Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement de crèdits optatius

La Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster Universitari, d’ara en endavant NAGRAMA, preveu en el seu punt 4.1.4 Reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional que únicament es reconeixeran crèdits per aquest concepte en els plans d’estudis que contemplin la realització de pràctiques externes amb caràcter obligatori o optatiu. A la “Memòria per a la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Màster Universitari en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya” s’estableix en 6 ECTS el nombre de crèdits optatius que els estudiants poden obtenir mitjançant la realització de pràctiques acadèmiques externes.

Els crèdits reconeguts per aquest concepte junt amb el reconeixement d’assignatures no podrà superar en cap cas els 18 ECTS, tot tenint en compte que el nombre mínim de crèdits que un estudiant ha de cursar en un màster universitari de 60 ECTS correspon al 70% (42 ECTS) dels crèdits totals de la titulació, segons estableix la NAGRAMA.

L’estudiant podrà obtenir aquests crèdits mitjançant dues vies:

 1. La realització d’un Conveni de Cooperació Educativa, segons el marc de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UPC

 2. El reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional, segons el marc de la NAGRAMA

En ambdós casos, només es consideraran aquelles pràctiques que estiguin directament relacionades amb les competències i coneixements adquirits en la titulació de màster, quedant excloses, per tant, les tasques de suport administratiu i de suport a la docència realitzades a la pròpia Universitat, així com qualsevol activitat que no estigui inclosa al marc normatiu.

Els 6 crèdits obtinguts per aquest concepte s’assignaran segon els casos:

 • Per un mínim de 180 hores realitzades en un Conveni de Cooperació Educativa
  Es podrà sol·licitar el reconeixement quan una única pràctica acadèmica assoleixi el nombre mínim d’hores establert. (No es pot acumular/sumar hores realitzades en pràctiques diferents).

  Segons la normativa de pràctiques acadèmiques externes, les pràctiques curriculars realitzades en el marc d’un Conveni de Cooperació Educativa tenen la mateixa consideració que una assignatura i, per tant, tindran assignat professorat responsable, que farà les funcions del tutor acadèmic, i que avaluarà la pràctica amb una qualificació numèrica i descriptiva a partir de l’informe de l’estudiant i del tutor de l’entitat col·laboradora. Aquesta qualificació serà incorporada a l’expedient de l’estudiant/a, i computarà a tots els efectes en la seva nota mitjana. 

 • Per un mínim de 1600 hores reconegudes per experiència laboral i professional
  Els reconeixements per experiència laboral i professional s'incorporaran a l'expedient de l'estudiant mitjançant resolució de la Comissió de Convalidacions de l'Escola i previ pagament de les taxes que fixi el Decret de Preus Públics. Segons la normativa de màster, aquest tipus de reconeixement no incorporen qualificació i, per tant, no computen a efectes de la baremació de l'expedient ni de la seva nota mitjana.

En aquest darrer cas, la Comissió de Convalidacions de l'escola valorarà si l'experiència laboral i professional que acredita l'estudiant està relacionada amb les competències inherents a la titulació. L'estudiant haurà d'aportar la documentació següent:

 1. Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l'estudiant amb l'empresa

 2. Document emès per l'empresa que acrediti les tasques realitzades i el període en què s'han realitzat

 3. En el cas que el propi estudiant sigui responsable de l'empresa, haurà d'aportar la certificació de treballador autònom així com qualsevol altre informe que l'escola sol.liciti

En cap cas es reconeixerà l'experiència professional si prèviament ja s'hagués reconegut a la titulació de grau.

 

Procediment

Sol.licitud de matrícula de crèdits per pràctiques acadèmiques externes curriculars realitzades mitjançant Conveni de Cooperació Educativa

 1. L'estudiant haurà de sol.licitar que la pràctica acadèmica externa a realitzar tingui consideració de pràctica curricular abans del seu inici, en el moment de tramitar el conveni de cooperació educativa corresponent a l'Oficina de Cooperació Educativa ETSAB, mitjançant el formulari corresponent.

 2. Un cop autoritzada la pràctica acadèmica externa com a pràctica curricular, la Secretaria de l'Escola matricularà d'ofici els crèdits sota el concepte "Pràctiques en empresa" i l'estudiant haurà de realitzar el pagament del 100% dels crèdits segons fixi el Decret de Preus Públics d'aquell curs acadèmic.

  La renúncia o la modificació de les condicions de la pràctica curricular per part de l'estudiant no donaran dret a l'anul.lació de la matrícula ni a l'exempció del pagament de la mateixa, que serà qualificada com NP o suspens d'acord amb la valoració del tutor acadèmic.

 3. Un cop finalitzada la pràctica acadèmica curricular i a partir de la data de finalització del Conveni, l'estudiant tindrà un termini de dos mesos per lliurar a l'Oficina de Cooperació Educativa el dossier final que avaluarà el seu tutor acadèmic designat per l'escola.

 4. La Secretaria de l'Escola, un cop hagi estat avaluada la pràctica, procedirà a introduir la qualificació final.


Sol.licitud de reconeixement de crèdits optatius per experiència laboral i professional

L'estudiant haurà de sol.licitar el reconeixement a la Secretaria de l'Escola segons el calendari següent:

 1. Primer semestre: Entre l'1 i el 30 de novembre.

 2. Segon semestre: Entre l'1 i el 31 de març.

Com a norma general, fora d'aquests terminis no s'acceptarà cap sol.licitud de reconeixement.

 1.  Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC enllaç sol·licitud i pujar els documents justificatius següents:

  1. Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l'estudiant amb l'empresa.

  2. Document emès per l'empresa que acrediti les tasques dutes a terme per la persona interessada així com el període en què les ha dut a terme.

  3.  En el cas que el propi estudiant sigui el responsable de l'empresa, haurà d'aportar la certificació de treballador autònom així com qualsevol altre informe que el centre sol.liciti. 

 2. La Comissió de Convalidacions avaluarà la documentació presentada durant la segona quinzena de desembre per les sol.licituds del primer semestre i durant la segona quinzena del mes d'abril per les sol.licituds del segon semestre.

 3. La resolució serà notificada a través de la plataforma E-Notifica i l’estudiant/a podrà consultar i imprimir el document a través de la seva e-secretaria, per realitzar el pagament si s'escau.

   Un cop l'entitat bancària confirmi el pagament, els crèdits s'incorporaran directament a l'expedient. No cal retornar el resguard de pagament a Secretaria. Els reconeixements impagats seran anul.lats a la fi de cada curs acadèmic, i caldrà tornar a sol.licitar-los.

 

 

Aprovat per Junta d'Escola, a data 23 de juny de 2015
Modificat per Junta d’Escola, a data 21 de juny de 2016