Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement d'assignatures

 

El reconeixement d'assignatures als estudis de Màster Universitari en Arquitectura a l'ETSAB es regeix pel que estableix la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC i el seu marc de referència.

“El reconeixement és l’acceptació, en un estudi oficial de la UPC, dels crèdits que havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, a la mateixa UPC o en qualsevol altra universitat, són computats a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Aquest reconeixement implica l’establiment d’una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre assignatures de plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials.

El reconeixement s'ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis oficials d'origen, mai a partir d'assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament"

En dita normativa es regula que el Projecte de Fi de Carrera, tal i com estableix el Reial Decret 861/2010, no serà reconegut en cap cas, i, en conseqüència, l’estudiant ha de matricular i superar els crèdits corresponents definits al pla d’estudis.

Els criteris d’aplicació general són els que es detallen a continuació:

 • Els reconeixements es faran sempre a partir d’assignatures cursades als estudis d’origen, mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament.
 • Quan els estudis de procedència són oficials, els reconeixements conservaran la qualificació obtinguda als estudis d’origen i computaran a efectes del barem de l’expedient acadèmic.
 • No es podran realitzar reconeixements en un programa de màster universitari de crèdits cursats en uns estudis de grau o de primer cicle, si aquest pertany a l’anterior ordenació d’estudis, ni de crèdits obtinguts com a assignatures de lliure elecció cursades en el marc d’uns estudis de primer, segon o primer i segon cicle.
 • Amb independència del nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement, per tenir dret a l’expedició del títol de màster de la UPC s’han d’haver matriculat i superat un mínim d’ECTS, on no s’inclouen crèdits reconeguts o convalidats d’altres titulacions d’origen oficials o pròpies, ni el reconeixement per experiència laboral o professional acreditada. El mínim de crèdits a superar en el cas de màsters de 60 ECTS és el 70% dels crèdits de la titulació, i, per tant, en aquest màster, el nombre màxim de crèdits a reconèixer és de 18 ECTS (inclou el reconeixement per experiència laboral i professional).
 • El reconeixement tindrà els efectes econòmics que fixi anualment el decret pel qual s’estableixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes.

Terminis:

La sol.licitud es podrà presentar al llarg dels mesos de juny, juliol i fins al 2 de setembre de 2022 tal com fixa el calendari acadèmic de la UPC per als plans d'estudis amb matrícula anual.

Procediment

 • Presentar una sol·licitud a través d'e-secretaria (Tràmits / Altres tràmits)..
 • Lliurar a Secretaria els documents següents a través de la seu electrònica de la UPC seguint aquest enllaç sol·licitud reconeixement/convalidacions d'assignatures per altres estudis universitaris:
  1. Certificació acadèmica personal
  2. Pla d'estudis i programes de les assignatures publicats pel centre d'origen.
  3. Annex a la sol·licitud indicant les assignatures que es volen reconèixer i la informació dels estudis d’origen.
  4. Abonar la taxa d'estudi de reconeixements i convalidacions prevista al decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes aprovat per la Generalitat de Catalunya

En el cas que els estudis s'hagin realitzat en un centre estranger, els documents hauran d'anar acompanyats d'una traducció oficial al català o al castellà, i ser degudament legalitzats per via diplomàtica si s'escau.

La Comissió de Reconeixements i Convalidacions de l'ETSAB emetrà una resolució condicional que posteriorment haurà de ser ratificada per la Comissió de Convalidacions de la UPC.

Les assignatures reconegudes es matricularan en el següent període de matrícula que s'estableixi a l'ETSAB. El preu dels crèdits en aquest cas està fixat pel decret abans esmentat.

En cas que es reconeguin assignatures ja matriculades caldrà posar-se en contacte amb Secretaria per a realitzar la modificació de la matrícula corresponent i tramitar la sol·licitud de devolució de preus públics, si s'escau, a través de

Si s'amplien els estudis d'origen i es desitja sol·licitar més reconeixements en cursos posteriors, caldrà seguir novament el procediment anterior (inclòs el pagament de la taxa).Aprovat per Junta d'Escola, a data 23 de juny de 2015
Modificat per Junta d’Escola, a data 21 de juny de 2016
Darrera actualització març de 2022