe sobre la feina desenvolupada, que es lliurarà a l’Atenea-TFE juntament amb el treball de l’estudiant. El tutor ha de revisar l’informe URKUND (antiplagi) que incorpora el sistema i, en funció del resultats, fer un informe favorable o no a la defensa (1). Si l’informe és desfavorable, no es podrà realitzar la defensa ordinària del treball i s’haurà de presentar a l’extraordinària, darrera e inajornable oportunitat de defensa, segons els drets adquirits amb la matrícula i previ pagament de les taxes. 

L’estudiantat té dret a un seguiment del TFE en format de tutories i/o seminaris. Aquest seguiment ha de ser mínim del 80% de les activitats formatives plantejades pel tutor i/o la coordinació de l’assignatura. En cas de no arribar a aquest seguiment mínim, el tutor té dret a renunciar a la tutoria i la defensa del treball es produirà sense el seu acompanyament i en el marc de la convocatòria extraordinària. Arribat a aquest punt, el tutor haurà de comunicar a la direcció del centre i a la coordinació de l’assignatura la renúncia a la tutoria per la manca de seguiment de la persona tutoritzada.

El sistema d’avaluació del treball de fi de grau inclou una defensa pública davant un tribunal nomenat a aquest efecte pel centre que imparteix els estudis. Serà el tribunal l’encarregat d’avaluar i posar la nota final del treball, inclosa la MH. La bossa de tribunals serà única, sense especialitats o intensificacions. 

 

 1. President: Professorat a temps complet.

 2. Vocal 1r: Professor pertanyent a un Departament.

 3. Vocal 2n: Professor pertanyent a un Departament.

 4. Suplent (opcional)

   

  Els membres del tribunal han de complir les característiques següents:

 • Els tres membres pertanyen preferiblement a l'ETSAB i són elegits en funció del seu perfil docent específic.

 • El vocal 1r i el vocal 2n han de pertànyer, preferiblement, a departaments diferents

 • El membre suplent tindrà preferentment  dedicació a temps complet i podrà ser compartit per diversos tribunals.

 

El tribunal serà nomenat pel director de l’Escola i serà ratificat per la Junta d'Escola.

La matrícula de TFG comprèn 6 ECTS i el seu desenvolupament s’ha de realitzar durant un semestre. Durant el semestre en què l’estudiant estigui elaborant el seu TFG disposarà d’un seguiment de tutoria per part del seu tutor d’un màxim de 36 hores.

L’estudiant podrà decidir en quin semestre desenvoluparà el seu TFG tot tenint en compte que en el moment de la presentació ha de tenir superats (qualificació igual o superior a 5) tots els crèdits restants dels estudis. Si un estudiant no compleix aquesta condició en la data prevista de defensa del semestre on té matriculat el TFG no serà inclòs a l’acta i no podrà ser avaluat del TFG. En aquest cas, l’haurà de tornar a matricular.

En funció del semestre on l’estudiant desenvolupi el TFG el circuit d’inscripció i matrícula serà el següent:

 1. Estudiants/es que presenten el TFG al primer semestre del curs:
  L’estudiant haurà d’inscriure i matricular el TFG a la matrícula ordinària del mes de juliol, indicant el títol del treball d’estudi. A la sol·licitud d’inscripció haurà de fer constar que vol presentar a la convocatòria del primer semestre. 
 2. Estudiants/es que presenten el TFG al segon semestre del curs:
  L’estudiant podrà matricular el TFG durant la matrícula ordinària del mes de juliol o a la matrícula extraordinària que s’obrirà abans de l’inici del segon semestre a tal efecte. En ambdós casos, no formalitzarà la seva inscripció fins a l’inici del segon semestre on haurà d’indicar el títol del treball d’estudi. A la sol·licitud d’inscripció haurà de fer constar que vol presentar a la convocatòria del segon semestre. 

En ambdós casos, si l’estudiant compleix les condicions de presentar el TFG segons s’ha esmentat anteriorment, però finalment no es presenta a la defensa del treball podrà accedir a la convocatòria extraordinària prevista a la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster (NAGRAMA) tot pagant les taxes que indica la mateixa normativa. Aquesta convocatòria no pot anar més enllà del 31 de maig per a TFG defensats al primer semestre (data que es pot prorrogar fins al 15 de juliol si, per raons organitzatives, el centre ho considera oportú, segons normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC) i del 31 d’octubre per a TFG defensats al segon semestre. Si en aquesta convocatòria extraordinària no es presenta o no supera el TFG l’haurà de tornar a matricular.

L’estudiantat que cursi en mobilitat el cinquè curs dels estudis podrà realitzar el TFG paral·lelament a l’estada de mobilitat i podrà presentar-lo un cop finalitzada l’estada, sempre que compleixi les condicions establertes anteriorment.

