Vés al contingut (premeu Retorn)

Competències

Competències Bàsiques

Corresponen a les competències definides per al perfil de nivell de grau que estableix el RD 1393/2007

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar‐se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 

Competències Generals

Les competències generals coincideixen amb les definides a l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial EDU / 2075/2010, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Arquitecte

 • Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com de les arts, tecnologia i ciències humanes relacionades amb aquesta
 • Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica
 • Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació
 • Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis així com les tècniques de resolució d'aquests
 • Conèixer els problemes físics, les diferents tecnologies i la funció dels edificis de manera que es doti a aquests de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics
 • Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació
 • Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humana 

Competències Transversals

Tenint com a base el que estableix l' 3.5. del RD 1393/2007 modificat pel RD861/2010, fent èmfasi que la formació en qualsevol activitat professional ha de contribuir al coneixement i desenvolupament dels Drets Humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció mediambiental, d'accessibilitat universal i disseny per a tothom, i de foment per a la cultura de la pau. Les competències transversals descriuen allò que un titulat és capaç de saber o fer quan acaba el seu procés d'aprenentatge, independentment de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són: 

 • EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ. Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici
 • SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar, capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat
 • APRENENTATGE AUTÒNOM. Detectar deficiències en el propi coneixement i superar‐les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement
 • COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA. Comunicar‐se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat
 • TREBALL EN EQUIP. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos considerant els recursos disponibles
 • TERCERA LLENGUA. Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, i d'acord amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats
 • ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit de l'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió 

Competències Específiques

Mòdul Propedèutic

 • Aptitud per aplicar els coneixements gràfics a la representació d'espais i objectes (T)
 • Aptitud per concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques de dibuix, incloses les informàtiques (T)
 • Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels sistemes de representació espacial
 • Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de percepció visual
 • Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva
 • Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les fases des del dibuix d'apunts a la restitució científica
 • Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de la mecànica general, l'estàtica, la geometria de masses i els camps vectorials i tensorials
 • Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de termodinàmica, acústica i òptica
 • Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de mecànica de fluids, hidràulica, electricitat i electromagnetisme
 • Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terreny
 • Coneixement aplicat del càlcul numèric, la geometria analítica i diferencial i els mètodes algebraics

Mòdul Tècnic

 • Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació (T)
 • Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives
 • Aptitud per conservar les estructures de l’edificació, la fonamentació i l'obra civil
 • Aptitud per conservar l'obra acabada
 • Aptitud per valorar les obres
 • Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació (T)
 • Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada (T)
 • Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i la resta d’obra gruixuda (T)
 • Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de subministrament, tractament i evacuació d'aigües de calefacció i de climatització (T)
 • Capacitat per conservar l'obra gruixuda
 • Capacitat per projectar instal·lacions edificatòries i urbanes de transformació i subministraments elèctrics, de comunicació audiovisual, de condicionament acústic i d’il·luminació artificial
 • Capacitat per conservar instal·lacions
 • Coneixement adequat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl, així com de les qualitats plàstiques, elàstiques i de resistència dels materials d'obra pesada
 • Coneixement adequat dels sistemes constructius convencionals i la seva patologia
 • Coneixement adequat de les característiques físiques i químiques dels procediments de producció, la patologia i l'ús dels materials de construcció
 • Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats
 • Coneixement de la deontologia, l'organització col·legial, l'estructura professional i la responsabilitat civil
 • Coneixement dels procediments administratius i de gestió i tramitació professional
 • Coneixement de l'organització d'oficines professionals
 • Coneixement dels mètodes de mesurament, valoració i peritatge
 • Coneixement del projecte de seguretat i higiene en obra
 • Coneixement de la direcció i gestió immobiliàries 

Mòdul Projectual

 • Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques (T)
 • Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural (T)
 • Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció (T)
 • Capacitat per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes (T)
 • Capacitat per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans (T)
 • Capacitat per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de direcció d'obres (T)
 • Capacitat per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans (T)
 • Capacitat per intervenir i conservar , restaurar i rehabilitar el patrimoni construït (T)
 • Capacitat per exercir la crítica arquitectònica
 • Capacitat per realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles (T)
 • Capacitat per redactar projectes d'obra civil (T)
 • Capacitat per dissenyar i executar projectes urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge (T)
 • Capacitat per aplicar normes i ordenances urbanístiques (T)
 • Capacitat per elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals (T)
 • Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics
 • Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura
 • Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia
 • Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge
 • Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals
 • Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics
 • Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades
 • Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte
 • Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla
 • Coneixement adequat de la sociologia , teoria , economia i història urbanes
 • Coneixement adequat dels fonaments metodològics del plantejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana
 • Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional
 • Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats
 • Coneixement de la taxació de béns immobles
 • Coneixement dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala 

Treball de Fi de Grau

 • Elaboració, presentació i defensa davant d'un tribunal universitari d'un treball acadèmic original realitzat individualment relacionat amb qualsevol de les disciplines cursades.

 

(T) = Taller