Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball de fi de màster

 

El Treball de Fi de Màster (TFM) culmina el procés acadèmic d'aprenentatge realitzat en la titulació per part de l'estudiantat i li dóna l'oportunitat d'integrar els coneixements, habilitats i destreses adquirits durant els estudis.

El TFM consistirà en l'elaboració, presentació i defensa d'un treball original realitzat individualment, davant un tribunal universitari. La presentació i defensa del treball realitzat només es podrà realitzar un cop superats tots els crèdits restants del màster.

En aquest sentit, i per ser considerat un element determinant del currículum acadèmic de l'estudiant, es dota el TFM amb una càrrega lectiva presencial de 90 hores en un semestre (equivalent a 6 h/setmana) on l'estudiant serà guiat pel professorat que exercirà de tutor. Les sessions es realitzaran a partir d'un seminari que es desenvoluparà pels estudiants de cada línia d'especialitat junt amb les sessions de tutoria que permetran un seguiment personalitzat. Tant els estudiants que cursen el màster genèric com per aquells que cursen doble especialitat, l'escola ofereix un TFM específic adequat a l'itinerari curricular desenvolupat per l'estudiant durant el màster.

Existeixen dues modalitats de TFM que l'estudiant pot realitzar i que estarà relacionat amb la línia d'especialitat cursada:

 1. El desenvolupament d'una recerca que faci una aportació original als coneixements i experiència actual, a través d'una reflexió teòrica, d'alguna temàtica relacionada amb els continguts estudiats en el màster.

 2. Un projecte d'arquitectura de naturalesa experimental i una memòria justificativa del mateix que respongui als requeriments de la línia.

La documentació que haurà d'elaborar i presentar davant el tribunal i dipositar online depèn de la modalitat de TFM desenvolupada i és la següent:

  1. Modalitat A

Un exemplar en format Din-A4 amb el contingut següent:

   1. Portada: Nom del màster i línia d'especialitat, si és el cas, nom complet de l'estudiant, curs acadèmic, títol del treball i nom del director del treball

   2. Abstract amb paraules clau (mínim de 3)

   3. Introducció i descripció general del tema a desenvolupar

   4. Apartats específics: objectius, hipòtesi, metodologia bàsica de treball i estudis realitzats

   5. Conclusions i aportacions obtingudes

   6. Bibliografia

   7. Annexos que resultin necessaris per a la comprensió o justificació del treball

  1. Modalitat B

Un exemplar en format Din-A3 amb el contingut següent:

   1. Portada: Nom del màster i línia d'especialitat, si és el cas, nom complet de l'estudiant, curs acadèmic, títol del treball i nom del director del treball

   2. Memòria justificativa amb l'explicació global del projecte que inclourà la bibliografia utilitzada i referències explicitades relacionades amb el projecte

   3. Desenvolupament del projecte: Plantes, alçats i seccions generals de la proposta i el seu entorn. Estudis de la proposta en la seva evolució temporal des de les preexistències fins a detalls particulars recollits en el seu conjunt en 6 làmines reduïdes a mida din A3 de la presentació davant tribunal

 

En les dues modalitats per a la defensa davant el tribunal universitari, l'estudiant haurà d'adjuntar en el campus virtual (Atenea-TFE), i al qual accediran els membres del tribunal junt amb el director del treball, la informació següent:

 1. Document en format pdf de la memòria abans descrita segons modalitat de TFM

 2. Document en format ppt o similar de presentació davant el tribunal

 3. Resum del treball (en format din A4 o din A3 en funció de la modalitat)

La Secretaria publicarà la data màxima en què l'estudiant haurà d'incloure aquesta informació en el seu campus virtual perquè el tribunal pugui consultar-la abans de la defensa. L'estudiant haurà de dipositar un exemplar de la memòria que es conservarà de manera permanent. Només s'inclourà en l'acta de defensa del TFM els estudiants que hagin formalitzat el dipòsit de la memòria en les dates indicades a tal efecte.

Els tribunals que avaluaran la defensa del TFM estaran compostos per un mínim de tres membres del PDI. Com a mínim, es nomenarà un tribunal per línia d'especialitat així com tribunals especials per avaluar als estudiants que cursin el màster sense especialitat o amb doble especialitat. Seran designats per la Comissió Acadèmica del Màster i ratificats per la direcció de l'escola. Excepcionalment, es pot designar un quart membre extern. La composició dels tribunals universitària serà la següent:

 1. President: catedràtic o professor titular o agregat de la línia d'especialitat

 2. Vocal 1: professor de l'escola

 3. Vocal 2 (actua com a secretari): professor

 4. Vocal 3: membre extern (opcional)

En el cas de tribunals que avaluïn estudiants que han cursat dues especialitats el president i el vocal 1 hauran de ser professors de cadascuna de les línies d'especialitat que hagi cursat l'estudiant. Així mateix, els tribunals d'estudiants que hagin cursat el màster sense especialitat hauran de comptar en la seva composició amb professorat que representi les matèries que majoritàriament hagi cursat l'estudiant.

