Vés al contingut (premeu Retorn)

Projecte de Fi de Grau

 

El Projecte de Fi de Grau, d'ara en endavant PFG, culmina el procés d'aprenentatge desenvolupat durant el Grau en Arquitectura, habilitant per a la professió d'arquitecte/a. Es tracta d'un moment significatiu dels estudis, que permet a l'estudiantat fer una recapitulació dels coneixements adquirits i verificar les seves interrelacions, demostrant que entén la disciplina de l'arquitectura com una realitat unitària però complexa. És el moment on l'estudiantat haurà de posar a prova la seva autonomia com a projectista mostrant com entren en joc simultàniament l'entorn, el programa, el context social, la discussió dels usos, la creativitat, la tecnologia en totes les seves dimensions i el discurs argumental, al mateix temps que cal reconèixer les ambigüitats i arbitrarietats del procés projectual.

L'escola considera que el PFG és un element determinant del currículum acadèmic de l'estudiantat i, per tant, ha dissenyat una assignatura on el treball dels equips docents implicats no quedi restringit a una simple activitat examinadora, sinó que s'orienti a potenciar la docència impartida al llarg dels estudis i, molt concretament, a partir del projecte desenvolupat en algun dels Taller Temàtics cursats.

L'estudiant haurà, doncs, d'elaborar, presentar i defensar, un cop obtinguts tots els crèdits del grau, un exercici original realitzat individualment, davant d'un tribunal. L'exercici consistirà en un projecte integral d'arquitectura de naturalesa professional on se sintetitzin totes les competències adquirides en la carrera, desenvolupat fins al punt de demostrar suficiència per determinar la completa execució de les obres d'edificació, amb compliment de la reglamentació tècnica i administrativa aplicable.

Com a norma general, la temàtica del PFG serà proposada per l'equip docent de l'assignatura i preferentment estarà relacionada amb el taller temàtic corresponent dins d'uns d'aquests tres àmbits genèrics: (1) Teoria i Projecte, (2) Urbanisme, Paisatgisme i Gestió, o (3) Tecnologia de l'Arquitectura.

En finalitzar el període lectiu de l'assignatura, l'equip docent haurà de redactar un informe en relació al projecte desenvolupat per l'estudiant i el lliurarà a la Secretaria de l'Escola que l'adjuntarà a la documentació del PFG de l'estudiant. El tribunal universitari que tingui designat l'estudiant haurà de tenir en consideració l'informe emès per l'equip docent de l'assignatura a l'hora de decidir la qualificació final de l'estudiant.

La documentació que constitueix un PFG ha de ser la necessària per manifestar clarament com es posen en relació aspectes determinats en un projecte com també l'actitud respecte a la ciutat o el lloc, la seva concepció espacial, el sistema estructural, les solucions constructives i de condicionament ambiental i instal·lacions, així com l'elecció dels materials que finalment li atorgaran la seva imatge arquitectònica. A l'apartat "Documentació" d'aquesta normativa s'especifiquen els documents tècnics que cal presentar.

El director/a de l'escola serà el responsable de nomenar els tribunals universitaris que avaluaran el PFG. La seva composició haurà de ser presentada i aprovada per Junta d'Escola. Com a mínim hi haurà un tribunal per a cadascun dels àmbits anteriors i tindrà la composició següent:

 1. President/a: Catedràtic/a o professor/a titular o agregat/da
 2. Vocal 1r: professor/a de l'escola
 3. Vocal 2n (actua com a secretari/a): professor/a d'un departament diferent al vocal 1r
 4. Vocal 3r: arquitecte/a o professor/a extern convidat per la direcció de l'escola

Els membres del tribunal han de complir les característiques següents:

 • El president/a i els vocals 1r i 2n pertanyen al professorat de l'ETSAB.
 • Com a mínim un i com a màxim dos dels membres de tribunal han de provenir de l'equip docent que ha impartit l'assignatura PFG en l'àmbit corresponent.

Per matricular el Projecte Final de Grau l'estudiantat haurà d'haver superat totes les assignatures obligatòries fins a quart curs, a més del Taller Temàtic I i el Taller Temàtic II de cinquè curs, amb una qualificació mínima de 5.

L'estudiant matricularà el PFG al inici del curs i el desenvoluparà durant tot el curs acadèmic. Excepcionalment, aquells estudiants que finalitzin el desenvolupament del PFG a la fi del primer semestre podran, amb l'autorització del professorat de l'assignatura, defensar-lo abans del inici del segon semestre, i en les dates que es fixin a tal efecte.

