Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

La normativa següent desenvolupa i complementa el marc general de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC aprovada pel Consell de Govern, de data 26 de maig de 2016. Amb aquesta normativa l'òrgan responsable del màster intenta donar coherència a l'itinerari curricular dels estudiants que inicien aquests nous estudis per tal de millorar el seu rendiment.

Aquesta normativa serà d'aplicació a tots els estudiants a partir del curs 2016-2017 i serà revisada per l'òrgan responsable del màster cada any.

 

Matrícula

L'obtenció i presentació del títol que dona accés als estudis és condició indispensable per poder formalitzar la matrícula al màster.

El pla d'estudis del MBArch consta de 15 ECTS en assignatures obligatòries comunes, 30 ECTS en assignatures optatives de línia d'especialització i 15 ECTS en el Treball de Fi de Màster (TFM).

Segons aquesta estructura, existeixen tres modalitats per cursar el màster:

 1. Possibilitat de cursar el màster amb especialitat. En aquest cas, l'estudiant haurà de superar un mínim de 25 ECTS d'una línia i un màxim de 30 ECTS d'aquesta mateixa línia.
 2. Possibilitat de cursar el màster sense especialitat, amb un itinerari flexible i personalitzat, que l'estudiant i el seu tutor consensuaran. En aquest cas, l'itinerari haurà d'estar compost per assignatures, els crèdits de les quals han de comprendre un mínim de 15 ECTS d'una mateixa línia. En cap cas, l'itinerari cursat podrà arribar a 25 ECTS d'assignatures de la mateixa línia.
 3. Possibilitat de cursar el màster amb doble especialització, definides a l'inici dels estudis. En aquest cas, l'estudiant haurà de superar un mínim de 25 ECTS de cadascuna de les línies d'especialitat triades i un màxim de 30 ECTS/línia.

En els tres casos anteriorment descrits, l'estudiant haurà d'indicar la seva opció en el moment de la preinscripció al màster i abans de la matrícula, que en tots tres casos es farà anualment. És a dir, a l'inici del curs acadèmic l'estudiant matricularà totes les assignatures que cursarà al primer i al segon semestre del curs. L'Escola obrirà un període específic on l'estudiant podrà modificar la seva matrícula de segon semestre abans de l'inici de la docència d'aquest. Els estudiants que hagin triat doble especialització podran, per una única vegada, i durant aquest mateix període, sol·licitar cursar una altra línia d'especialització o bé passar a fer una única línia d'especialitat. Aquests casos seran resolts per la Comissió Acadèmica del Màster que tindrà en consideració l'informe del tutor de l'estudiant. En cap cas, es podrà triar cursar doble especialització un cop matriculat i cursat el TFM.

L'estudiantat pot matricular el màster a dedicació completa o parcial. En cada cas, la matrícula haurà de contemplar l'itinerari següent:

1. ESTUDIANTS A TEMPS COMPLET

Primer semestre

  1. 15 ECTS de la fase comuna
  2. 15 ECTS de la línia d'especialitat

Segon semestre

  1. 15 ECTS de la línia d'especialitat (o 10 ECTS de l'especialitat i 5 ECTS optatius a triar de qualsevol altra línia)
  2. 15 ECTS del Seminari de TFM o 15 ECTS de la segona línia d'especialitat per a estudiants que cursen doble especialització

Tercer semestre (només per a estudiants que cursen doble especialització)

  1. 15 ECTS de la segona línia d'especialitat (o 10 ECTS de l'especialitat i 5 ECTS optatius a triar de qualsevol altra línia)
  2. 15 ECTS del TFM (en aquest cas, adequat a les dues especialitats cursades)


2. ESTUDIANTS A TEMPS PARCIAL

Aquest màster es pot cursar a temps parcial amb un mínim de 15 ECTS per semestre. En qualsevol cas, la matrícula no pot incloure el TFM si del resultat se’n desprèn que encara queden crèdits de la titulació pendents de superar.

 

Algunes línies han fixat unes condicions addicionals d'obtenció de la línia d'especialitat. Són les següents:

1. Línia de gestió i valoració urbana i arquitectònica:

a) Superar obligatòriament les assignatures següents:

i.Anàlisi i planificació de la ciutat i el territori

ii.Polítiques urbanes i gestió de la ciutat

iii.Valoració urbana i immobiliària

iv.Ciutat, territori i SIG

v.Seminari de gestió i valoració urbana i arquitectònica

 

2. Línia d'arquitectura, energia i medi ambient:

a) Superar obligatòriament les assignatures següents:

i.Espai i llum

ii.Energia i confort

iii.Avaluació ambiental

iv.Visions del projecte

b) Superar 5 ECTS amb una assignatura optativa d'entre totes les ofertes per la línia

 

3. Línia d'estructures a l'arquitectura

a) Superar obligatòriament les assignatures següents:

i. Projectes d'estructures: tècniques avançades

ii.Projectes d'estructures: tipologies complexes

b) Superar 15 ECTS amb tres assignatures optatives d'entre totes les ofertes per la línia

 

4. Línia de restauració i rehabilitació arquitectònica

a) Superar obligatòriament les assignatures següents:

i.Construcció històrica patrimonial

ii.Tècniques d'intervenció en la rehabilitació i restauració arquitectònica: condicions de seguretat

iii.Tècniques d'intervenció en la rehabilitació i restauració arquitectònica: condicions d'habitabilitat

iv.Projectes de rehabilitació i restauració arquitectònica

v.Rehabilitació de grans conjunts residencials i àrees industrials

 

5. Línia Contemporary Project

a) Superar obligatòriament l' assignatura següent:

i.All scales of the project / Les escales del projecte

b) Superar 20 ECTS amb quatre assignatures optatives d’entre totes les ofertes per la línia

 

Aprovat per Junta d’Escola de 21 de juny de 2016
Modificada per Comissió Acadèmica de 26 de gener de 2021 i ratificat per Junta d'Escola de 3 de febrer de 2021
Modificada per Junta d'Escola de 30 de juny de 2022