Vés al contingut (premeu Retorn)

Tribunals

Els tribunals que avaluaran la defensa del TFM estaran composats per un mínim de tres membres del PDI. Com a mínim, es nomenarà un tribunal per línia d'especialitat així com tribunals especials per avaluar als estudiants que cursin el màster sense especialitat o amb doble especialitat. Seran designats per la Comissió Acadèmica del Màster i ratificats per la direcció de l'escola. Excepcionalment, es pot designar un quart membre extern. La composició dels tribunals universitaris serà la següent:

  1. President/a: catedràtic/a o professor/a titular o agregat/da de la línia d'especialitat
  2. Vocal 1: professor/a de l'escola (actua com a secretari/ària)
  3. Vocal 2: professor/a
  4. Vocal 3: membre extern (opcional)

En el cas de tribunals que avaluïn estudiants que han cursat dues especialitats el president i el vocal 1 hauran de ser professors/es de cadascuna de les línies d'especialitat que hagi cursat l'estudiant. Així mateix, els tribunals d'estudiants que hagin cursat el màster sense especialitat hauran de comptar en la seva composició amb professorat que representi les matèries que majoritàriament hagi cursat l'estudiant.

El TFM es matricula al inici del curs i es desenvoluparà en el segon semestre a excepció d'aquells estudiants que cursin doble especialitat. En aquest cas, els estudiants matricularan el TFM al inici del tercer semestre dels estudis. En ambdós casos, la Secretaria inscriurà el TFM abans de la matrícula i li assignarà el tribunal associat a la seva línia d'especialitat, doble especialitat o itinerari genèric. L'estudiant haurà de facilitar el títol del seu treball, un cop consensuat amb el seu director/a, com a molt tard, abans de realitzar el dipòsit del TFM. La matrícula de TFM dóna dret als estudiants a cursar el seminari associat al seu TFM i a les sessions de tutoria previstes en cada cas. Si l'estudiant no té tots els crèdits superats del màster en la data prevista de defensa on el té matriculat no serà inclòs a l'acta i no podrà ser avaluat. En aquest cas, l'haurà de tornar a matricular.

En el cas que es nomeni més d’un tribunal per línia, l’assignació de l’estudiant a cada tribunal la decidirà el/la coordinador/a acadèmic/a de la línia d’especialització.

 

Tribunals de TFM per al curs 2023-2024

Gestió i valoració urbana i arquitectònica

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a) Vocal 3 (Convidat)

Urbanisme

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a) Vocal 3 (Convidat)

Projecte, procés i programació

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a) Vocal 3 (Convidat)

Teoria, història i cultura

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a) Vocal 3 (Convidat)

Arquitectura, energia i medi ambient

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a) Vocal 3 (Convidat)

Innovació tecnològica a l’arquitectura

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a) Vocal 3 (Convidat)

Restauració i rehabilitació arquitectònica

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a) Vocal 3 (Convidat)

Contemporary project

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a) Vocal 3 (Convidat) Suplent