Abans de realitzar la matrícula, la Secretaria de l'Escola inscriurà el projecte. En cas que existeixi més d'un tribunal d'avaluació per àmbit, l'estudiant/a podrà escollir tribunal indicant fins a tres opcions, si s'escau. Aquesta informació s'haurà de complimentar en el moment que fixi la Secretaria de l'escola. Les sol·licituds es repartiran tenint en compte les places ofertades i tindran preferència en l'elecció del tribunal els estudiants repetidors. L'estudiant/a haurà de facilitar el títol del seu projecte un cop el tingui consensuat amb l'equip docent de l'assignatura. Com a molt tard, el títol del projecte haurà de constar a la inscripció del projecte abans de la data de dipòsit del projecte que fixi la Secretaria de l'escola.

L'estudiant/a podrà presentar i defensar el PFG un cop superats tots els crèdits restants del grau. En cas contrari, l'estudiant/a haurà de tornar a matricular el PFG. El període de presentació de PFG serà aprovat per Junta d'Escola i publicat al calendari acadèmic de cada curs. La Secretaria de l'escola fixarà el calendari definitiu tot respectant el període aprovat i el publicarà juntament amb les dates de dipòsit del PFG.

Si l'estudiant/a compleix les condicions per presentar el PFG, però finalment no es presenta a la defensa del projecte podrà accedir a la convocatòria extraordinària prevista a la Normativa Acadèmica d'Estudis de Grau (NAEG) tot pagant les taxes que indica la mateixa normativa. Aquesta convocatòria no pot anar més enllà del 31 d'octubre per a PFG defensats al segon semestre o del 31 de maig per PFG defensats al primer semestre. Si en aquesta convocatòria extraordinària no es presenta o no el supera l'haurà de tornar a matricular.

La normativa acadèmica de la UPC, en relació a la custòdia dels documents d'avaluació, defineix les memòries de projectes de fi de grau com a documents de conservació permanent. És per aquest motiu que serà obligatori per a tot l'estudiantat lliurar a la Secretaria un exemplar del projecte en les dates que es fixin a tal efecte per a cada convocatòria. El lliurament del projecte a Secretaria és requisit indispensable per poder realitzar la defensa del PFG.

L'estudiant té dret a sol·licitar una revisió de la qualificació obtinguda al PFG. En aquest cas, haurà de presentar una sol·licitud raonada al director/a de l'escola en un termini màxim de 7 dies comptats des de la data de publicació de l'acta de PFG i lliurar tota la documentació presentada a la defensa a la Secretaria. El director/a, o la persona amb qui delegui, convocarà un tribunal extraordinari de revisió a la què també assistirà el president/a del tribunal afectat. El tribunal donarà opció a què l'estudiant/a pugui explicar el seu projecte. La resolució serà comunicada a l'estudiant en un termini màxim de 7 dies des de la data de la revisió.

Els Projectes de fi de grau s'han de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l’autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l’obra. A tal efecte, el dipòsit de l'exemplar en paper podrà ser substituït per altres mitjans que habiliti la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest tràmit es realitzarà abans de la sol·licitud del títol de Grau en Arquitectura.

Documentació

Documents mínims per al lliurament final del PFG.

Memòria, fent referència a:

 • Lloc.
 • Programa.
 • Procés de projectació.
 • Relació del projecte amb la seva execució material.
 • Criteris de les estructures i instal·lacions, amb predimensionat.
 • Guió de l'explicació oral pública que efectuarà l'estudiantat.

Plànols:

 • De situació i emplaçament amb topografia (si és el cas), i les dades necessàries per entendre el lloc abans i després del projecte.
 • Plantes (totes incloent coberta), seccions i alçats (tots). Cal justificar les escales que s'escullin.
 • Plànols de fonaments, estructures i instal·lacions, amb predimensionat.
 • Una secció constructiva general a 1/20 (excepte casos que no sigui pertinent).
 • Detalls (escala habitual 1/5).
 • Maquetes i/o perspectiva.

Dipòsit de PFG

L'estudiant/a haurà de dipositar a la Secretaria de l'escola abans de la defensa del PFG, i en els terminis que s'estableixin, la documentació següent:

 • El projecte haurà de tenir format reduït a DIN A3 i els fulls hauran d'estar degudament numerats i enquadernats.
 • S'haurà d'acompanyar de la següent declaració, signada per l'autor o autora del projecte, que s'inclourà a la memòria enquadernada com a full número 1.
 • A la portada hi haurà de constar clarament el nom i cognoms de l'estudiant, tribunal i projecte.
 • S'hauran d'incloure fotografies descriptives de les maquetes en cas que se'n presentessin.

El lliurament de la memòria a Secretaria és requisit indispensable per poder presentar el PFG.

El dipòsit on-line s’ha implementat el curs 2019-20. Consulteu la informació actualitzada sobre documentació a dipositar a l’apartat Projecte de Fi de Grau > Dipòsit i defensa 

 

Aprovat per Junta d'Escola, a data 23 de juny de 2015

Modificat per Junta d'Escola, a data 21 de juny de 2018