Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit i defensa

 

El TFM consistirà en l'elaboració, presentació i defensa d'un treball original i complet que haurà de mostrar maduresa intel·lectual, esperit crític i aprofitament dels coneixements adquirits en el programa, acompanyat dels aspectes descriptius, informatius, o arguments d’aquella contribució. Es valorarà especialment la capacitat sintètica al mostrar l’aportació específicament personal en la temàtica abordada.

La documentació que haurà d'elaborar i presentar davant el tribunal i dipositar online (dipòsit administratiu + dipòsit documental) serà un exemplar amb el contingut següent:

  1. Portada: Nom del màster i línia d'especialitat, si és el cas, nom complet de l'estudiant, curs acadèmic, títol del treball i nom del director o directora del treball
  2. Abstract amb paraules clau (mínim de 3)
  3. Introducció i descripció general del tema a desenvolupar
  4. Apartats específics: objectius, hipòtesi, metodologia bàsica de treball i estudis realitzats
  5. Conclusions i aportacions obtingudes
  6. Bibliografia
  7. Annexos que resultin necessaris per a la comprensió o justificació del treball

Per a la defensa davant el tribunal universitari, l'estudiant haurà d'adjuntar en el campus virtual (Atenea-TFE), al qual accediran els membres del tribunal junt amb el director o directora del treball, tota la documentació rellevant per a la comprensió del treball, que com a mínim haurà de consistir en:

  1. Document en format pdf de la memòria abans descrita 
  2. Document en format ppt o similar de presentació davant el tribunal
  3. Resum del treball (en format din A4)

Si el tribunal universitari així ho requereix, l’estudiantat haurà de lliurar la documentació en format paper, en el nombre de còpies que es determini, a la Secretaria de la seu on es dugui a terme la correcció final.

La Secretaria de l'ETSAB publicarà la data màxima en què l'estudiant haurà d'incloure aquesta informació en el seu campus virtual perquè el tribunal pugui consultar-la abans de la defensa. L'estudiant dipositarà online el seu TFM, que es conservarà de manera permanent. Només s'inclourà en l'acta de defensa del TFM els estudiants que hagin formalitzat el dipòsit de la memòria en les dates indicades a tal efecte.

Els Treballs de fi de màster s'han de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l’autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l’obra.

 

 

Darrera actualització gener de 2020