Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement d'assignatures

 El reconeixement d'assignatures als estudis de Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny (MBDesign) de la UPC i de la UB es regeix pel que estableix la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC i el seu marc de referència.

“El reconeixement és l’acceptació, en un estudi oficial de la UPC, dels crèdits que havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, a la mateixa UPC o en qualsevol altra universitat, són computats a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Aquest reconeixement implica l’establiment d’una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre assignatures de plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials.

El reconeixement s'ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis oficials d'origen, mai a partir d'assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament"

En dita normativa es regula que el Treball de Fi de Màster, tal i com estableix el Reial Decret 861/2010, no serà reconegut en cap cas, i, en conseqüència, l'estudiant ha de matricular i superar els crèdits corresponents definits al pla d'estudis.

Els criteris d'aplicació general són els que es detallen a continuació:

 • La Comissió Acadèmica del Màster, per delegació del rector o rectora, resoldrà les sol·licituds de reconeixement dels estudiants, que es faran sempre a partir d'assignatures cursades als estudis d'origen, mai a partir d'assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament.
 • Quan els estudis de procedència són oficials, els reconeixements conservaran la qualificació obtinguda als estudis d'origen i computaran a efectes del barem de l'expedient acadèmic.
 • El nombre total de crèdits que es poden reconèixer per ensenyaments universitaris no oficials (títols propis) no podrà ser superior al 15% del total de crèdits del pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorpora qualificació, i, per tant, no computen a efectes del barem de l'expedient. En aquest màster es contempla el reconeixement d'un màxim de 5 ECTS procedents d'ensenyament universitaris no oficials (títols propis). Aquests 5 ECTS podran pertànyer, amb caràcter general, a l'optativa a triar per l'estudiant de qualsevol altre línia d'especialitat. Per al reconeixement de crèdits obtinguts en titulacions pròpies, hi ha d'haver una equivalència entre les assignatures d'ambdós plans d'estudi, respecte a les competències específiques i/o transversals i la càrrega de treball de l'estudiant.
 • No es podran realitzar reconeixements en un programa de màster universitari de crèdits cursats en uns estudis de grau o de primer cicle, si aquest pertany a l'anterior ordenació d'estudis, ni de crèdits obtinguts com a assignatures de lliure elecció cursades en el marc d'uns estudis de primer, segon o primer i segon cicle.
 • Amb independència del nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement, per tenir dret a l'expedició del títol de màster de la UPC s'han d'haver matriculat i superat un mínim d'ECTS, on no s'inclouen crèdits reconeguts o convalidats d'altres titulacions d'origen oficials o pròpies. El mínim de crèdits a superar en el cas de màsters de 60 ECTS és el 70% dels crèdits de la titulació, i, per tant, en aquest màster, el nombre màxim de crèdits a reconèixer és de 18 ECTS.
 • Aquest màster no incorpora la possibilitat de reconèixer crèdits per experiència laboral i professional acreditada en no tenir dins el seu pla d'estudis la possibilitat de cursar pràctiques acadèmiques externes.
 • El reconeixement tindrà els efectes econòmics que fixi anualment el decret pel qual s'estableixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes.

 

Aprovada per la Comissió Acadèmica del MBDesign a 21 de juliol de 2017Terminis:

La sol·licitud es podrà presentar, d'acord amb les dates que fixa el calendari acadèmic de la UPC pels plans d'estudi amb matrícula anual, al llarg dels mesos de juny, juliol i fins a l'1 de setembre de 2023.


Procediment

 1. Certificació acadèmica personal
 2. Pla d'estudis i programes de les assignatures publicats pel centre d'origen.
 3. Sol·licitud indicant les assignatures que es volen reconèixer i la informació dels estudis d'origen (ECTS, curs i semestre d’impartició...).
 4. Abonar la taxa d'estudi de reconeixements i convalidacions prevista al decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes aprovat per la Generalitat de Catalunya.

En el cas que els estudis s'hagin realitzat en un centre estranger, els documents hauran d'anar acompanyats d'una traducció oficial al català o al castellà, i ser degudament legalitzats per via diplomàtica si s'escau.

En el cas que els estudis s’hagin realitzat en un centre de la UPC, la certificació acadèmica es podrà substituir per un expedient i el pla d’estudis i programa de les assignatures no hauran de ser segellats pel centre d’origen.

Les assignatures reconegudes es matricularan en el següent període de matrícula que s'estableixi a l'ETSAB. El preu dels crèdits en aquest cas està fixat pel decret abans esmentat.

En cas que es reconeguin assignatures ja matriculades caldrà posar-se en contacte amb Secretaria per realitzar la modificació de la matrícula corresponent i tramitar la sol·licitud de devolució de preus públics, si escau, a través de

Si s'amplien els estudis d'origen i es desitja sol·licitar més reconeixements en cursos posteriors, caldrà seguir novament el procediment anterior (inclòs el pagament de la taxa).


Darrera actualització maig de 2023