La normativa acadèmica de la UPC, en relació a la custòdia dels documents d’avaluació, obliga a l’ETSAB a conservar de manera permanent les memòries de projectes i treballs de fi de grau. És per aquest motiu que serà obligatori per a tot l’estudiantat dipositar online el treball d’estudi en les dates que es fixin a tal efecte per a cada convocatòria. El lliurament de la memòria és requisit indispensable per poder realitzar la defensa del TFG.

L'estudiant té dret a sol·licitar una revisió de la qualificació obtinguda al TFG. En aquest cas, haurà de presentar una sol·licitud raonada al director de l’escola en un termini màxim de 7 dies comptats des de la data de publicació de l'acta de TFG. La revisió es produeix sempre sobre el treball dipositat a Atenea‐TFE. El director, o la persona amb qui delegui, convocarà un tribunal extraordinari de revisió a la qual també assistirà el president del tribunal afectat. El tribunal donarà opció a què l'estudiant pugui explicar el seu projecte. La resolució serà comunicada a l'estudiant en un termini màxim de 7 dies des de la data de la revisió.

Els Treballs de Fi de Grau s'han de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l’autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l’obra. A tal efecte, el dipòsit de l'exemplar en paper podrà ser substituït per altres mitjans que habiliti la Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquest tràmit es realitzarà abans de sol·licitar el resguard del títol de Grau en Estudis d’Arquitectura.

 

Dipòsit del TFG

El dipòsit online s’ha implementat el curs 2019-2020. Consulteu la informació actualitzada sobre documentació a dipositar a l’apartat Treball de Fi de Grau > Dipòsit i defensa.

Cal senyalar també que, segons la darrera actualització de la normativa NAGRAMA (curs 2021-2022), es potencia el dipòsit online i es restringeixen les possibilitats de vetar la seva publicació online: “els TFG/TFM quedaran dipositats a UPCommons en accés obert. Els autors o autores podran indicar (si s’escau) una llicència Creative Commons declarant les condicions d’ús que autoritzen per al seu treball (...) La publicació en accés obert a UPCommons dels TFG/TFM no implica una cessió dels drets d’explotació dels TFG/TFM a la UPC".

Cal recordar finalment que la publicació al repositori de la UPC serà única i exclusivament del treball dipositat a l’Atenea-TFE. De la mateixa manera, la defensa s’ha de produir sempre sobre el treball dipositat, i no sobre versions posteriors. De manera que davant eventuals reclamacions de la nota, el que serà revisat per un tribunal ad hoc serà aquesta versió.

  

MENCIÓ D’EXCEL·LÈNCIA TFE-ETSAB 

Per tal de donar visibilitat als millors treballs TFE desenvolupats a l’Escola, cada curs acadèmic la direcció del centre acordarà una comissió o tribunal de prestigi acadèmic i/o professional per tal de poder concedir aquestes mencions de qualitat, que quedaran recollides en un apartat independent dintre del dipòsit digital UPCommons.

Les comissions o tribunals podran reunir-se un cop l’any per valorar aquestes mencions a partir de tots els treballs TFE qualificats amb una nota mínima de 9, o aquells treballs que, tenint una valoració inferior, el seu tribunal o el tutor/a considerin que excepcionalment s’hagin de tenir en consideració. 

La composició de les comissions i/o tribunals seran discrecionals cada curs i podran estar composades tant per personal PDI de la UPC, com per acadèmics i professionals de reconegut prestigi fora de l’àmbit UPC-ETSAB. 

Els treballs proposats per a la Menció d’Excel·lència podran ser eventualment presentats en públic i davant un tribunal, esdevenint així un acte acadèmic de prestigi per a l’Escola, lligat a l’inici acadèmic del curs (mesos d’octubre i novembre). 

 

1 No es pot establir un percentatge concret com a indicador de plagi, sinó que cal estudiar cada document analitzat pels següents motius: per saber si un percentatge concret és un indicador de plagi cal comprovar si el text coincident està junt o no. P. ex. un 10% de 100 pàgines són 10 pàgines si les coincidències estan juntes (possible indicador de plagi). En canvi, si el mateix percentatge correspon a fragments separats podria no tractar-se de cap plagi. Les coincidències a les conclusions d'un treball podrien ser un indicador de plagi, però no ser-ho si estan a la introducció (que pot contenir l’enunciat del professor). Si les coincidències són de textos correctament citats, no són cap plagi. Document de referència: “Procediment de prevenció de plagi. Acord CG/2019/05/10, de 8 d'octubre de 2019, del Consell de Govern, pel qual s'aprova el procediment de prevenció de plagi”.


Aprovat per Comissió Permanent, a data de 12 de juny de 2014
Ratificat per Junta d’Escola, a data de 26 de juny de 2014
Modificat per Junta d’Escola, a data 21 de juny de 2016
Modificat per Junta d'Escola, a data 22 de juny de 2017
Modificat per Junta d'Escola, a data 21 de juny de 2018
Modificat per Junta d'Escola, a data 9 de juliol de 2021
Modificat per Junta d'Escola, a data 30 de juny de 2022