El TFM es matricula a l'inici del curs i es desenvoluparà en el segon semestre a excepció d'aquells estudiants que cursin doble especialitat. En aquest cas, els estudiants matricularan el TFM a l'inici del tercer semestre dels estudis. En ambdós casos, la Secretaria inscriurà el TFM abans de la matrícula i li assignarà el tribunal associat a la seva línia d'especialitat, doble especialitat o itinerari genèric. L'estudiant haurà de facilitar el títol del seu treball, un cop consensuat amb el seu director, com a molt tard, abans de realitzar el dipòsit del TFM. La matrícula de TFM dóna dret als estudiants a cursar el seminari associat al seu TFM i a les sessions de tutoria previstes en cada cas. Si l'estudiant no té tots els crèdits superats del màster en la data prevista de defensa on el té matriculat no serà inclòs a l'acta i no podrà ser avaluat. En aquest cas, l'haurà de tornar a matricular.

Si l'estudiant compleix les condicions per presentar el TFM però finalment no es presenta a la defensa del treball podrà accedir a la convocatòria extraordinària prevista en la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC, previ pagament de les taxes que indica l'esmentada normativa. Aquesta convocatòria no pot superar la data de 31 d'octubre per a TFM que es defensen en el segon semestre o la data 31 de maig per TFM que es defensen al primer semestre. Si en aquesta convocatòria extraordinària no es presenta o no supera el TFM, l'estudiant l'haurà de tornar a matricular en el període següent en què s'ofereixi.

L'estudiant té dret a sol.licitar una revisió de la qualificació obtinguda en el TFM. En aquest cas, haurà de presentar una sol.licitud raonada al director de l'escola en un termini màxim de 7 dies comptats des de la publicació de l'acta de TFM. La revisió es produeix sempre sobre el treball dipositat a Atenea‐TFE. El director, o persona en qui delegui, convocarà un tribunal extraordinari de revisió on també assistirà el president del tribunal afectat. El tribunal donarà opció a què l'estudiant pugui explicar el seu projecte. La resolució serà comunicada a l'estudiant en un termini màxim de 7 dies des de la data de la revisió.

Els Treballs de fi de màster s'han de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l’autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l’obra. A tal efecte, el dipòsit de l'exemplar en paper podrà ser substituït per altres mitjans que habiliti la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest tràmit es realitzarà abans de la sol·licitud del resguard del títol del màster.

El dipòsit online s’ha implementat el curs 2019-20. Consulteu la informació actualitzada sobre documentació a dipositar a l’apartat Treball de Fi de Màster > Dipòsit i defensa.

 

MENCIÓ D’EXCEL·LÈNCIA TFE-ETSAB 

Per tal de donar visibilitat als millors treballs TFE desenvolupats a l’Escola, cada curs acadèmic la direcció del centre acordarà una comissió o tribunal de prestigi acadèmic i/o professional per tal de poder concedir aquestes mencions de qualitat, que quedaran recollides en un apartat independent dintre del dipòsit digital UPCommons.

Les comissions o tribunals podran reunir-se un cop l’any per valorar aquestes mencions a partir de tots els treballs TFE qualificats amb una nota mínima de 9, o aquells treballs que, tenint una valoració inferior, el seu tribunal o el tutor/a considerin que excepcionalment s’hagin de tenir en consideració. 

La composició de les comissions i/o tribunals seran discrecionals cada curs i podran està composades tant per personal PDI de la UPC, com per acadèmics i professionals de reconegut prestigi fora de l’àmbit UPC-ETSAB. 

Els treballs proposats per a la Menció d’Excel·lència podran ser eventualment presentats en públic i davant un tribunal, esdevenint així un acte acadèmic de prestigi per l’Escola, lligat a l’inici acadèmic del curs (mesos d’octubre i novembre). 

 

Aprovat per Junta d'Escola, a data 23 de juny de 2015
Modificat per Junta d’Escola, a data 21 de juny de 2016
Modificat per Junta d'Escola, a data 21 de juny de 2018
Modificat per Junta d'Escola, a data 09 de juliol de 2021
Modificat per Junta d'Escola, a data 30 de juny de 2022